Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XIX/2004 z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 31 maja 2004r.

Protokół Nr XIX/2004
z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 31 maja 2004r.Otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał zgromadzonych radnych oraz zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).
Ponadto powitał :
Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza
Pana Piotra Bohdziewicza Zastępcę Burmistrza Recza
Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
Pana Eugeniusza Nykla Wiceprzewodniczącego Rady powiatu w Choszcznie
Pana Wiesława Łońskiego radnego Rady Powiatu w Choszcznie, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu
Pana Rączkiewicza Waldemara Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie
Panią Krystynę Harasimowicz – Łyczakowską Kierownika NSZOZ Omnibus s.c.
Pana Wilczka przedstawiciela Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Poznaniu
Panią Halinę Błaszczak dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu
Panią Jolantę Kiłoczko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz sołtysów z terenu gminy Recz.
( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu).
Do porządku obrad Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej został zaproszony przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Poznaniu i zaproponował, by punkt 9 ,,Informacja o zamiarze utworzenia spółki EKOEN – Recz „ przenieść do punktu 6.
Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie.
Innych wniosków do porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono. Porządek obrad poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XIX sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad sesji,
c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Recz.
5. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Recz.
6. Informacja o zamiarze utworzenia spółki EKOEN – Recz.
7. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz po wejściu do UE.
8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w
2004r.
9. Projekt uchwały w sprawie obniżenie wskaźników procentowych dla
ustalenia dodatku mieszkaniowego.
10. Informacja o działalności Związku Gmin Dorzecza Iny oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
11. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.
13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.
14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

W tym momencie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie na sesję Pana Tadeusza Antosiewicza radnego Rady Miejskiej i od tego czasu Rada Miejska obraduje w obecności 15 radnych czyli 100% składu Rady.
Pan Józef Romanowski radny Rady Miejskiej stwierdził, że w związku z tym, że do dnia dzisiejszego w BIP nie ukazał się protokół z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim nie było tego zeszytu informującego o przebiegu obrad XVIII sesji, proponuje o odczytanie protokółu z ostatniej sesji.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek w sprawie przyjęcia protokółu z XVIII sesji Rady Miejskiej bez konieczności jego odczytania.
W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, by przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez oczytania. Wniosek ten przyjęto większością głosów ( 11 za, 2 przeciwnych, 2 wstrzymujących się). Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że protokół z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów bez odczytania.


AD. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Józef Romanowski zgłosił dwa wnioski-zapytania:
- Czy już została wyjaśniona sytuacja odnośnie pisma złożonego przez Panią Małgorzatę Lewandowską, czekano na kasetę by ją odsłuchać i do tej pory nie odbyło się to spotkanie,
- Pytanie do Pana Burmistrza odnośnie pojemników na śmieci. Widzi, że firmy stawiają
pojemniki gdzie chcą, ponieważ na Rynku stoi duży pojemnik, który nie daje raczej okrasy wyglądowi Rynku a więc szpeci. Żeby to nie była jakaś samowola, ale żeby były wyznaczone miejsca na stawianie tych pojemników.
Pan Tadeusz Robaczek podziękował Panu Burmistrzowi za dzierżawę boksu na ustawienie pojemników na śmieci.
Drugi wniosek-pytanie zgłosił do Przewodniczącego Rady Miejskiej informując, że zgłosiła się do niego mieszkanka Recza, nie podaje nazwiska, ze skargą na Pana Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pani ta interweniowała w sprawie swojej wioski. Nie zastała Przewodniczącego Rady Miejskiej udała się do Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przytoczył zapisane słowa tej mieszkanki, która powiedziała, że została potraktowana arogancko i niegrzecznie. Pan Zastępca nie podjął tego tematu i ta Pani podjęła drogę dalszą udała się do Burmistrza i Pan Burmistrz słusznie skierował ją do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej z zapytaniem, czy można było tej Pani tak odpowiedzieć, że Pan jako Przewodniczący Rady Miejskiej nie może nic zrobić w tej sprawie, ponieważ Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej nawet nie korzysta z diety znaczy korzysta z diety ale przekazuje ją na cele charytatywne i nawet nie może go ukarać. Pyta dlaczego tak powiedział, czy tylko po to, by pozbyć się tej pani itd. itd.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w celu skojarzenia faktów, czy chodzi o oświetlenie na pewnej wiosce?
Pan Tadeusz Robaczek potwierdził powyższe. Dodał, że ten temat podjął w porozumieniu z sołtysem Panem Andrzejem Packaniem. Nie chodzi w tej chwili o ten temat, lecz o zachowanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i udzielenia odpowiedzi dla tej Pani.
Zgłosił ponadto, że przez około 3 tygodni na budynku Urzędu Miejskiego w Reczu wisiała tylko flaga unijna a w tej chwili nie wisi żadna. Z konieczności przemierza ten teren 2-3 razy dziennie i przykro było patrzeć, że wisi tylko ta flaga i nie ma biało czerwonej oraz flagi Recza. Ładnie to wygląda na budynku ZGKiM, na którym wiszą trzy flagi. Jest to uwaga radnego i jakiś tam wniosek na przyszłość, by to uszanować.
Innych interpelacji, wniosków i zapytań radnych nie stwierdzono.

AD. 3. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Andrzej Stekiel sołtys wsi Lubieniów stwierdził, że ze śmieciami zrobił się młyn. Wszyscy mieszkańcy ze wsi przychodzą do sołtysa z pretensjami i pytaniem coście porobili?
Otrzymał z gminy informację o innych firmach a Rethman już pozawierał umowy z mieszkańcami. W tej chwili na jednej wiosce są trzy firmy.
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie stwierdził, że miał sprawę do załatwienia w pokoju nr 8a i stwierdził, że jest tam tak duże zagęszczenie pracowników, jest tłok i brak intymności. Wszystkie wydziały skupiono w jednym biurze. Nie można tam porozmawiać. Miało to być przejściowe rozwiązanie a remont się przeciąga . To wszystko zbyt długo trwa. To jest praca w bardzo trudnych warunkach. Trzeba to jak najszybciej zmienić.

AD.4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Recz.

