Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno"

 BM.6220.01.2018                                                        Recz, dnia  11 maja  2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

           

Na podstawie art. 61 § 4i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257  ze zm.) w związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3  i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r,  poz. 1405 ze zm.)   o wszczęciu w dniu 11 maja 2018r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno”.

 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie Gmin: Recz i Choszczno.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy , w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W związku z tym, iż większa część inwestycji realizowana będzie na terenie Gminy Recz  , organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Recza

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko, zmiany klimatu oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Jednocześnie zawiadamiam, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po uzgodnieniu z:

 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Dyrektorem Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 36 § 1K.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

            Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. na niezałatwienie sprawy przez organ w ustawowych terminach lub przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, w związku z czym , zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r,  poz. 1405 ze zm.)  , stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl ( zakładka decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu, Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz na tablicach samorządowych  w m . Recz ul. Wolności,  Szumin, Trzebiń, m. Pomień, Chełpa, Stradzewo, Witoszyn,

            Akta sprawy dostępne są od poniedziałku do piątku  w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730 do 1530 .

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza. (tel. 095 765 4461 wew. 127 ; e-mail inwestycje@recz.pl

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  dnia    …………………………        

 

 

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń  dnia               ……………………………….

Otrzymują:

  1. Burmistrz Choszczna
  2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
  3. Pracowania Projektowa Dróg i Mostów „DIM” – Ryszard Kowalski
  4. Pani Monika Cieplucha – Sołtys Sołectwa Pomień – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Sołectwie
  5. Pan Jacek Szyszka Sołtys Sołectwa Stradzewo 25  -  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
  6. Pan Sylwester Włoczka Sołtys Sołectwa Sulino 11 ( obejmuje obręb Oraczewice) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
  7. Pan Sylwester Stefański Sołtys Sołectwa Wardyń ( obejmuje obręb Chełpa) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
  8. Pani Lucyna Pakuła Sołtys Sołectwa Witoszyn ( obejmuje obręb Roztocze) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
  9. a/a

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-05-2018 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 16-05-2018 08:20