Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XXXVII/266/10

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan bieżących dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 111 812 zł,

§ 2. Zmniejsza się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 111 812 , z tego:

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50 000 zł,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 61 812 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 35 567 zł, z tego w:

- Szkole Podstawowej w Reczu - 29 195,

- Szkole Podstawowej w Lubieniowie - 6 372 zł

2) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 26 245 zł

§ 3. Zwiększa się plan bieżących dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 9 263 zł, z tego w:

  1. dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 7 600 zł, z tego:

- § 0690 - Wpływy z rożnych opłat o kwotę 7 100 zł,

- § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 350 zł,

- § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 150 zł

  1. dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, § 0970 - Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 1 663 zł z wpływów z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku GFOŚ i GW na koniec 2009r.

§ 4. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 9 263 w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego w:

  1. rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1 850 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy,

  2. rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją akcji „Sprzątania Świata”,

  3. rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów -1 500 zł,

- zwalczanie szkodników drzew - 1 000 zł,

- usuwanie drzew stwarzających zagrożenie - 1 000 zł.

4. rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1 913 zł z przeznaczeniem na;

- przeniesienie gniazd bocianich - 913 zł,

- zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz ulotek - 1 000 zł.

§ 5. 1. W uchwale Nr XXXIV/246/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok skreśla się § 13 oraz załącznik Nr 11 o brzmieniu:Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Recz w 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-04-2010 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2010 12:02