Nad informacją o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Recz otwarto dyskusję, w której kolejno udział wzięli:
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie przedstawionej informacji stwierdził, że w naszej Gminie przypada 1 pielęgniarka na 900 uczniów. Zapytał w związku z tym, czy ta opieka pielęgniarska jest wystarczająca, czy spełnia to potrzeby?
Na powyższe odpowiadała Pani Krystyna Harasimowicz –Łyczakowska lekarz medycyny informując, że Fundusz Ochrony Zdrowia przewiduje limit , który wynosi 1.200 osób na 1 pielęgniarkę. Jest to pielęgniarka z uprawnieniami czyli wymagania spełnia. Na stałe jest w Gimnazjum a dorywczo w Szkole Podstawowej w Reczu i Lubieniowie oraz w Przedszkolu.
Pan Matczak Edmund zapytał panią doktor jak się układa współpraca z dawnym pogotowiem a obecnie z Oddziałem Ratownictwa Medycznego.
Na powyższe pani doktor odpowiedziała, że współpracę z Oddziałem Ratownictwa Medycznego ocenia pozytywnie. Jest nawet lepsza niż z dawnym Pogotowiem Ratunkowym.
Pan Zajączkowski Zbigniew stwierdził, że ogólnie jest znana sytuacja służby zdrowia w Polsce. Zapytał więc, co my jako Rada Miejska możemy w tej kwestii zrobić, by poprawić ten stan? Chyba, że możemy ponarzekać na naszą panią doktor.
Pani Krystyna Harasimowicz-Łyczakowska mówiła, że jest problem z opieką specjalistyczną (kardiolog, ortopeda). Dodała także, że Fundusz zniósł pracę w soboty ale lekarze w Reczu w każdą sobotę przyjmują pacjentów przez dwie godziny w nagłych zachorowaniach.
Pan Grzelak Leon zapytał, dlaczego do ortopedy w Stargardzie Szczecińskim czeka się 1/2 tygodnie a do ortopedy w Choszcznie kilka miesięcy?
Pani Krystyna Harasimowicz-Łyczakowska odpowiedziała, że w Choszcznie jest zatrudniony
lekarz ortopeda z Gorzowa Wlkp., który także w Choszcznie przeprowadza operacje. Natomiast w Stargardzie Szczecińskim jest kilku ortopedów miejscowych i dlatego nie ma problemu. Pacjent otrzymuje skierowanie do lekarza ortopedy i może sobie wybrać lekarza.
Pan Grzelak Leon i Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosili wniosek w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Choszcznie o zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów dla pacjentów ( kardiolog, ortopeda).
Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Recz. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższą informację, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD 5. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Recz.

Wprowadzenia do dyskusji nad informacją o stanie bezrobocia w Gminie Recz dokonał Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie informując, że w porównaniu kwiecień 2003 do kwietnia 2004 r. bezrobocie spada o 100 osób w gminie Recz. Jest to więc wyraźnie zarysowana tendencja. Po wejściu do Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia. Na jej podstawie jest możliwość pomocy dla pracodawców, ale zainteresowanie pracodawców będzie chyba mniejsze, ponieważ skierowanie pracownika w ramach prac interwencyjnych do danego pracodawcy oznacza, że będzie musiał utrzymywać go przez 2 lata na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie. Stwierdził, że nie ma teraz możliwości podpisania umowy z gminą na roboty publiczne. Te informacje, które obecnie podał są nieprzyjemne, ale takie są obecnie realia.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są nowe dotąd nie praktykowane formy zwalczania bezrobocia. Zapytał o nowe pozytywne elementy.
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie stwierdził i tak i nie. Nie ma już pożyczek dla bezrobotnych ale wprowadzono dotacje. Kierownik PUP oświadczył, że w najbliższym czasie opracuje informację z jakich form można skorzystać i prześle ją do Urzędu Miejskiego. Omówił nowe formy aktywizowania bezrobotnych a zwłaszcza w wieku do 24 lat oraz po 50 roku życia. Zdaniem Kierownika PUP nowa ustawa utrudni zatrudnianie bezrobotnych.
Pan Juszczyk Mieczysław stwierdził, że w telewizji pokazują jak na przykład Olsztyn zatrudnia 100 bezrobotnych, są też takie formy w innych miastach. Co się dzieje w naszym powiecie? Dlaczego tego nie ma?
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie informował, że ilość środków finansowych dla powiatów jest ustalana algorytmem na początku roku. Powiat Choszczno jest na siódmym miejscu w województwie pod względem stopy bezrobocia. W 2003 roku w powiecie było zatrudnionych 200 osób w ramach prac interwencyjnych, którzy byli skierowani do zakładów pracy. W tym roku jest nieco gorzej.
Pan Robaczek Tadeusz zapytał, czy nadal Centrum Wspierania Rodziny współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania niepełnosprawnych?
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie informował, ze nadal jest ta współpraca z Centrum, lecz jest tak, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie ma też informacji ile osób niepełnosprawnych zostało skierowanych do pracy.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że w informacji o stanie bezrobocia w gminie Recz podano, że w Reczu utworzono 10 nowych miejsc pracy w tym 7 nowych miejsc pracy w ZGKiM w Reczu. Zgłosił zapytanie do Dyrektora ZGKiM o jakie miejsca pracy chodzi , czy są to stałe miejsca pracy i na jakich stanowiskach?
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie poinformował, że na powyższe pytanie nie odpowie, ponieważ takie informacje podawali pracodawcy. Trzeba to wyjaśnić w ZGKiM.
Pan Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że z informacji wynika, że są to nowe miejsca pracy.
Szkoda, że nie ma na sesji dyrektora ZGKiM, który to by wyjaśnił.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu proponował, by sprawę 7 nowych miejsc pracy w ZGKIM wyjaśnić na najbliższej sesji przy udziale Dyrektora ZGKIM Pana Andrzeja Patera.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że nowa ustawa o promocji zatrudnienia daje pewne uprawnienia. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu powstał zespół ds. zatrudnienia. Z braku środków finansowych działalność tego zespołu jest niewystarczająca. W byłej szkole w Pomieniu zostanie utworzone Centrum Integracji Społecznej, w którym będą zatrudniani terapeuci ds. reintegracji bezrobotnych.
Pan Matczak Edmund pytał o zatrudnianie stażystów oraz od czego zależy to zatrudnienie. Z mediów wynika, że jakieś dwa powiaty otrzymały najwięcej środków finansowych na ten cel np. Stargard Szczeciński.
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie powiedział, że ilość środków na PUP m.in. zależy od ilości bezrobotnych a w Stargardzie Szcz. jest 10.000 osób bezrobotnych i stąd środków ten Urząd ma więcej również na zatrudnienie stażystów.
Pan Juszczyk Mieczysław pytał, czy środki na poszczególne gminy dzielone są kolegialnie?
Pan Waldemar Rączkiewicz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie ponownie informował, że środki są wyliczane algorytmem . Niektóre powiaty chwalą się. Spełniając unijne normy możemy ubiegać się o środki pomocowe.
Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono.
Informację o stanie bezrobocia w Gminie Recz poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą informację, która jest załącznikiem do protokółu.


