Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 24 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2008 do


 

Gmina Recz:

Udzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego - 24 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2008 do

31 03.2010”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.recz.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 24 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2008 do 31 03.2010”  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:

1) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2007

2) Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.

3) Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu).

4) Gotowość do udzielenia kredytu od 1listopada 2007 r.

5) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu

6) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M.

7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób:

- Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 15 października 2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,

- Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.

8) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.

9) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

10) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu  

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie wymagań określonych w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, póz. 1163 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.

5. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust.1 pkt. 3.

6. Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w siwz i złożoną ofertą.

7. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą).

8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają

2 odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.

9. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania.

10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 19.10.2007, godz. 11:00 Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 1  

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 kredyt_dlugoterminowy.doc 2007-10-02 15:16:28 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-02 15:16:28 153,5KB 72 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_i_odpowiedzi_na_zapytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-10 11:39:14 39KB
2 odpowiedzi_na_zapytania_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-22 10:57:35 29,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_i_odpowiedzi_na_zapytania.doc 2007-10-10 11:39:14 39KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2007-10-29 15:42:22 59,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-10-2007 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 29-07-2008 13:54