Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 lipca 2008 do 31 maja 2009


Recz: Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 lipca 2008 do 31 maja 2009

Numer ogłoszenia: 120688 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 lipca 2008 do 31 maja 2009.
2.2 W Y K A Z D R Ó G:
1. Partia 1 - droga o nawierzchni żużlowej Suliborek - Słutowo,
2. Partia 2 - droga o nawierzchni żużlowej Żeliszewo - Pomień,
3. Partia 3 - droga o nawierzchni żużlowej Jarostowo - Recz,
4. Partia 4 - droga o nawierzchni żużlowej Żeliszewo - Jarostowo,
5. Partia 5 - droga o nawierzchni żużlowej ul. Rybacka w Reczu,
6. Partia 6 - droga o nawierzchni żużlowej ul. Wolności w Reczu,
7. Partia 7 - droga o nawierzchni żużlowej kolonia Pomień,
8. Partia 8 - droga o nawierzchni gruntowej Grabowiec- Kraśnik
9. Partia 9 - droga o nawierzchni gruntowej - Lubieniów - Lestnica,
10. Partia 10 - droga o nawierzchni gruntowej Lubieniów - Rybnica
11. Partia 11 - droga o nawierzchni gruntowej ul. Stawowa w Reczu,
12. Partia 12. - droga o nawierzchni gruntowej na odcinku Żeliszewo - Chełpnia (była leśniczówka),
13. Partia 13 - droga gruntowa na odcinku od drogi powiatowej o nawierzchni żużlowej do tej samej drogi o nawierzchni gruntowej za Jarostowem.
14. Partia 14 - droga od drogi powiatowej o naw. asfaltowej do posesji p. Hertel w Grabowcu.
15. Partia 15 - droga o nawierzchni żużlowej m. Sicko - dawny młyn (p. Walerczyk).
16. Partia 16 - droga gruntowa na odcinku od drogi powiatowej o naw. Asfaltowej do Kolonii Rajsko (do posesji p. Wejman).
17. Partia 17 - droga gminna o nawierzchni żużlowej na odcinku Sokoliniec - jezioro Wapnica.
18. Partia 18 - droga gminna o nawierzchni gruntowej odcinek Recz - Sokoliniec (tzw. droga czereśniowa).
19. partia 19 - droga dojazdowa od drogi gminnej (zjazd do jeziora Rajsko I)
2.3. Zakres prac obejmuje:
niwelacje nawierzchni dróg i profilowanie nawierzchni jezdni do min, spadków 4 %.
uzupełnianie ubytków w nawierzchni jezdni na wyszczególnionych odcinkach dróg, (Zamawiającego wymaga aby uzupełnienia wykonane były z materiału trwałego mieszanki o następującym składzie: żużel 50 % - kruszywo łamane 50 % - zamiennie dopuszcza się destrukt asfaltowy ),
przewidywane wielkości uzupełnień na poszczególnych drogach;
2.3.1. Partia 1 - droga o nawierzchni żużlowej Suliborek - Kol. Suliborek -Słutowo - ilość mieszanki ca 100 ton,
2.3.2 Partia 2 - droga o nawierzchni żużlowej Żeliszewo - Pomień ilość mieszanki ca 130 ton,
2.3.3. Partia 3 - droga o nawierzchni żużlowej Jarostowo - Recz, ilość mieszanki ca 120 ton,
2.3.4. Partia 4 - droga o nawierzchni żużlowej Żeliszewo - Jarostowo, ilość mieszanki ca 60 ton,
2.3.5. Partia 5 - droga o nawierzchni żużlowej ul. Rybacka w Reczu, ilość mieszanki ca 15 ton,
2.3.6. Partia 6 - droga o nawierzchni żużlowej ul. Wolności w Reczu, ilość mieszanki ca 45 ton,
2.3.7. Partia 7 - droga o nawierzchni żużlowej kolonia Pomień, ilość mieszanki ca 45 ton,
2.3.8. Partia 8 - droga o nawierzchni gruntowej Grabowiec- Kraśnik ilość mieszanki ca 60 ton,
2.3.9. Partia 9 - droga o nawierzchni gruntowej - Lubieniów - Lestnica, ilość mieszanki ca 30 ton,
2.3.10. Partia 10 - droga o nawierzchni gruntowej Lubieniów - Rybnica, ilość mieszanki ca 60 ton,
2.3.11. Partia 11 - droga o nawierzchni gruntowej ul. Stawowa w Reczu, ilość mieszanki ca 80 ton,
2.3.12. Partia 12. - droga o nawierzchni gruntowej na odcinku Żeliszewo - Chełpina (była leśniczówka), ilość mieszanki ca 100 ton,
2.3.13. Partia 13 - droga gruntowa na odcinku od drogi powiatowej o nawierzchni żużlowej do tej samej drogi o nawierzchni gruntowej za Jarostowem, ilość mieszanki ca 30 ton,
2.3.14.Partia 14 - droga od drogi powiatowej o naw. asfaltowej do posesji p. Hertel w Grabowcu, ilość mieszanki ca 30 ton,