AD. 6. Informacja o zamiarze utworzenia spółki EKOEN Recz.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji nad informacją o zamiarze utworzenia spółki EKOEN Recz podając, że 18 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Prezes WARR Marek Rusakiewicz przedstawił koncepcję utworzenia spółki z udziałem Agencji i Gminy Recz.
WARR proponuje przyjęcie do nowej spółki majątku gminy o wartości 500 tys. zł. w skład którego wchodziłyby istniejące sieci ciepłownicze, kotłownia gazowa na ul. Tylnej ( wykorzystywana w przyszłości do produkcji ciepłej wody). Wprowadzenie do nowej spółki aportu gminy dałoby jej 15%-owy udział w spółce.
Następnie poinformował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej został zaproszony do udziału w sesji przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego . Pan Prezes WARR nie mógł osobiście przybyć z uwagi na inne obowiązki służbowe ale jest Pan Wilczak jego przedstawiciel.
Następnie Pan Wilczak przedstawiciel WARR w Poznaniu informował o stanie zaawansowania prac z budową ciepłociągu na terenie miasta. Budowa kotłowni jest zakończona. Nowa sieć cieplna jest wybudowana od kotłowni do osiedla Słonecznego. Od 12 czerwca br. będzie realizowana druga część sieci. I przetarg musiano unieważnić z uwagi na konflikt wykonawców. Na koniec kwietnia br. zrobiono pozwolenie na budowę sieci. Ciepło zostanie dostarczone do wszystkich tych odbiorców, którzy pobierali ciepłą wodę i centralne ogrzewanie z sieci. Kotłownia z ulicy Słonecznej będzie wyłączona, ponieważ jest wyeksploatowana.
Pan Zbigniew Zajączkowski zapytał, czy kotłownia będzie pracowała cały rok?
Pan Wilczak przedstawiciel WARR odpowiedział, że kotłownia gazowa będzie chodziła jeszcze w br. w okresie letnim ale od przyszłego roku już nie. Jeśli zaś pobór ciepłej wody będzie mniejszy to będzie uruchomiona kotłownia przy ul. Tylnej na okres lata do produkcji ciepłej wody.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy dostarczanie gazu będzie się wiązało z większymi kosztami przesyłowymi?
Przedstawiciel WARR odpowiedział, że Wielkopolska Spółka Gazowa ma taką politykę, że w okresie lata nie pobiera dodatkowych opłat, choć gaz jest dwukrotnie droższy od biopaliwa.
Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał kiedy przejmą produkcję ciepłej wody? Co z kotłownią na ulicy Środkowej?
Pan Robaczek Tadeusz mówił, że 110 mieszkań by korzystało z ciepłej wody, która obecnie kosztuje 18 zł. za 1 m3 wody.
Przedstawiciel WARR Pan Wilczak oświadczył, że obecna taryfa to 46 zł. za GJ. W Skwierzynie 38 zł. za 1 GJ. Cena wody latem będzie taka sama jak z kotłowni na biomasę.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy to będą dwa podmioty, jak mówił Pan Tadeusz Robaczek, czy jeden podmiot?
Pan Wilczak przedstawiciel WARR na powyższe odpowiedział, że wszystko jest jeszcze możliwe . Przejęcie kotłowni na ul. Tylnej jest kwestią czasu, bo to nie jest nasz majątek.
Praktycznie kotłownia na ul. Słonecznej to zamortyzowana kotłownia nadająca się do wycięcia. Natomiast kotłownia na ul. Środkowej powinna być wykorzystana poprzez zbycie urządzeń. Jest przewidziany pewien plan, który należy sprawdzić.
Pan Zajączkowski Zbigniew powiedział, że ciepła woda będzie dostarczana z kotłowni a w sezonie letnim z kotłowni gazowej na ul. Tylnej czyli świadomie narażać będziecie spółkę na straty.
Pan Wilczak przedstawiciel WARR stwierdził, że Agencja będzie szukała optymalnych rozwiązań.
Pan Józef Romanowski powiedział, że na spotkaniu spółdzielców prezes SM w Choszcznie informował, że cena ciepła pochodząca z kotłowni na biopaliwo będzie o 20 % tańsza. Czy to jest prawda?
Pan Wilczak przedstawiciel WARR stwierdził, że jest to prawda i taką cenę będą stosować.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy spółka realizowała już podobną kotłownię i gdzie?
Dodał, że wysokość ceny jego nie przekonuje.
Pan Wilczak przedstawiciel WARR powiedział, że koszty paliwa nie stanowią większości kosztów cenowych. Cena ta wynosi 38 zł. a udziałowcy mogą je weryfikować w różne strony.
WARR nie realizowała dotychczas takiej inwestycji. Jest to spółka prywatna a jej członkowie doświadczenie w ciepłownictwie mają.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, że w 2003 roku miało być już ciepło z kotłowni na biopaliwo. W 2004r. spółka zakłada, że 15 sierpnia zakończy budowę sieci a jeśli coś nie wyjdzie to może nie być ciepła w mieście.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że podziela obawy wyrażone przez Pana Ryszarda Dobrzanieckiego ale ma nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Pan Wilczak z WARR powiedział, że Urząd Regulacji Energetyki jest batem, który czuwa nad prawidłowością cen. Właściwie Urząd ten powinien się nazywać Urzędem Ochrony Konsumenta, ponieważ tak trudno jest podwyższyć nawet minimalnie ceny ciepła.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że radnych najbardziej interesuje cena ciepła, ponieważ mieszkańcy Recza rozliczą radnych za to.
Pan Zbigniew Zajączkowski zapytał, czy jeśli spółka wypracuje zyski to też będzie się nimi dzielić z gminą?
Pan Wilczak z WARR informował, że ciepłownia przerobi 2.200 ton słomy rocznie to jest zbiór z około 1.000 ha. Na terenie gminy nie udało się spółce znaleźć takiego paliwa. Apelował, by zastanowić się nad tym paliwem w Reczu, by nie wozić z daleka, ale muszą to być kilkuset hektarowe gospodarstwa.
Pan Barna Stanisław mówił, że w innych gminach powstają punkty skupu słomy od małych rolników.
Pan Wilczak przedstawiciel z WARR potwierdził, że na Podkarpaciu tak robią. Może na naszym terenie powstać jakaś spółka paliwowa.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy przy kwestiach spornych w tej spółce będzie się głosować udziałami?
Pan Wilczak z WARR powiedział, że wszystko zależy od tego jak zostanie spisana umowa.
Pan Barna Stanisław mówił, że dzisiaj mamy cenę niższą ale za 2 czy 3 lata będzie Agencja monopolistą na naszym terenie i będzie dyktowała ceny.
Pan Wilczak przedstawiciel WARR mówił, że jeśli chcemy działać na tym rynku stabilnie to nie możemy ot tak sobie podwyższać cen.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że uważa, że obecne ceny przedstawione przez WARR są korzystne dla ludności Recza, rury są preizolowane co zmniejsza straty ciepła na sieci a Burmistrz będzie miał kontrolę nad działalnością spółki.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informację o zamiarze utworzenia spółki EKOEN Recz.

