Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Gospodarstwo Rolne Ariel Pacześny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz".

BM.6220.8-3.2016                           Recz, dnia  25 października 2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2016 poz. 23ze zm.)w związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r,  poz. 353 ze zm.) o wszczęciu w dniu 25 października 2016r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek    Gospodarstwo Rolne Ariel Pacześny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Recza.

Jak wynika z przedstawionego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego zajmującego się chowem trzody chlewnej. Przewiduje się, że obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanego przedsięwzięcie będzie wynosiła 815 DJP  ( duże jednostki przeliczeniowe) t.j. ok. 7000 sztuk trzody ( warchlaki i tuczniki)

Działka , na której będzie realizowane przedsięwzięcie położona są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu D Choszczno – Drawno oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Natura 2000  „ Ostoja Ińska”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z uwagi na skalę zamierzonego chowu przedmiotową inwestycję zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r.,  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 oraz Dz . U. z dnia 17 lipca 2013r.,m poz. 817)zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

W związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  wydaje się po uzgodnieniu z:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu:www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe) i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz w m. Sulibórz.

Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8do 15.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza.(tel. 095 765 4461 wew. 127;e-mailinwestycje@recz.pl)

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 

  1. Pan Ariel Pacześny – Inwestor przedsięwzięcia
  2. Państwo Ludwika i Krzysztof Błażejczak,
  3. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie;
  4. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

6 .   a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 26-10-2016 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 26-10-2016 15:00