Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa zestawów pomocy i przyborów szkolnych dla uczniów gimnazjum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.recz.pl/


Recz: Dostawa zestawów pomocy i przyborów szkolnych dla uczniów gimnazjum
Numer ogłoszenia: 47046 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

·                Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa zestawów pomocy i przyborów szkolnych dla uczniów gimnazjum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pomocy i przyborów szkolnych dla uczniów gimnazjum w Reczu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.29.24.00-9, 37.82.21.00-7, 30.19.21.00-2, 30.19.21.33-2, 39.16.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o             Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów biurowych, przyborów lub pomocy szkolnych i załączy dokument potwierdzający, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie (tj. referencje, protokoły odbioru, ect.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana terminu wykonania Umowy jest możliwa w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia zdarzenia niezawinionego przez Wykonawcę, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec; 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy. 2. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1, w związku z czym Umowa nie zostanie wykonana w terminie, określonym w rozdziale IX siwz, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, podając jednocześnie propozycję terminu, w którym Umowa zostanie wykonana. 3. Zmiana terminu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, który albo przyjmie termin zaproponowany przez Wykonawcę, albo wyznaczy Wykonawcy termin wykonania Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. W przypadku jej zmiany do wartości netto, zawartej w ofercie Wykonawcy zostanie doliczony aktualna na dzień zrealizowania Umowy stawka podatku VAT i tak obliczone wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy. 5. Zmiana terminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA RECZ, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.02.2013 godzina 11:15, miejsce: GMINA RECZ, pokój nr 1, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. Edukacja dla każdego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie, SIWZ, oraz załączniki znajdują się poniżej w załączniku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 04-02-2013 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 04-03-2013 13:36