Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Recz na okres 01.01.2016 do 31.12.2017 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Recz na okres 01.01.2016 do 31.12.2017 r.
Numer ogłoszenia: 287080 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Recz na okres 01.01.2016 do 31.12.2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr 5. 2. Wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zmianami) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 5,00 % zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: a) wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) niezbędnej do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  3. Oświadczenie o posiadaniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD). W przypadku oferty składanej przez wykonawcę niebędącym dystrybutorem energii, wykonawca ten oświadcza na formularzu oferty, iż posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie siedziby Zamawiającego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisane przez te podmioty (oryginał). W przypadku, gdy wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt VI.B podpisanych przez te podmioty (wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Oświadczenie o posiadaniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD). W przypadku oferty składanej przez wykonawcę niebędącym dystrybutorem energii, wykonawca ten oświadcza na formularzu oferty, iż posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie siedziby Zamawiającego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisane przez te podmioty (oryginał). W przypadku, gdy wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt VI.B podpisanych przez te podmioty (wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie: a) W przypadku zmiany następujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zmianami) - ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w zakresie akcyzy na energię elektryczną; - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 września 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz, 969); - rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314); - ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. b) zmiany (zwiększenia lub zmniejszania) liczby punktów poboru energii lub znaczącej zmiany zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii wymienionym w tabelach (załącznik nr 1 do SIWZ). c) ceny jednostkowe składników cenowych za świadczone usługi dystrybucji mogą ulec zmianie w przypadku zmiany (Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej)zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 4. Powyższe zmiany postanowień zawartych umów mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.10.2015.19.56.55_ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2015-10-27 19:56:55 22,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 15KB 97 razy
2 strony_zatwierdzenia_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 382,0KB 97 razy
3 zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 41KB 92 razy
4 zalacznik_nr_1_a_-_formularz_cenowy_2_wersja.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 41KB 95 razy
5 zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_spelnienie_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 28KB 95 razy
6 zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 29KB 89 razy
7 zalacznik_nr_4_-_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 28KB 88 razy
8 zalacznik_nr_5_do_siwz_ii.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 23,4KB 92 razy
9 zalacznik_nr_6a_-_istotne_dla_stron_postanowienia_umowy_ipu.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 15,7KB 90 razy
10 zalacznik_nr_6_do_siwz_-_projekt_umowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-10-27 19:57:21 67,1KB 91 razy
Wynik postępowania
1 06.11.2015.15.11.33_postanowienie.pdf 2015-11-06 15:11:33 206,6KB
2 24.11.2015.09.13.12_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-11-24 09:13:12 579,0KB
Udzielenie zamówienia
1 25.11.2015.11.00.48_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2015-11-25 11:00:48 15,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 27-10-2015 19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 25-11-2015 11:00