Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu"

BM.6220.3.2016                           Recz, dnia  16 września 2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2016 poz. 23ze zm.)w związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r,  poz. 353 ze zm.) o wszczęciu w dniu 15 września 2016r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Recza.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia zakres prac będzie obejmował:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  płytami styropianowymi metodą lekką mokrą z wykonaniem tynków i pomalowaniem
 • Ocieplenie posadzek i podłóg
 • Wymiana drzwi zewnętrznych i okien,
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Przebudowa systemów grzewczych poprzez budowę kolektora ciepłowniczego umożliwiającego ogrzewanie z ciepła dostarczanego przez BOMAX Sp. z o.o. ( ogrzewanie systemowe),
 •  Wykonanie opomiarowania dostarczanego ciepła wraz z możliwością jego regulacji do poszczególnych  pomieszczeń,
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy do 40kW w celu wytwarzania energii elektrycznej i alternatywna montaż solarów lub pompy ciepła powietrze – powietrze do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zużywanej w budynku a w okresie letnim do klimatyzacji pomieszczeń,
 • Ocieplenie i izolacja przeciwwilgociowa ścian i piwnic,
 • Wykonanie opaski wokół budynku,

 

Ww. działki położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu D Choszczno – Drawno.

 

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodów.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

 1. środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
 2. dobra materialne
 3. wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w pt. 1;2,
 4. zabytki

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 uzgadnia się z następującymi organami:

 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie;

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 15, tel. (095) 765 4461 wew. 127, e-mailinwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 – 1600, w pozostałe dni w godz. 730 – 1530. Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Hejza

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

owych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu:www.bip.recz.pl ( zakładka decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu,

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Gmina Recz ( dziłaki nr ewid. 214; 215/2; 817, 226)

2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Choszcznie ( działka nr ewid. 212)

3. Państwo Bogusława i Henryk Basiak ( działka nr ewid. 211)

4. Państwo Agnieszka i Jarosław Piłat ( działka nr ewid. 213)

5 .a/a

 

 

Do wiadomości:

1. Agnieszka Koźbiał  – Dyrektor Domu Kultury w Reczu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-09-2016 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2016 14:35