AD. 7. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz po wejściu do UE.

Pan Matczak Edmund Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stwierdził, że materiały na komisje i sesję dotyczące sytuacji w rolnictwie są opracowane bardzo dobrze i wyczerpująco. Jedyne co może niepokoić to to, że zbyt mało rolników złożyło wnioski w sprawie o dopłaty bezpośrednie z ARiRR.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przypominał obecnym na sesji rolnikom i sołtysom o terminie składania wniosków oraz o potrąceniach z tytułu nieterminowego składania wniosków. Apelował, by składać wnioski o dopłaty bezpośrednie .
Pan Matczak Edmund informował, że w zapomogach dla rolników w sprawie suszy został pominięty sołtys z Jarostowa. Ta pomyłka była zgłaszana podczas posiedzenia Komisji i Pani Mirosława Przybylska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego miała ten błąd naprawić.
Pan Barna Stanisław poparł powyższą wypowiedź dodając, że z naszego terenu zostały pominięte 3 osoby.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że stara się zatrudnić 2 stażystów do wypełniania wniosków rolników o dopłaty bezpośrednie. W sprawie powyższej Burmistrz radził zgłaszać te problemy w tej instytucji, która czegoś nie dopełniła czy pominęła. W tych konkretnych przypadkach jest to Ośrodek Doradztwa Rolnego.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informację o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz po wejściu do UE, która stanowi załącznik do protokółu.


AD. 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2004r.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że kredyt o którym mowa w projekcie uchwały jest kredytem planowanym uchwalonym w budżecie gminy na 2004 r.
Pan Tadeusz Robaczek odczytał artykuł z Kuriera Szczecińskiego na temat kredytów w gminie Recz i stwierdził, że jest to niefortunne powiązanie kredytu z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Pytał, czy ktoś udzielał wywiadu do tej gazety?
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że był uchwalony program WPI z rozłożeniem kredytów na lata. Zapytał skąd ta pani redaktor miała takie szczegółowe informacje?
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Panią Skarbnik, czy udzielała takich informacji gazecie?
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że takiej informacji nie podawała .
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza również powiedział, że nie słyszał by takie informacje ktoś z Urzędu podawał. Szczegółowe dane publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2004r. została przyjęta większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący się), którą zarejestrowano pod Nr XIX/127/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.9. Projekt uchwały w sprawie obniżenie wskaźników procentowych dla ustalenia dodatku mieszkaniowego.

Nad projektem uchwały nie stwierdzono dyskusji. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę w sprawie obniżenie wskaźników procentowych dla ustalenia dodatku mieszkaniowego, którą zarejestrowano pod Nr XIX/128/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 10. Informacja o działalności Związku Gmin Dorzecza Iny oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że udział naszej gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, że oprócz uczestnictwa przedstawicieli gminy w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz złożeniu dwóch projektów i złożenie oferty naszej gminy do współpracy z partnerem niemieckim, żadnych innych działań nie było.
Przychodzą sprawozdania publikowane w czasopiśmie wydanym przez Euroregion Pomerania z którego wynika, że wiele gmin korzysta z różnych form dofinansowania m.in. z funduszu FARE , polsko-niemieckiej współpracy młodzieży albo biorą udział w programie w tworzeniu klubów w europejskich szkołach. Od naszej aktywności zależy czy skorzystamy z możliwości jakie oferuje Stowarzyszenie.
Natomiast jeśli chodzi o działalność w Związku Gmin Dorzecza Iny to jedynym i podstawowym celem jest opracowanie i realizacja wspólnej koncepcji budowy kanalizacji na terenie gmin członkowskich z modernizacja bądź budową oczyszczalni ścieków tam gdzie ich nie ma. W tej chwili trwa aktualizacja wdrażania tej koncepcji. Na ostatnim spotkaniu wójtów i burmistrzów postanowiono ubiegać się o dofinansowania na swoje zadania w drugiej transzy z uwagi na brak kompletnej dokumentacji czyli na miesiąc wrzesień. Gmina Recz uważa, że jak jest szansa to należy nasz wniosek złożyć w I transzy czyli do 31 lipca br. i będziemy jedyną gminą, która złoży ten wniosek.
Dyskusji nad powyższym nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie informację o działalności Związku Gmin Dorzecza Iny oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, którą przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 11. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Pan Józef Romanowski poprosił o wyjaśnienie zapisu z dnia 17 maja br. w sprawie zamknięcia odcinka ulicy Ratuszowej, ponieważ z zapisu tego wynika, że zamknięcie odcinka może potrwać do 2007 r.
Pan Kowalewski Dariusz stwierdził, że na ulicy Ratuszowej parkuje bardzo dużo samochodów i proponował, by zamknięcie ulicy Ratuszowej na odcinku Apteka – Rynek obowiązywało do godz. 1530 , bo ostatni autobus z dziećmi odjeżdża o godz. 15.
Pan Robaczek Tadeusz zapytał jak wygląda realizacja zasiłków rodzinnych za miesiąc maj br.?
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu odpowiedziała, że pod koniec tego tygodnia będą wypłacane zasiłki za maj i czerwiec. Jest już ponad 300 wniosków.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że w sprawie zamknięcia ulicy informował, że zmiana organizacji ruchu na ulicy Ratuszowej i Murarskiej musi nastąpić z dwóch powodów. Powód pierwszy to taki, że ruch autobusów wpływa bardzo ujemnie na budynki stojące przy ulicy Murarskiej a drugi powód to realizacja budowy kolektora ciepłowniczego na odcinku od Przedszkola do szkoły. W związku z tym zamykamy odcinek ulicy Ratuszowej od Apteki do Rynku po to , by dzieci z autobusu mogły przejść przez boisko szkolne i od tyłu do Gimnazjum. Na spotkaniu dyrektorów szkół na powyższy temat dyrektorzy protestowali przeciwko wariantowi innemu , ponieważ dalej było niebezpieczne dla dzieci. Autobusy będą stawały na ulicy Ratuszowej aż do Rynku.
Rozważymy taką możliwość żeby czasowo ograniczać, ale zobaczymy ile to będzie kosztowało. Zamknięcie nastąpi już w czerwcu. Może ono obowiązywać do 2007 r. i wszystko zależy od tego jak zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne. Zresztą szanowna Rada będzie kontrolowała realizację zadań i zawsze można coś zmienić uchwałą Rady.
Innych zapytań nie zgłoszono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami, która została przyjęta jednogłośnie.

