Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z drewna impregnowanego posiadają-cych świadectwa badań i atesty - certyfikaty zgodności z Normą Polską i Normą Europejską na terenie miasta i gminy Recz


 

 


Recz: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z drewna impregnowanego posiadają-cych świadectwa badań i atesty - certyfikaty zgodności z Normą Polską i Normą Europejską na terenie miasta i gminy Recz

Numer ogłoszenia: 105081 - 2007; data zamieszczenia: 22.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z drewna impregnowanego posiadają-cych świadectwa badań i atesty - certyfikaty zgodności z Normą Polską i Normą Europejską na terenie miasta i gminy Recz.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W skład w którego wchodzą między innymi:
Wieża ze ślizgiem i huśtawką - 15 szt.,
Równoważnia - 17 szt.,
Huśtawka podwójna - 10 szt.,
BC guard - 7 szt.,
Karuzela krzyżowa - 2 szt.,
12 UZ Zestaw 3 wież, drabinki, ślizg - 1 szt.
transport na - miejsce dostawy - Recz i miejscowości na terenie gminy - miej-scowości 15, średnio odległych od miasta Recza od 3 do 8 km , woj. zachodnio-pomorskie.  

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2, 36.53.50.00-0.  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.07.2007.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  A1. Opis warunków udziału w postępowaniu

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamó-wieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówie-nia i w tym względzie

  1. Wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ),że w okresie ostat-nich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie dostawy i montażu min. 10 podobnych zestawów każ-dego roku, tj. odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych każde zamówienie lub większa liczba zamówień na ogólną wartość 500.000,00 zł za rok,
  2. Wykażą, że zatrudniają odpowiednią liczbą pracowników gwarantujących wykonanie zamówienia w terminie- min. 6 osób.
  3. Dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilościach nie mniejszych niż podane w tabeli :
  Lp. Rodzaj sprzętu Ilość (szt.)
  3.1.. Środki transportu dostawcze 1 powyżej 3,5T - 1 szt.

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie za-mówienia w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 100.000,00 zł,
  2.osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat środki obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na po-ziomie ponad 500.000 zł rocznie.
  3.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000 zł,

  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicz-nych,

  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wnio-sku :
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia do wy-konania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonaw-ców.

  B 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowa-niu:

  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  3.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  4.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za prze-stępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeł-nienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  5.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokony-waniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  6.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wyko-nania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamó-wienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania,
  3. ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) dostawy i montażu urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 w każdym roku,
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej.
  Ocenie będą podlegać :
  1.Posiadają zdolność finansową lub kredytowa - tj. .środki posiadane lub zdolność kredyto-wą o wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł,
  2. Mają ubezpieczoną działalność na wartość 50.000,00 zł,
  3. Środki obrotowe osiągnięte w ostatnich 3 latach min. 500.000,00 zł w każdym roku.
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego)

  Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasady - będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających oce-nie.(środki finansowe, zakres wykonanych zamówień, wartość ubezpieczenia, zdolności finansowe).

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: C.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonaw-cy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  17.1.wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
  17.2.wypełnione zestawienie cenowe (załącznik Nr 2),
  17.3.umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli występuje taka sytuacja),
  17.4.aktualny wypis-odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewiden-cji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w za-kresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
  17.5. podpisane oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. w/w ustawy (załącznik nr 3),
  17.6. zaakceptowany - wypełniony projekt umowy na przedmiot zamówienia (załącznik Nr 4),
  17.7.aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające brak za-ległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podat-kowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),
  17.8.aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwier-dzające brak zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowot-ne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcze-śniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),
  17.9.aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.4 i 8 ustawy.
  17.10.oświadczenie wykonawcy, że dostarczone urządzenia będą odpowiadały określonym normom i jakości - posiadających świadectwa badań i atesty - certyfikaty zgod-ności z Normą Polską i Normą Europejską , oraz:
  deklarację zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczna,
  dokumentacja techniczna (jeżeli taka jest),
  17.11. sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
  17.12.informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  17.13. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospo-darczej,
  17.4 zdjęcie lub wizualizacja komputerowa umożliwiająca zamawiającemu zapoznanie się z wyglądem, kształtem urządzeń.
  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. nr 9, 73-210 Recz cena siwz 50,00 netto plus koszty przesyłki.  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17, pok. nr 1.  

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

 

 

Copyright

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_UZP.doc 2007-06-22 14:55:37 67KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-urzadzenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-22 14:55:37 18KB 90 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_uniewaznieniu.doc 2007-07-13 09:45:49 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 22-06-2007 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 13-07-2007 09:45