Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach: „Lubieniowskie Rosiczki” i „Wełniankowy Mszar”.


UCHWAŁA Nr XIII/99/08

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 30 stycznia 2008 roku  

w sprawie: ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach: „Lubieniowskie Rosiczki” i „Wełniankowy Mszar”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181, poz. 1286)  

uchwala się, co następuje:  

§ 1.Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „ Lubieniowskie Rosiczki” o pow. 1 ha.  

§ 2. Obszar, o którym mowa w § 1 położony jest w obrębie ewidencyjnym Kraśnik, 101 na terenie Nadleśnictwa Drawno - Leśnictwo Kiełpino Oddz. 116h.

Przebieg granicy użytku ekologicznego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 3. Ochroną ustanowionego w § 1 użytku ekologicznego objęte zostaną: śródleśny bezodpływowy ekosystem - jeziorko dystroficzne z płem mszarnym, stanowiska cennych roślin: rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, wełnianki pochwowatej, wełnianki wąskolistnej, żurawiny błotnej.  

§ 4. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „ Wełniankowy Mszar” o pow. 0,82 ha.  

§ 5. Obszar, o którym mowa w § 4 położony jest na terenie Gminy Recz w obrębie ewidencyjnym Kraśnik, 121 na terenie Nadleśnictwa Drawno - Leśnictwo Kiełpino; Oddz. 140m.

Przebieg granicy użytku ekologicznego określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały  

§ 6. Ochroną ustanowionego w § 4 użytku ekologicznego objęte zostaną: niewielkie śródleśne torfowisko, stanowisko torfowców, borówki bagiennej, wełnianki pochwowatej, wełnianki wąskolistnej, żurawiny błotnej.  

§ 7. Na terenie użytków, o których mowa w § 1 i § 4, wprowadza się następujące zakazy:

1/ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2/ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3/ uszkadzania i zanieczyszczania powierzchni gleby,

4/ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5/ likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, oraz obszarów wodno - błotnych;

6/ wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7/ zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8/ wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynów;

9/ umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10/ zbioru, utworzonego w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;  

§ 8. Bezpośredni nadzór nad użytkami ekologicznymi, wymienionymi w § 1
i § 4 sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno.  

§ 9. Użytki ekologiczne uwidacznia się w ewidencji gruntów.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 42 ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza powoływanie użytków ekologicznych przez radę gminy, która dzięki temu może mieć wpływ na zachowanie największych wartości na obszarze gminy - skutecznie zadbać o zachowanie cennych przyrodniczo obiektów.

Proponowany do ustanowienia użytek ekologiczny spełnia postulaty ustawy, obejmuje, bowiem zachowane pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Z propozycją ustanowienia użytku ekologicznego pismem znak sprawy: Zgz 732-1/2008 z dnia 04.01.2008r. wystąpił Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno.

Wniosek opracowano na podstawie przeprowadzonej na terenie Nadleśnictwa w latach 2006 - 2007 inwentaryzacji przyrodniczej.

Propozycja powołania użytku zawarta również jest w opracowaniach;

- Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Recz ( BKP Szczecin - 2000),

Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Drawno ( BULiGL o/ Gorzów Wlkp. 2002). 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-02-2008 14:13