AD. 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.


Do pisemnej informacji Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że brał udział w trzech festynach, w biegach ulicznych w Reczu oraz w festynie w Pomieniu przy współudziale policji i straży pożarnej. Gratulował organizatorom udanych imprez.
Zapytał też o zdrowie dziecka, które uległo wypadkowi.
Pan Matczak Edmund odpowiedział, że był osobiście w domu dziecka gdzie poinformowano go, że dziecko było sprawdzone przez lekarzy i nic się jemu nie stało.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał o przyczynę uchylenia § 4 uchwały Nr XVII/122/04 08.04.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu przez nadzór Wojewody.
Zapytał ponadto o wyniki kontroli w Urzędzie Miejskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową i zapytał także, czy nie byłoby słusznym by Rada Miejska zapoznała się z wynikami kontroli.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że raport z przeprowadzenia kontroli jest u Przewodniczącego Rady Miejskiej do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Na odpowiedź na zalecenia pokontrolne Pan Burmistrz ma trzydzieści dni.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał § 4 uchylony przez nadzór Wojewody. Radca prawny podejmie działania wyjaśniające i ten temat wróci i będzie przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miejskiej.
Innych głosów nie stwierdzono. Wobec powyższego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował o realizacji interpelacji, wolnych wniosków i zapytań zgłoszonych na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami w sposób następujący:
- w sprawie cięcia pielęgnacyjnego drzewa rosnącego koło budynku. Jest to wniosek mieszkanki wspólnoty z ul. Kolejowej. Sprawa jest skierowana do właściciela drogi czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich. Sprawa będzie zrealizowana pozytywnie. Wszelkie wnioski o wycinki należy zgłaszać do Urzędu i Burmistrz wydaje decyzję na wycinkę drzew.
- W sprawie wniosku Pana Barny Stanisława w sprawie dofinansowania 50-lecia kapłaństwa księdza proboszcza parafii Suliszewo odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z sołtysem, gmina nie może udzielić dofinansowania tych obchodów, ale znaleźliśmy sposób na to i zakupimy prezent dla księdza kanonika i będzie to w formie rzeczowej.
- Pan Sankowski Jarosław sołtys wsi Żeliszewo zwrócił się z prośbą o dofinansowanie dożynek w Żeliszewie informował, że rozmowa na ten temat się odbyła i oczekujemy na program, propozycje ze strony organizatorów. Wniosek ten jest zaakceptowany i godny poparcia, bo jest zgodny z programem aktywizacji mieszkańców.
- Pan Antosiewicz Tadeusz radny Rady Miejskiej – informacja została udzielona pisemnie na temat ciśnienia wody w mieście oraz ofert na wywóz odpadów stałych,
- Na wniosek radnego Pana Matczaka Tadeusza zrealizowano problem opróżnienia pojemnika we wsi Pomień.
- Wniosek Pani Misiek Marioli sołtysa ze wsi Rybaki w sprawie przejęcia kotłowni we wsi na świetlicę Burmistrz poinformował, że zrobił rozeznanie. Burmistrz stwierdził, że jest to znaczny majątek. Burmistrz zwrócił się pisemnie do Agencji Nieruchomości Rolnych z zapytaniem jakie mają plany dotyczące tego obiektu. W tej chwili nie moglibyśmy się podjąć tego zadania, by zaadoptować obiekt na świetlicę, ponieważ zadanie to byłoby zbyt kosztowne. Możemy to zadanie rozpatrywać pod koniec roku podczas planowania projektu budżetu na 2005r. Na razie badamy koszty realizacji tego zadania, powiedział. Jest tam do usunięcia cała kotłownia, która ma wartość około 5 tys. zł., wysoki komin.
- Na wniosek formalny Pana Barny Stanisława w sprawie wydzielenia środków w budżecie gminy na rady sołeckie. Jest to wniosek do Rady Miejskiej. Burmistrz proponuje, by Rada Miejska rozpatrzyła ten wniosek podczas projektowania budżetu gminy na lata następne. Burmistrz przygotuje informację z czym się wiąże realizacja takiego wniosku i jakie powinny być spełnione warunki.
- Wniosek Pana Józefa Romanowskiego w sprawie ustawienia witaczy od strony Lubieniowa i Wapnicy. Burmistrz informował, że od strony Lubieniowa stoi ten witacz i jest już odnowiony. Witacz od strony Wapnicy jest do rozważenia podczas planowania budżetu gminy na przyszły rok, bo to będzie trochę kosztowało. Sprawdzimy też z jakimi kosztami to się wiąże. Rzeczywiście jest to jedyne miejsce, jedyny kierunek, w którym nie ma takiego witacza.
- Pan Henryk Gwiazdowski w sprawie gryzu asfaltowego do miejscowości Grabowiec i uzupełnienie wjazdu. Odpowiedź udzielono pisemnie z terminem wykonania do 4 czerwca br.
- Pan Jarosław Sankowski sołtys wsi Żeliszewo wnioskował o zakaz wypasania bydła na plaży w Żeliszewie. Burmistrz skierował pismo do osób, którzy wypasają tam bydło z prośbą by tego tam nie robili, bo trudno będzie w sezonie korzystać z tej plaży.
- Mieszkaniec miasta Pan Wiesław Majka wnioskował o udrożnienie drogi ulicą Wolności, Owocową, od drogi polnej do Lubieniowa i od Lubieniowa do Jarostowa w kierunku gospodarstw Pana Grzyba i Wiszniarewskiego. Wniosek przyjęto do realizacji z terminem do 15 lipca br.
Pan Józef Romanowski sprostował swój wniosek, ponieważ źle był zrozumiany a więc wnioskował o odnowienie witaczy tych, które już są a nowy postawić od strony Wapnicy , bo jest to promocja gminy, cała Polska tam przejeżdża. Tak samo od strony Choszczna, bo droga jest bardzo uczęszczana, jest drogą wojewódzką. Inne natomiast mogą poczekać.
Burmistrz apelował, by wnioski składać w formie pisanej to wtedy nie będzie złej interpretacji wniosków, nie będzie źle zaprotokołowane. Burmistrz realizuje je tak jaki otrzymuje wydruk na swoje biurko, jak zaprotokołowano w protokole .
