herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zapytanie ofertowe


Znak sprawy: BM - 340/7/08 Recz, dnia 07.04.2008r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe na poniżej opisany przedmiot zamówienia dotyczącego wykonania prac przygotowawczych do likwidacji mogielnika k/m Pomień gmina Recz:

 1. Prace przygotowawcze:

  1. Analiza materiałów archiwalnych dotyczących geologii i hydrogeologii w rejonie mogilnika.

  2. Wizja lokalna:

 • Kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne obiektu i jego otoczenia,

 • Weryfikacja stanu technicznego obiektu,

 • Pomiary zwierciadła wód podziemnych w pobliskich studniach - ustalenie kierunku przepływu wód podziemnych i kierunku migracji zanieczyszczeń; wskazanie innych ognisk zanieczyszczeń (np. dzikich wysypisk śmieci, składowisk surowców i odpadów produkcji rolniczej),

  1. otwarcie komór mogilnika w celu weryfikacji ilości składowanych materiałów

  2. Prace ziemne przy odkryciu zniszczonych rejonów komór.

  1. Prace sozologiczne:

   1. wiercenia badawcze z poborem próbek gruntu i wod podziemnych - wykonanie 3-4 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 8 m ppt; opróbowaniu podlega każdy otwór badawczy:

     • próbki gruntu - 2-3 sztuki na jeden otwór badawczy

     • próbki wody podziemnej - 1 sztuka na otwór badawczy.

     • analiza próbek gruntu i wód podziemnych w zakresie pestycydów ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) oraz rtęci i arsenu.

     • Niwelacja geodezyjna otworów.

     • 3) Prace kameralne - opracowanie dokumentacji wynikowej:

      • Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,

      • Sporządzenie dokumentacji technicznej i ocena pod kątem organizacji terenu wydobycia,

      • Opis stanu środowiska i sposobu użytkowania terenu na i w sąsiedztwie obiektu,

      • Ocena ilości zdeponowanych odpadów oraz objętości komór do usunięcia,

      • Ocena jakości wód i zmian własności fizycznych i składu chemicznego spowodowanych oddziaływaniem mogilnika,

      • Określenie jakości i kubatury skażonych gruntów w rejonie obiektu (szacowana objętość skażonych gruntów podlegających wydobyciu podczas planowanej likwidacji),

      • Dokumentacja fotograficzna.

      4) Szacowany koszt likwidacji mogilnika.

      Termin realizacji zamówienia do dnia 20 maja 2008r.

      Kryterium oceny ofert - 100%

      Oferty prosimy przesłać pocztą na adres: ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, fax. 0957654461 do dnia 15 kwietnia 2008r.

      Osoba do kontaktu: Andrzej Hejza - Inspektor ds. ochrony środowiska i gosp. Komunalnej tel. 0957654461 wew. 30. kom. 697448707; Krzysztof Lipka - Inspektor ds. inwestycji tel. 0957654461 wew. 30; kom. 606416972

      W załączeniu:

      1. informacja o mogilniku

      2. materiał zdjęciowy

      3. badanie uziarnienia gruntu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 09-04-2008 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2008 08:44