Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W GIMNAZJUM IM. ADOLFA DŁUGOSZA W RECZU

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

Dyrektor Gimnazjum im. Adolfa Długosza ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu (40 godzin)

I.  Wymagania w stosunku do kandydatów określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

1) Wymagania niezbędne                                                                                                                       

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
* ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
* jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
* posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
7. cieszy się nieposzlakowana opinią.

2)  wymagania dodatkowe:
1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;                                   

2. posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputeroweji samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Płatnik, Vulcan).

II.  Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku;

1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi rachunków szkoły;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym jednostki;
4. opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;                             
5. dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
6.rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4);
7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
9. nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;
10. bieżąca analiza realizacji budżetu;
11. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisówwewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównegoksięgowego. 

III.  Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV;
3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;                                                                                                           

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych;

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

IV.  Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 18.06.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście w lub listownie do sekretariatu szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
3. Miejsce: Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73 – 210 Recz.

V. Inne informacje:
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:                                                 

I etap – Kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;                                                                                                                                         

  Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie                                                                       

    II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu;

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.  Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Urbańska

 

Recz, 28 maja 2014 r.                                                                
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 28-05-2014 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2014 13:10