Wniosek ten o którym mówi Pan Józef Romanowski radny Rady Miejskiej może być zrealizowany w przyszłym roku budżetowym. Nie jest to prosta sprawa, bo trzeba uzyskać zgodę z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenie na budowę i nie będzie to takie tanie. W tej chwili wniosek ten jest niemożliwy do realizacji natomiast zastanowimy się w roku przyszłym.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej skierował zapytanie do radnego Juszczyka Mieczysława, czy podana informacja o dietach dla radnych w ościennych gminach jest satysfakcjonująca.
Pan Mieczysław Juszczyk odpowiedział twierdząco. Zwrócił się następnie do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej mówiąc, że jest to sprawa Przewodniczącego Rady Miejskiej co robi ze swoją dietą oraz przytoczył wypowiedź z Gazety Lubuskiej, w której Pan Przewodniczący twierdzi, że radni nie powinni brać diet.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że takiego czegoś nie powiedział na co Pan Mieczysław Juszczyk pokazał skserowany artykuł z gazety, pytając czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poznaje swoje zdjęcie.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że państwu radnym nie ma nic do zarzucenia. Każdy indywidualnie jest dysponentem tego co bierze. Powiedział pani redaktor, że ma takie odczucie, że pracuje społecznie i nie ma takiej konieczności, by z tej funkcji społecznej czerpać jeszcze jakieś korzyści. Powiedział w tym kontekście. Absolutnie w tym co powiedział, nie było żadnej aluzji ani dygresji do radnych Rady Miejskiej, ale też generalnie. To była tylko moja opinia i nie wiążąca. Jeśli to zostało przez Państwo źle odebrane , jeśli Państwo radni czują się obrażeni, to Pan Przewodniczący przeprasza bardzo.
Każdy robi tak jak uważa.
Pan Juszczyk Mieczysław nawiązał do wypowiedzi Pana Burmistrza, który mówił, żeby nie dawać się redaktorom wciągać a Pan Przewodniczący się pozwolił wciągnąć a teraz skutki tego są.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie jest zecerem, nie robi składu drukarskiego, wiele innych zdań powiedział, które nie zostały umieszczone. Natomiast media robią to co robią.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że w Gazecie Lubuskiej Pan Przewodniczący określił jaką dietę pobiera to niektórzy mieszkańcy Recza mówią tak gdzie idziesz Juszczyk po dietę w wysokości 500 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, by opublikować przedstawioną informację o wysokości diet dla radnych w Biuletynie Informacji Publicznej to wtedy będzie sprawa jasna.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, że rolnicy prosili go, by poinformować, że w okolicy Lubieniowa są wywożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ina śmieci. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Miejskim potwierdził tę informację.
Po drugie informował, że beczkowóz ZGKiM wywoził z chlewni z gospodarstwa z Grabowca gnojowicę i w wpuszcza ją do studzienki na ulicy Czarnieckiego. Zdaniem radnego jest to niedopuszczalne, by takie rzeczy się działy.
Pan Zbigniew Zajączkowski – wyjaśniał, że ścieki wywożone z szamba z miejscowości Słutowo były wpuszczane do kanalizacji i takie rzeczy robimy częściej w celu płukania kanalizacji. Co najmniej raz w tygodniu takie płukanie jest na ulicy Słonecznej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki jeszcze raz potwierdził, że to były ścieki z chlewni z Grabowca.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że też otrzymał taki sygnał, od razu zareagowaliśmy w ZGKiM i jeszcze Burmistrz nie otrzymał oficjalnego stanowiska Dyrektora ZGKiM w tej sprawie. Na pewno jakieś wyjaśnienie się znajdzie i ustalimy z którego miejsca te ścieki pochodzą. Sygnał był, że są to ścieki z Grabowca a tam jest jedyne szambo, gdzie jest gnojownica. Takie działanie jest zakazane. W zależności od informacji ZGKiM podejmiemy jakieś określone prawem działania. Jeśli jest oficjalny sygnał to nic nie zostanie niezauważone.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał Burmistrza co z tymi śmieciami na Lubieniowie?
Pan Burmistrz podał, że nie ustosunkował się do wniosków zgłoszonych w czasie komisji. Jest tam dużo sygnałów za co Burmistrz podziękował radnym. Wszystkie sygnały są rzetelnie sprawdzane. Jest taka możliwość, bo jest strażnik ochrony przyrody. Stwierdzono jakieś dzikie wysypisko , trzeba ustalić kto.
Pan Ryszard Dobrzaniecki wtrącił, że wiadomo kto i na dodatek jest sołtys z Lubieniowa, który może to potwierdzić.
Burmistrz powiedział, że musi wyczerpać cały tok postępowania administracyjnego w tej sprawie. Nie można inaczej. Podał, że w tej chwili mamy uchyloną decyzję przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie odnośnie usunięcia dzikiego wysypiska w miejscowości Lubieniów. Mieszkańcy odwołali się od decyzji Burmistrza i decyzję SKO uchyliło tylko dlatego, że nie dopełniono wszystkich formalności przewidzianych prawem.
Dlatego prosił, by się nie dziwić, że procedury długo trwają. Kontrole muszą być przeprowadzane w obecności właścicieli. Mamy już tyle doświadczeń, że możemy się stać najsprawniejszą gminą w okolicy. Burmistrz nie ma takiej możliwości, by mógł pójść i ukarać kogoś mandatem.
Pan Mieczysław Juszczyk zapytał, kiedy ZGKiM zabierze odpady z kubłów, których już obsługiwać nie będzie, ale do 31 maja br. pobierała opłaty.
Pan Zajączkowski Zbigniew odpowiedział na powyższe, że dzisiaj jest 30 maja a termin jest do 31 maja br. czyli jeszcze termin się nie skończył.
Innych głosów nie stwierdzono i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął ten punkt porządku obrad.

