Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół w Reczu przy ul. Ratuszowej na działce nr ewid. 215/3 wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres do 15 lat


Recz: Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół w Reczu przy ul. Ratuszowej na działce nr ewid. 215/3 wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres do 15 lat

Numer ogłoszenia: 101625 - 2007; data zamieszczenia: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.recz.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół w Reczu przy ul. Ratuszowej na działce nr ewid. 215/3 wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres do 15 lat.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a następnie umożliwienie Zamawiającemu spłatę za wykonane roboty w stałych ratach kapitałowych przez okres 180 miesięcy licząc od daty wystawienia pierwszej faktury.
Obiekt będzie wybudowany w strefie ochrony konserwatorskiej - obszar starego miasta w sąsiedztwie pozostałości dawnych murów obronnych. Budowa podlegać będzie nadzorowi konserwatorskiemu. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane, stropy z prefabrykatów, konstrukcja dachowa z ram stalowych z płatwiami stalowymi i drewnianymi krokwiami, pokrycie blachą dachówkopodobną.
Hala widowiskowo - sportowa pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz społeczną.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie obiektu oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Projektowany obiekt składa się z dwóch części :
pierwsza część - jednokondygnacyjna zajmowana przez halę widowiskowo - sportową z zapleczem sanitarnym i magazynowym,
druga część - czterokondygnacyjny łącznik hali z istniejącym budynkiem Szkoły, w którym przewidziano funkcję sportową, rehabilitacyjną i magazynową.
Część pierwsza zawiera również widownię na 108 miejsc oraz komunikację.
Część druga zawiera na I piętrze : wejście główne od ul. Ratuszowej, hol wejściowy, szatnię, gabinet pielęgniarski, pomieszczenia higieniczno - sanitarne; na II piętrze : magazyny sprzętu sportowego, gabinet lekarski, sala ćwiczeń korekcyjnych i sanitariaty; na III piętrze : magazyny sprzętu sportowego, archiwum, pokój instruktorów, pomieszczenia techniczne;
na IV piętrze - poddaszu zlokalizowano archiwum.
Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne. Zasilanie w media - część z budynku istniejącej Szkoły, część z przyłączy wykonanych przez wykonawcę tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.25-9, 45.26.24.10-8, 45.31.00.00-3, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.33.24.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.12.10-1, 66.10.00.00-1.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.08.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: 70.000 zł wnoszone przed składaniem ofert.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :
  1.dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które będą wyznaczone na stanowiska :
  a)Kierownika Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia,
  b)Kierownicy robót - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, drogowej - 1 osoba oraz w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba,
  c)Kadra kierowania budową musi posiadać : stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 mln złotych każda,
  3.w okresie ostatnich trzech lat tj. 2006r, 2005r, 2004r zatrudniali nie mniej niż 50 osób,
  4.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilościach nie mniejszych niż podane w tabeli :
  Lp. Rodzaj sprzętu Ilość (szt.)
  1. Dźwig o udźwigu min. 5 t 1
  2. Rusztowania składane 2kpl
  3. Podnośniki przyścienne 2
  4. Betoniarki 4
  5. Środki transportu ciężarowego 4
  6. Środki transportu dostawcze 4

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000 zł,
  2.osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 6 mln zł. rocznie.
  3.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł,
  4.posiadają możliwości sfinansowania wykonanej inwestycji i umożliwią jej spłatę przez okres do 15 lat od jej zakończenia i oddania do użytkowania, w tym względzie Zamawiający postanawia:
  a)spłaty będą realizowane w ratach miesięcznych maksymalnie przez okres do 180 miesięcy; rozpoczęcie spłaty nastąpi w miesiąc po przyjęciu pierwszej faktury,
  b)system spłaty - stała rata kapitałowa; odsetki wyłącznie od kapitału niespłaconego;
  c)naliczanie odsetek na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę;
  d)możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji i odsetek,
  e)Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję
  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

  B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.
  2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia.
  8.Posiadają możliwość sfinansowania wykonanych robót na okres do 15 lat.
  9.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ds. ogólnobudowlani, elektrycy instalacyjni, izolerzy, malarze, instalatorzy instalacji sanitarnych.

  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 80 %
  Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  Ocenie będą podlegać :
  ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 mln każda,
  Sposób oceny spełniania warunku :
  Warunek będzie oceniany w skali 0 - 100 pkt. z tym, że za :
  Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej.
  Oceną za powyższy warunek będzie uzyskana ilość pkt., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,80.
  Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw.

  Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 %
  Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej.
  Sposób oceny spełniania warunku :
  Warunek będzie oceniany następująco :
  a)wielkość przychodów za rok obrotowy 2005r wg proporcji - w skali 0 - 20 pkt,
  b)wielkość przychodów za rok obrotowy 2006r wg proporcji - w skali 0 - 40 pkt,
  c)wskaźnik rentowności = zysk netto/przychody netto za rok obrotowy 2006r wg proporcji - w skali 0 - 40 pkt.
  Ocena spełniania warunku dokonywana będzie za poszczególne elementy oceny a - c na zasadzie proporcji matematycznej.
  Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b + c ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20
  Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasad jw. a elementy oceny : a, b, c będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających ocenie.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.
  3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.
  4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  5.Informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
  6.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.
  7.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  8.Dokument instytucji finansującej wskazujący na możliwośc dokonania wykupu wierzytelności - wykonanych robót z możliwością ich spłaty na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  9.Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
  10.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  11.Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata obrotowe 2004, 2005 i 2006 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata obrotowe 2004, 2005r i 2006r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: p. Krzysztof Lipka Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2007 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP-400_ogloszone_w_BZP.doc 2007-06-15 13:39:35 58KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej-Recz_HALA.doc 2007-07-19 10:20:43 61KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-06-2007 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 19-07-2007 10:20