Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwały NR XIII/94/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2008 rok.


U C H W A Ł A NR XIII/94/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86 ust 1, art.165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust 2 i art.195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ( załącznik Nr 1) w wysokości - 14 599 517 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 13 154 517 zł,

2) dochody majątkowe - 1 445 000 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( załącznik Nr 2) w wysokości - 24 217 849 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 9 618 332 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 732 172 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3 860 000 zł,

3) zwrotu środków z tytułu dokapitalizowania w kapitale zwrotnym

ZUH „KOMUNALNIK” - 26 160 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)

w wysokości:

1) przychody - 11 178 660 zł,

2) rozchody - 1 560 328 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 109 350 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2008 - 2010 ( załącznik Nr 4) w wysokości - 11 919 000 zł,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (załącznik Nr 5) - 3 860 000 zł,

§ 7. 1 Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik Nr 6, cz. I )

w wysokości:

1) przychody - 819 831 zł,

2) wydatki - 898 931 zł,

2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik Nr 6 , cz. II) w wysokości:

1) dochody - 40 780 zł,

2) wydatki - 40 815 zł,

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr ) w wysokości :

1) przychody - 7 500 zł,

2) wydatki - 9 150 zł,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 300 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 9 618 332 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 1 560 382 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a. inwestycyjne w latach 2008 - 2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały

b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych

środków ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe ( Załącznik Nr 8) w wysokości - 661 000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 14 400 zł,

c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 292 100 zł,

d. celowe na pomoc innym j,s.t.( Załącznik Nr 11) w wysokości - 295 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne

(Załącznik Nr 12) w wysokości - 360 330 zł,

§ 12.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

§ 13.1. Ustala się dochody w wysokości - 74 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 69 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w rok następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i

termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-02-2008 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2008 14:03