Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania na wniosek ROL ? BiP s.c. Krzysztof Błażejczak , Andrzej Paczesny, Suliborek 27; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie"

BM.6220.7-3.2016                           Recz, dnia  27 października 2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2016 poz. 23ze zm.)w związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r,  poz. 353 ze zm.) o wszczęciu w dniu 27 października 2016r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek    ROL – BiP s.c. Krzysztof Błażejczak , Andrzej Paczesny, Suliborek 27; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie’”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Recza.

Jak wynika  z Karty informacyjnej przedsięwzięcia,  przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gm. Recz

Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego zajmującego się chowem trzody chlewnej. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększy się obsada zwierząt z obecnej wynoszącej458,5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych)  t.j. ok. 4500 sztuk zwierząt (warchlaki i tuczniki) do648,2 DJP t.j.5540sztuk zwierząt po modernizacji.

Ww. działka położona jest  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu D Choszczno – Drawno..

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie, kwalifikowane jako;

 • Polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
 • Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 102, w liczbie ni mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP);

zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

w związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po uzgodnieniu z:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu:www.bip.recz.pl ( zakładka decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz w sołectwie Suliborek (3 szt).

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730do 1500 od poniedziałku do piatkuw terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza.(tel. 095 765 4461 wew. 127 ;e-mailinwestycje@recz.pl)

 

Otrzymują:

 1. ROL – BIP s.c. Krzysztof Błażejczak; Andrzej Pacześny ; Suliborek 27; 73-210 Recz ( dz. nr ewid. 105/23, 105/17,);
 2. ANR O/T w Szczecinie ul. Matejki 6b; 71-615 Szczecin ( dz. nr ewid. 105/21; 105/15; 105/4, 105/18)
 3. Maciejewski Wiesław
 4. Maciejewska Halina
 5. Eichman Agnieszka
 6.  Chorbiński Zygmunt

7.   Chorbińska Elżbieta

8.   Tomczyk Jan

9.   Tomczyk Grażyna

10.     Leszczyński Zbigniew

11.     Leszczyńska Leokadia

12.     Kozan Elżbieta

13.     Kozan Sławomir

14.     Niewiadomski Wacław

15.     Niewiadomska Anna

16.     Wyskiel Eliza ;

17.     Gawroński Piotr

18.     Gawrońska Katarzyna

19.     Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin (dz. nr ewid. 105/22)

20.     a/a

 

 

Do wiadomości;

 1. Szczygiełek Roman,
 2. Szczygiełek ,Maria
 3. Górna Magdalena
 4. Chorbińska Paulina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 28-10-2016 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2016 09:49