Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont i przebudowa powierzchni nieużytkowej strychu na 5 lokali socjalnych w budynku położonym w Suliborku Nr 5.

Recz: Remont i przebudowa powierzchni nieużytkowej strychu na 5 lokali socjalnych w budynku położonym w Suliborku Nr 5.

Numer ogłoszenia: 115584 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa powierzchni nieużytkowej strychu na 5 lokali socjalnych w budynku położonym w Suliborku Nr 5..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.
Obiekt wybudowany w latach przedwojennych (lata 30 -te) , adaptacja poddasza nieużytkowego na lokale socjalne - 5 szt.. Zakres obejmuje wykonanie również klatki schodowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane, stropy Kleina na belkach stalowych, konstrukcja dachowa dwuspadowa płatwiowo - kleszczowa ze ścianką kolankową., pokrycie blachą dachówkopodobną.
Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne. Zasilanie w media - część z budynku z parteru i pionów wyprowadzonych na część poddasza.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie obiektu oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Zakres obejmuje n/w roboty budowlane:
Roboty rozbiórkowe,
Roboty betonowe fundamentowe,
Roboty murowe,
Wykonanie pokryć oraz podobne roboty,
Wykonanie instalacji c.o.,
Wykonanie wew. Instalacji wodno - kanalizacyjnych,
Wykonanie wew. Instalacji elektrycznych,
Wykonanie podłóg i posadzek, izolacje,
Wykonanie tynków suchych i tradycyjnych, okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne,
Roboty malarskie,
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.44.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.11.22.10-0, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: 10.000 zł wnoszone przed składaniem ofert..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :
  1.dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które będą wyznaczone na stanowiska :

  a)Kierownika Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia,

  b)Kadra kierowania budową musi posiadać : stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  2.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. złotych każda, (min. 2 roboty o podobnym charakterze zamówienia)

  3.w okresie ostatnich trzech lat tj. 2007r, 2006r, 2005r zatrudniali nie mniej niż 15 osób,

  4.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilościach nie mniejszych niż podane w tabeli :
  Lp. Rodzaj sprzętu Ilość (szt.)
  1. Rusztowania składane 2kpl
  2.. Betoniarki 2
  3. Środki transportu ciężarowego, ciągnik z przyczepą - 1
  4. Środki transportu dostawcze 1

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min.300.000,00 zł,
  2.osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - obroty ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie nie mniej niż 1.000.000,00 zł rocznie.
  3.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł,

  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

  B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.
  2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia.
  8.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ds. ogólnobudowlani 4 osoby, elektrycy instalacyjni - 1, malarze - 1, instalatorzy instalacji sanitarnych - 2.

  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  Ocenie będą podlegać :
  ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł każda, min. 2 roboty
  Sposób oceny spełniania warunku : Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - spełnia/nie spełnia
  Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej.
  Sposób oceny spełniania warunku :
  Warunek będzie oceniany następująco :
  a)wielkość obrotów za rok obrotowy 2005, 2006, 2007 musza wynosić min. 1.000.000,0 zł w każdym roku
  Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg sumy przychodów w każdym roku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.
  3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.
  4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  5.Informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
  6.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
  7.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  8Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
  9Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  11.Wykaz obrotów za lata obrotowe 2005, 2006 2007 lub inny dokument określający obroty, za lata obrotowe 2005, 2006 i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: p. Krzysztof Lipka Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_11.doc 2008-08-22 14:42:38 56KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 30-05-2008 16:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 22-08-2008 14:50