Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/96/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej


 UCHWAŁA Nr XIII/96/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218),

Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po dokonaniu podziału.  

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/97/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 4, poz. 46).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) istnieje możliwość pobierania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem a stosownie do przepisów art. 145 powyższej ustawy, Burmistrz ustala w drodze decyzji opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi oraz po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej uchwala Rada Miejska w drodze uchwały, która nie może być wyższa niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń a wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń. Zgodnie z art. 144 właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.

Wartość nieruchomości ustalają rzeczoznawcy majątkowi według stanu cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-02-2008 14:10