Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/51/99

U C H W A Ł A Nr XIII/51/99
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 4 listopada 1999 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13,poz. 74, Nr 58,poz.261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9,poz 31 z 1991 r.zm.: 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502: z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,: z 1993 r. Nr 12,poz. 540,: z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675,:z 1995 r. Nr 147,poz. 715,: z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,: z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 123, poz. 956,: z 1998 r. Nr 106,poz. 668) Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwalnia się częściowo od podatku od nieruchomości na okres 3 lat podmioty gospodarcze, które zainwestują na terenie gminy w nieużytkowane budynki, obiekty, hale produkcyjne lub ich budowę bądź też w adaptację, pod działalność inną niż handlową i gastronomiczną.
2. Zwolnienie od podatku obejmuje nieruchomość lub jej część, która była przedmiotem procesu inwestycyjnego.
3. Częściowe zwolnienie polega na obniżaniu podatku w wysokości :
a) w pierwszym roku działalności - 40 %,
b) w drugim roku działalności - 30 %,
c) w trzecim roku działalności - 20 %.

§ 2

1. Podatnikom, którzy zainwestowali w nieruchomości, o których mowa w § 1 przysługuje ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w nowopowstałych lub adoptowanych obiektach w następujący sposób:
a) przy zatrudnieniu co najmniej 5 osób przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników na jednego zatrudnionego jednak nie więcej niż 20 %,
b) przy zatrudnieniu co najmniej 15 osób przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników na jednego zatrudnionego jednak nie więcej niż 30 %,
c) przy zatrudnieniu co najmniej 25 osób przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
na jednego zatrudnionego jednak nie więcej niż 50 %,
d) przy zatrudnieniu co najmniej 50 osób przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
na jednego zatrudnionego jednak nie więcej niż 60 %.
2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 uzależnia się od złożenia oferty pracy i zatrudnienia mieszkańców gminy na podstawie umowy o pracę, jednakże dopuszcza się zatrudnienie pracowników spoza gminy o deficytowych kwalifikacjach.


§ 3

1. Zwolnienia , o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zsumowaniu.
2. Zwolnienia przyznaje się w drodze decyzji na wniosek podatnika.

§ 4

Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1 i § 2 liczy się od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwolnienia.

§ 5

W przypadku zmiany stanu zatrudnienia mającej wpływ na wysokości zwolnienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zwolnionej od podatku od podatku kwota należnego podatku ulega zmianie poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6

W przypadku kiedy podatnik zwolniony dokona zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 3 lat od wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 2 zobowiązany będzie on do zwrotu kwot podatku z tytułu zwolnienia udzielonego z należnymi odsetkami w terminie 30 dnia od dnia zaprzestania działalności.

§ 7

Jeżeli prawo do zwolnienia powstało w ciągu roku zwolnienie za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym będzie obowiązywało.

§ 8

Podatnicy są zobowiązani złożyć właściwemu organowi pisemne informacje w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, powodujących wygaśniecie zwolnienia.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Reczu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Romanowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 13-05-2003 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2003 17:04