AD. 14.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał na zgłoszone interpelacje, wolne wnioski i zapytania w sposób następujący:
- w sprawie pojemnika na Rynku ( interpelacja Panu Józefa Romanowskiego) informował, że miejsca na ustawienie pojemników na śmieci są te same. Zrobiliśmy wszystko, by informacja o działających na naszym terenie podmiotach odbierających śmieci dotarła do mieszkańców. Dodatkowo wykonano porównawczą analizę na teren
wiejski. Źle się stało, że takiej informacji nie było w momencie wypowiadania umów przez ZGKiM. Pojemnik na Rynku podejrzewa, że on służy reklamie, bo Firma RangSells będzie miała w pobliżu swoje biuro, gdzie będzie pobierać opłaty itp. Z chwilą, gdy mieszkańcy się przyzwyczają do tego biura to pojemnik może zniknąć.
Pan Ryszard Dobrzaniecki nawiązał do tego, co mówiono podczas obrad komisji, czy nie warto by było rozważyć możliwość wprowadzenia podatku śmieciowego, bo w tej chwili zrobił się wielki chaos.
Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów zapytał, jak będzie rozwiązany problem odbioru dużych odpadów ( telewizory, tapczany, lodówki itp.)?
Burmistrz potwierdził, że jest to problem. Z tego co wie to jedna z firm zadeklarowała się, że jeśli to będą przyzwoite ilości to będzie odbierać. . Inne firmy tego nie deklarowały i będą żądały wynegocjowanej dodatkowej opłaty. Ten problem jest wpisany do naszego projektu programu gospodarki odpadami stałymi i pod koniec sierpnia będzie ten program uchwalony a następnie będzie wdrażany w życie.
Burmistrz podziękował radnemu Dobrzanieckiemu Ryszardowi za ten głos i potwierdził, że uważa, że sprawy gospodarki odpadami stałymi powinny być kompleksowo rozwiązane dla całej gminy i powinien być wyłoniony jeden najtańszy odbiorca odpadów komunalnych.
W tej chwili nie ma takiej możliwości. Taki podatek można wprowadzić w wyniku referendum w gminie ale jak państwo wiecie takie referenda nie zawsze są skuteczne. W bardzo niewielu gminach podjęto jednak taką decyzję. Zachęcał radnych, by zechcieli mówić o tym wśród wyborców, że jeśli taką koncepcję przygotujemy na przyszły rok to żeby mieszkańcy zgodzili się na to. Będzie to generalnie korzystne dla całej gminy. Ten podatek powinien być niższy ale na pewno nie wyższy niż opłata za wywóz nieczystości, którą się dzisiaj odpowiednim podmiotom płaci. Ponadto nie będzie żadnego interesu w tym, by śmieci wywozić do lasu, bo gmina i tak będzie miała obowiązek ustawić pojemniki i zebrać te śmieci. Do takiej decyzji musimy dojść, chyba, że państwo ureguluje tą sprawę wcześniej ustawowo, bo o takich przymiarkach Burmistrz słyszał.
Pan Mieczysław Juszczyk zapytał, gdzie spółdzielnie będą wywozić odpady?
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział na powyższe, że tak jak każda inna firma spółdzielnie mają podpisać umowę .
Pan Grzelak Leon stwierdził, że chodzi trzech agentów tj. Rethman, firma RamsSells, ZGK w Choszcznie. Analizę cen, którą otrzymał z Urzędu Miejskiego dostarczył mieszkańcom 3 dni temu. Mieszkańcy mówią po co im teraz ta informacja jeśli już podpisali umowę z Rethmanem. Dla przykładu podał, że w wyniku takiej podpisanej umowy płaci za śmieci 12 zł. a gdyby podpisał umowę z Choszcznem zapłaciłby tylko 6 zł. Zapytał więc, co tym ludziom ma teraz powiedzieć? Czy mieszkańcy mogą się wycofać z tych umów i zawierać nowe? Ta informacja więcej szkody narobiła niż pożytku, bo byli nieświadomi i podpisali umowy z Rethmanem.
Pan Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że ZGKiM zawierała umowy z okresem wypowiedzenia 3 miesięcy i nowe podmioty też mają jakiś okres wypowiedzenia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na wybór oferenta gmina nie ma wpływu. Każdy wybiera sam i tylko tyle, że rodzi się to w wielkim chaosie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że od pół roku wiadomo, że ZGKiM nie będzie wywoził odpadów stałych i że wysypisko jest zamknięte już w tym czasie trzeba było zebrać informacje od poszczególnych podmiotów o wysokości cen za wywóz nieczystości i podać ją mieszkańcom gminy. Dlatego też wniosek Burmistrza w sprawie centralnego rozwiązania tego problemu jest najlepszym wnioskiem jaki mógłby być.
Pan Jarosław Sankowski sołtys wsi Żeliszewo podał, że ma aktualną informację, że obecnie Rethman zniżył cenę za wywóz odpadów do ceny 6,42 zł. i jest tańszy w tej chwili od PGK w Choszcznie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w całym tym ogólnym rozgardiaszu może dojść do tego, że wszystkie te firmy będą miały jednakową cenę i zapomnimy o tym problemie.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział jeszcze w sprawie flagi unijnej na budynku magistratu. Rzeczywiście ona wisiała dłużej niż flaga polska, ale to po prostu czysto techniczna sprawa, bo przez jakiś czas flaga musiała wisieć, bo drzewce namokły i nie można było jej wyciągnąć. Wyjęliśmy ją z całym uchwytem. To był wypadek przy pracy. Flagi powinny wisieć nie dłużej niż powinny wisieć.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi na skargę mieszkanki na jego zachowanie wyjaśniał, że skarga jest bezzasadna. Nie było z mojej strony żadnego aroganckiego zachowania. Chodziło tej mieszkance o słup elektryczny we wsi Suliborek. Ta pani dzwoniła kilka razy przez kilka dni na telefon prywatny do Pana Wiceprzewodniczącego do domu. Ja pracuję, a w domu są żona, dzieci i teść. Za każdym razem kiedy dzwoniła nie przedstawiała się tylko pytała czy jestem. W końcu kiedyś zadzwoniła i zastała mnie więc zapytałem o co chodzi. Chodziło o słup na drodze naszej gminnej, która prowadzi od Suliborka w kierunku Słutowa, ponieważ zdaniem tej mieszkanki powinien stać w innym miejscu. Od razu przedzwonił do Pana Krzysztofa Lipki inspektora Urzędu Miejskiego oraz przekazał też sprawę Burmistrzowi i otrzymał informację, że z chwilą przeglądu oświetlenia nad tą sprawą się zastanowią czy rzeczywiście to oświetlenie przestawić. I tak się zakończyła sprawa. Przyszła kiedyś ta pani na dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej i akurat był on więc