Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz

Recz: Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz
Numer ogłoszenia: 162669 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: 1.1. Roboty budowlane: a) Wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem - 1823 m3, b) Fundamenty - 29,5 m3 , c) Izolacje przeciwwilgociowe181,5 m2 , d) Słup S1 - - 0,6 m3 , e) Podciągi i nadproża - 62,4 m, f) Wieńce - 5,9 m3 , g) Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem - 280 m2 , h) Ściany fundamentowe - 15,2467 m3 , i) Stolarka okienna i drzwiowa zew. - 39.09 m2 , j) Drzwi wew. - 32 m2 , k) Roboty murowe - 449,0 m2 , l) Tynki - 515,7 m2 , m) Posadzki - 185, 33 m2 , n) Wykładziny z PCV - 99,7 m2, o) Okładziny podłogowe z płytek - 86,7 m2 , p) Sufity podwieszone wraz z w-wą termiczna, - 185,33 m2 , q) Elewacja wyprawa tynkarska wraz z ociepleniem - 270 m2 , r) Wentylacja grawitacyjna, odgromowa s) przyłącze zewnętrzne wodno - kanalizacyjne , gazowe, energetyczne, t) Wewnętrzna instalacja gazowa, elektryczna, c.o., kanalizacyjna sanitarna, hydrantowa, oświetleniowa, u) Opaska wokół budynku, v) Zagospodarowanie chodnik - dojście do budynku. Uwaga: Bardzo ważne do sporządzenia kosztorysu ofertowego wg przedmiaru podanego na stronie www.bip.recz.pl 1.2 W załączonym przedmiarze robót nie należy wyceniać poz. 63 jako okładziny z płytek ( pow. 69,289 m2 ) z kamieni sztucznych lecz należy tę pozycje wycenić jako roboty zamienne - jako malowanie dwukrotne farbą łatwo zmywalną. 1.3. Nie wyceniać w kosztorysie ofertowym działu 1.17.4 - S4 Elewacji tj. pozycji 112, 113, 114, 115, 116. 1.4. Nie wyceniać w kosztorysie działu 3.7 - Instalacja teletechniczna - poz. 296..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.52.10-2, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.11.12.94-4, 45.23.60.00-0, 45.26.12.10-9, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.26.20-3, 45.26.26.50-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 z adnotacją - wpłata wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - o specjalności branży budowlanej konstrukcyjnej - kierownik budowy, - o specjalności branży sanitarnej j - kierownik robót, - o specjalności branży elektrycznej- kierownik robót. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp ( zał. Nr 4 i nr 7 do SIWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany wykonawca jest zobowiązany wskazać osoby, które w jego imieniu będą pełniły obowiązki : - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej oraz - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym, - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, iż roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Zał. Nr 6 Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 PLN każda robota budowlana. Dowodem dotyczącym najważniejszych robót jest poświadczenie lub w przypadku zamówień na roboty budowlane, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 6 do SIWZ wraz z poświadczeniami lub innymi dokumentami.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.1.Oświadeczenie, że dysponują lub będą dysponować narzędziami, sprzętem, potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia zał. Nr 4 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - o specjalności branży budowlanej konstrukcyjnej - kierownik budowy, - o specjalności branży sanitarnej j - kierownik robót, - o specjalności branży elektrycznej- kierownik robót. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp ( zał. Nr 4 i nr 7 do SIWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany wykonawca jest zobowiązany wskazać osoby, które w jego imieniu będą pełniły obowiązki : - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej oraz - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym, - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 300 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 600 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ww. pkt.4 lit. a. 5). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 6). Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie z tytułu okoliczności opisanych w pkt. 11 załączniku nr 9 do SIWZ - projekt umowy : 2.1. Ceny - w przypadkach opisanych w Rozdziale XVII SIWZ - opis sposobu obliczania ceny i wynagrodzenia oraz ustaleń projektu umowy zał. Nr 9 do SIWZ. 2.2 Terminu - w przypadku zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego lub konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert - termin może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego. 2.3. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki należnego podatku VAT, stawka wysokości należnego podatku VAT obowiązywać będzie na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie finansowane ze środków Skarbu Państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Recz: Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz
