Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz"

 

BM.6220.01.2016                                                                             Recz, dnia 13.05.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RECZA

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz”.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, Pan Tomasz Krzywiński z firmy Prospektrum Doradztwo Ekonomiczne z siedzibą w Kołbaskowie – reprezentujący Burmistrza Recza, wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 06 maja 2016 r. znak: WOPN-OS.410.92.2016.KM stwierdził możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przywołując poniższe uzasadnienie:

 

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych benzo(a)piranu, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Recz;
 2. przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowaniem koncepcyjnym, ogólnym a przed realizacją poszczególnych zadań, każde z nich badane będzie pod kątem wpływu na środowisko przed rozpoczęciem prac;
 3. zaplanowane działania mają charakter lokalny i będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy - Recz;
 4. przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ wziął pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:
 • charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie: w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz planowane są m.in.: modernizacje budynków np. termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej, wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym, budowa instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, modernizacja oświetlenia, działania związane z edukacją mieszkańców w dziedzinie efektywności energetycznej w gminie itd.;
 • rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko:
 • zakłada się, że pomimo chwilowego, krótkotrwałego negatywnego oddziaływania podczas wykonywanych prac budowlanych i modernizacyjnych, nie będą występowały inne znaczące oddziaływania na środowisko, a realizacja zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska w perspektywie wieloletniej. Nastąpi obniżenie nie tylko emisji dwutlenku węgla, ale także wszystkich zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych i ciekłych, czyli pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, benzo(a)piranu, metali ciężkich, tlenków azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla. Nastąpi obniżenie depozycji zanieczyszczeń na gruntach, w wodach powierzchniowych oraz na obszarach zielonych i chronionych;
 • działania te mają charakter lokalny i będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach jednej gminy – Recz;
 • cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:
 • na obszarze Gminy Recz występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) jednakże, stwierdza się, że z uwagi na ogólny sposób formułowania ustaleń dotyczących planowanych kierunków działań, bez wskazania ich zakresu, szczegółowej lokalizacji, w tym położenia względem obszarów chronionych, stwierdza się, iż w analizowanym dokumencie brak jest danych, które wskazywałyby, że realizacja jego ustaleń spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary chronione. Należy mieć także na względzie, że jest do dokument o charakterze strategicznym, który nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji inwestycji, a potem ich funkcjonowaniu. Dokładne określenie oddziaływania poszczególnych działań inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu, będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla konkretnych przedsięwzięć. Działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody (w tym granicach obszarów Natura 2000) będą musiały być prowadzone w sposób, który nie będzie naruszał przedmiotu ich ochrony oraz nie będzie wpływał znacząco negatywnie na integralność tych obszarów;
 • zmniejszenie ilości emitowanych do powietrza substancji szkodliwych spowoduje obniżenie depozycji mokrej i suchej zanieczyszczeń, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń gruntów oraz wód powierzchniowych a także na zieleni, stąd dla przedmiotowego projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Również  Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r. znak: NZNS.7040.1.30.2016 wyraził opinię, iż dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz” nie jest koniczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powołując się na poniższe uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska może nastąpić tylko w przypadku, gdy: realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko; projekt dokumentu stanowi niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub dotyczy obszarów w granicach jednej gminy.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz” jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne cele i kierunki w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych – wskazuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. przedsięwzięcia zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej….

Mając powyższe na uwadze Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Recz” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Wobec tak sformułowanych opinii organów Burmistrz Recza odstępuje od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz”.     

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Recz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-05-2016 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2016 08:03