zapytała, czy jest Przewodniczący Rady Miejskiej i jak otrzymała odpowiedź, że Przewodniczącego nie ma to odwróciła się na pięcie i wyszła. W innym terminie spotkała się z Przewodniczącym Rady Miejskiej, sprawę zna Przewodniczący RM, zna Burmistrz. Uważa, że zachowanie tej pani było arogancie a nie jego. Sprawę tę zostawiam, bo część tych spraw jest natury rodzinnej i nie chce poruszać ich na forum Rady. To miało miejsce jesienią w 2003r. i myślał, że właściwie odebrała odpowiedź i że dalsze załatwienie sprawy będzie załatwiane przez Urząd, bo przecież żaden radny nie załatwia spraw osobiście. Nie wszystko wszystkim się podoba, bo na osiedlu, którym mieszka też jest potrzebne oświetlenie, ale uważa, że przyjdzie czas i na to zadanie. Uważa, że ta pani nie powinna być urażona, bo Wiceprzewodniczący nie zachował się arogancko w stosunku do tej pani, bo nie miało to miejsca i prosił, by jej to przekazać.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał w sprawie, którą zgłosiła Pani Lewandowska. Po rozmowie z Panią Lewandowską, która się nie określiła się co do dalszych kroków, które podejmie w sprawie Pana Józefa Romanowskiego. Na dzień dzisiejszy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie potrafi odpowiedzieć Panu Józefowi Romanowskiemu na jakim jest to etapie. W każdym bądź razie w jej gestii leży podjęcie następnych kroków. W tej sprawie Przewodniczący Rady Miejskiej nie ma najmniejszego wpływu i nie próbował też dociekać pewnych ewentualnych zachowań. Poinformuje jak tylko pojawi się jakiś sygnał z jej strony.
W sprawie zachowania Pana Wiceprzewodniczącego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej rozmawiał z tą panią i rzeczywiście naskarżyła na Pana Wiceprzewodniczącego, że przez telefon zachował się arogancko. Chciała wyegzekwować wyciągnięcie pewnych sankcji, które mógłby na Wiceprzewodniczącym wykonać. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie posiada takich narzędzi prawnych. Sprawę przeniesienia słupa we wsi Suliborek Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie naświetlił Panu Burmistrzowi i Panu Lipce Zygmuntowi inspektorowi Urzędu Miejskiego. Posiada jednak pewne odczucie, że są elementy tego konfliktu, które wybiegają poza problem Rady, o których nie chce rozmawiać ani Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ani ta pani. Jeśli chodzi o dietę Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej być może użył takiego sformułowania ale nie w gestii Przewodniczącego Rady Miejskiej leży to aby odbierać Panu Cymermanowi dietę. Przewodniczący Rady Miejskiej nie ma takich możliwości. Jeśli ta pani będzie miała kolejne wątpliwości to Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza ją na kolejne spotkanie, kolejne rozmowy w celu wyjaśnienia sprawy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza w sprawie sygnału dotyczącego pracy Urzędu Miejskiego. Szkoda, że Pana Nykla Eugeniusza w tej chwili nie ma na sali i jeśli spotkały go jakieś trudności to chciałby w swoim imieniu i całego Urzędu przeprosić go za te perturbacje.
One są rzeczywiście związane z tym, że jesteśmy w trakcie zmian organizacyjnych, które trwają bardzo długo i to się wiąże z pewnymi kosztami i potrzebą przebudowy pewnych lokali. Tu czekamy akurat na wykonawcę, który wreszcie wejdzie i zrobi nam tą zmianę szczególnie na dole, gdzie będzie punkt obsługi interesanta, bo zauważył, że ludzie chodzą po biurach i nie wiedzą gdzie załatwić swoje sprawy, nawet najprostsze sprawy. Takie sprawy można załatwić tam na miejscu i nie muszą nigdzie chodzić. Nie ma dzisiaj takiej możliwości, by urzędnik rozmawiał z interesantem w ciszy gabinetu i tylko dlatego, że krępuje się rozmawiać z interesantem na tematy oficjalne i zgodne z określonymi procedurami. Jeśli nie ma jakieś procedury na jakąś sprawę to Burmistrz jest od tego, by tę procedurę określić i wdrożyć ją w życie. Natomiast urzędnik jest od wykonywania zadań a nie od podejmowania decyzji. Więc nie ma takiej potrzeby, by prowadzone były w biurach jakieś negocjacje, żeby można było tam coś ustalać. Jest wniosek, jest przyjęty, zarejestrowany , jest w pewnej kolejności realizowany i jeśli jest możliwość przyspieszenia bo to pozytywnie wpływa na rozwój gminy to to należy robić, ale nie kosztem innych wniosków, bo jest bardzo dużo skarg, że sprawa leży pół roku i nikt się za nią nie zabiera. Myśli, że zmiany organizacyjne w Urzędzie, które powinny przynosić efekty w drugiej połowie roku będą korzystne dla urzędu, dla wizerunku gminy i dla wizerunku Rady Miejskiej. Myśli, że jest to właściwa droga i ta zmiana spowoduje, że trochę mniej będzie problemów. Jeszcze jedna rzecz w sytuacjach skomplikowanych gdzie rzeczywiście będzie wymagana konsultacja z odpowiednim urzędnikiem, nawet informacja szczegółowa czy wyczerpująca to jest takie miejsce gdzie można się przenieść do sali narad i porozmawiać. Tak to jest praktykowane. Burmistrz zauważył, że jeśli urzędnicy są razem ze sobą w jednym biurze to są dwie korzyści z tego tytułu. Pierwsza korzyść to jest taka, że nie ma możliwości prowadzenia jakichś dziwnych negocjacji i rozmów nie wiadomo na jakie tematy . Druga sprawa to nawet na sesjach odbierano jakieś sygnały, że ktoś tam komuś coś zrobił i nie wiadomo czy zgodnie z prawem, a urzędnicy później się tłumaczą i po co takie rzeczy. Ma być jawne i oficjalne i bez żadnych podejrzeń. Trzeba budować zaufanie do Urzędu i do władz. Następna korzyść to taka, że ci urzędnicy wzajemnie o sobie dużo wiedzą i mogą się wzajemnie zastępować w różnych sprawach podczas nieobecności jakiegoś urzędnika. W tej chwili w tym pokoju skumulowało się zbyt dużo stanowisk. Burmistrz zdaje sobie z tego sprawę, ale powolutku będzie to uporządkowane i przeprasza tych wszystkich, których sprawy zbyt długo są załatwiane.

Wobec wyczerpania porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady o godz. 1340.


Na tym protokół zakończono.Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-06-2004 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2004 09:16