Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Promocji i Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Reczu - pełny etat

BURMISTRZ  RECZA

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

    ds. Promocji i Funduszy Unijnych

w Urzędzie Miejskim w Reczu -   pełny  etat

 

1.      MIEJSCE PRACY:

Urząd Miejski w Reczu  ul. Ratuszowa 17

2.      WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       wykształcenie wyższe,

d)       posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

         skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia,

 

3.      WYMAGANIA  DODATKOWE:

a)   doświadczenie zawodowe  do wykonywania pracy określonej w ofercie,

b)   znajomość zagadnień związanych  z pozyskiwaniem funduszy unijnych,

c)    znajomość ustaw: o samorządzie  gminnym, o pracownikach samorządowych,

       o  finansach  publicznych.,  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, KPA

d)   staranność, skrupulatność, dokładność, dyspozycyjność,

e)   biegła  umiejętność obsługi komputera, 

f)    prawo jazdy kat B.

          

4.      ZAKRES WYKONYWANIA  ZADAŃ:

 

a)       promocja walorów gospodarczych i turystycznych gminy,

b)       merytoryczny nadzór nad prowadzeniem strony internetowej Urzędu,

c)       działanie  na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz stwarzanie  warunków do powstawania małych firm i zakładów,

d)       pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,

e)       gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

f)        prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji,

g)       sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

h)       prowadzenie spraw  związanych z utrzymaniem  i ochroną obiektów zabytkowych  na terenie miasta i gminy  Recz, badaniami

archeologicznymi i wykopaliskami  oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie m.in. gminnej ewidencji zabytków,

i)       prowadzenie spraw  związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dób kultury i muzeów,

j)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy krajowych i unijnych oraz upowszechnianie informacji o programach i

         możliwościach uzyskania dofinansowania przez mieszkańców i podmioty gminy Recz,

k)    prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach i związkach

       gminnych,

l)     prowadzenie merytoryczne działań związanych z realizacją funduszu sołeckiego.

 

 

 

5.      WYMAGANE DOKUMENTY:

a)       życiorys (CV) ,

b)       list motywacyjny,

c)       kwestionariusz osobowy,

d)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)       oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

          skarbowe – ( zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego należy dołączyć w dniu zatrudnienia),

f)        kserokopie dyplomów ,świadectw  potwierdzających posiadane wykształcenie,

g)       kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów  szkoleń,

h)        oraz innych dokumentów mających znaczenie przy rozpatrywaniu oferty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i życiorys (CV) , powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawi)  z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 ze zmianami)’.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu  pok. Nr 1 (biuro obsługi interesanta) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski  73-210 Recz ul. Ratuszowa 17  w terminie do 24 września 2012r.  do godz. 1530 Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Promocji i Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Reczu”.

 

Postępowanie  rekrutacyjne rozpocznie się dnia 25 września 2012r. o godz. 800 , a rozmowa kwalifikacyjna  z kandydatami  przeprowadzona będzie  25 września 2012r. od godz.800 po uprzednim telefonicznym ustaleniu  godziny  z kandydatem ( jeżeli kandydatowi nie będzie odpowiadać wyznaczona godzina  na rozmowę   kwalifikacyjną, to kandydat może ustalić godzinę telefonicznie Sekretarzem Miejskim lub pracownikiem ds. kadrowych).

 

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje :

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.recz.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

                                                               

                                                               

                                                                                        BURMISTRZ  RECZA

                                                                                   mgr inż. Józef Romanowski

 

Recz, dnia 14 września 2012r.              

 

W załączniku poniżej znajdują się dokumenty do pobrania                      

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-09-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 19-09-2012 14:17