Numer ogłoszenia: 162669 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: 1.1. Roboty budowlane: a) Wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem - 1823 m3, b) Fundamenty - 29,5 m3 , c) Izolacje przeciwwilgociowe181,5 m2 , d) Słup S1 - - 0,6 m3 , e) Podciągi i nadproża - 62,4 m, f) Wieńce - 5,9 m3 , g) Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem - 280 m2 , h) Ściany fundamentowe - 15,2467 m3 , i) Stolarka okienna i drzwiowa zew. - 39.09 m2 , j) Drzwi wew. - 32 m2 , k) Roboty murowe - 449,0 m2 , l) Tynki - 515,7 m2 , m) Posadzki - 185, 33 m2 , n) Wykładziny z PCV - 99,7 m2, o) Okładziny podłogowe z płytek - 86,7 m2 , p) Sufity podwieszone wraz z w-wą termiczna, - 185,33 m2 , q) Elewacja wyprawa tynkarska wraz z ociepleniem - 270 m2 , r) Wentylacja grawitacyjna, odgromowa s) przyłącze zewnętrzne wodno - kanalizacyjne , gazowe, energetyczne, t) Wewnętrzna instalacja gazowa, elektryczna, c.o., kanalizacyjna sanitarna, hydrantowa, oświetleniowa, u) Opaska wokół budynku, v) Zagospodarowanie chodnik - dojście do budynku. Uwaga: Bardzo ważne do sporządzenia kosztorysu ofertowego wg przedmiaru podanego na stronie www.bip.recz.pl 1.2 W załączonym przedmiarze robót nie należy wyceniać poz. 63 jako okładziny z płytek ( pow. 69,289 m2 ) z kamieni sztucznych lecz należy tę pozycje wycenić jako roboty zamienne - jako malowanie dwukrotne farbą łatwo zmywalną. 1.3. Nie wyceniać w kosztorysie ofertowym działu 1.17.4 - S4 Elewacji tj. pozycji 112, 113, 114, 115, 116. 1.4. Nie wyceniać w kosztorysie działu 3.7 - Instalacja teletechniczna - poz. 296..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.52.10-2, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.11.12.94-4, 45.23.60.00-0, 45.26.12.10-9, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.26.20-3, 45.26.26.50-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 z adnotacją - wpłata wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - o specjalności branży budowlanej konstrukcyjnej - kierownik budowy, - o specjalności branży sanitarnej j - kierownik robót, - o specjalności branży elektrycznej- kierownik robót. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp ( zał. Nr 4 i nr 7 do SIWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany wykonawca jest zobowiązany wskazać osoby, które w jego imieniu będą pełniły obowiązki : - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej oraz - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym, - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, iż roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Zał. Nr 6 Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 PLN każda robota budowlana. Dowodem dotyczącym najważniejszych robót jest poświadczenie lub w przypadku zamówień na roboty budowlane, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 6 do SIWZ wraz z poświadczeniami lub innymi dokumentami.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.1.Oświadeczenie, że dysponują lub będą dysponować narzędziami, sprzętem, potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia zał. Nr 4 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - o specjalności branży budowlanej konstrukcyjnej - kierownik budowy, - o specjalności branży sanitarnej j - kierownik robót, - o specjalności branży elektrycznej- kierownik robót. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp ( zał. Nr 4 i nr 7 do SIWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany wykonawca jest zobowiązany wskazać osoby, które w jego imieniu będą pełniły obowiązki : - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej oraz - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym, - kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 300 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 600 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ww. pkt.4 lit. a. 5). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 6). Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie z tytułu okoliczności opisanych w pkt. 11 załączniku nr 9 do SIWZ - projekt umowy : 2.1. Ceny - w przypadkach opisanych w Rozdziale XVII SIWZ - opis sposobu obliczania ceny i wynagrodzenia oraz ustaleń projektu umowy zał. Nr 9 do SIWZ. 2.2 Terminu - w przypadku zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego lub konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert - termin może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego. 2.3. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki należnego podatku VAT, stawka wysokości należnego podatku VAT obowiązywać będzie na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie finansowane ze środków Skarbu Państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.07.2014.15.29.10_ogA_oszenie_o_zamowieniu.docx 2014-07-25 15:29:10 22,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.07.2014.15.29.10_SIWZ_ma_roboty_budowlan_e_SDS.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:29:10 650,5KB 128 razy
2 25.07.2014.15.34.13_zaA_._Nr_1_budowlany_-_konstrukcja.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:34:13 1,0MB 121 razy
3 25.07.2014.15.36.06_zaA_._Nr_1_do_SIWZ_-_architektura.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:36:06 4,3MB 130 razy
4 25.07.2014.15.36.57_zaA_._Nr_1_do_SIWZ_pb_elektryczny.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:36:57 1,8MB 114 razy
5 25.07.2014.15.37.39_zaA_._nr_1_pb_sanitarne.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:37:39 3,4MB 119 razy
6 25.07.2014.15.38.21_zal._nr_2_do_SIWZ-_STWiORB.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:38:21 2,4MB 124 razy
7 25.07.2014.15.38.32_zal._Nr_3a_do_SIWZ_przedmiasri_kosztorys_nakladczy_w_ath.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:38:32 35,6KB 136 razy
8 25.07.2014.15.39.14_zaA_._Nr_3_do_SIWZ_-_przedmiar,_kosztorys_nakladcyz_w_pdf.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 15:39:14 1,1MB 131 razy
Wynik postępowania
1 11.08.2014.14.41.13_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-08-11 14:41:13 745,9KB
Udzielenie zamówienia
1 19.08.2014.13.41.33_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-08-19 13:41:33 186,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Dziubczyńska 25-07-2014 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Dziubczyńska 25-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 19-08-2014 13:41