2.3.15. Partia 15 - droga o nawierzchni żużlowej m. Sicko - dawny młyn (p. Walerczyk), ilość mieszanki ca 30 ton,
2.3.16. Partia 16 -droga gruntowa na odcinku od drogi powiatowej o naw. asfaltowej do Kolonii Rajsko (do posesji p. Wejman) ilość mieszanki ca 30 ton,
2.3.17. Partia 17 - droga gminna o nawierzchni żużlowej na odcinku Sokoliniec - jezioro Wapnica. ilość mieszanki ca 50 ton,
2.3.18. Partia 18 - droga gminna o nawierzchni gruntowej odcinek Recz - Sokoliniec (tzw. droga czereśniowa), ilość mieszanki ca 50 ton,
2.3.19. - droga dojazdowa od drogi gminnej (zjazd do jeziora Rajsko ilość mieszanki ca 60 ton.
Szacunkowe przyjęte wielkości materiałów do wbudowania mogą ulec zmianie po dokonaniu oględzin przez zainteresowanych wykonawców z udziałem Zamawiającego i spisania na tę okoliczność protokołu.
1. Przewidywane ilości mieszanki wyszczególnionych w pozycjach 2.3.1. do 2.3.18.należy wbudować na wyszczególnionych drogach w ilości 60% w pierwszych dwóch miesiącach od zawarcia umowy. Wbudowywane ilości należy dokonać pod dozorem przedstawiciela zamawiającego.
2. Pozostałe 40 % przewidywanej ilości mieszanki należy wbudowywać sukcesywnie w ramach powstawania ubytków w nawierzchni jezdni.
stabilizowanie uzupełnień nawierzchni na odcinkach uzupełnionych i całych powierzchni dróg specjalistycznym sprzętem (równiarka, walec drogowy, zagęszczarka),
bieżące odkrzaczanie skrajni drogi do szerokości 7m pasa drogowego z krzewów oraz drzew (jeżeli wyniknie taka potrzeba), bieżące wykaszanie poboczy dróg z trawy i chwastów na szerokości 7,00 m,
wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni dróg objętych przedmiotem zamówienia.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: 2000 złotych.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy (oferenci), którzy uzyskają pozytywną OCENĘ Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim pod względem formalnym.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.17 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający wymogi art.22 ust 1, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy:
  a). posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem, posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, stosownie do wymogów określonych ustawą
  b).posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  c). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  d). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 17.1.wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
  17.2.wypełnione zestawienie cenowe (załącznik Nr 2 kosztorys ofertowy sporządzony ściśle w oparciu o dokonane oględziny w terenie, wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o dokonanych oględzinach przedmiotu zamówienia),
  17.3.umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,
  17.4.aktualny wypis-odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
  17.5. podpisane oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. w/w ustawy (załącznik nr 3),
  17.6. zaakceptowany - wypełniony projekt umowy na przedmiot zamówienia (załącznik Nr 4),
  17.7.aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),
  17.8 aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),
  17.9. wypełniony załączniki Nr 5 (wykaz świadczonych usług o podobnym charakterze (bieżące utrzymanie, budowa nowych dróg, modernizacje, remonty) z ostatnich 3 lat wraz z opiniami i referencjami), winien zapewnić i przekonać Komisję Przetargową (oceniającą pod względem formalnym) o należytym wykonaniu zamówienia w ocenie spełnia lub nie spełnia. Wymagane jest wykonanie min. 3 zadań w ostatnich 3 lat o podobnym charakterze i wartości co przedmiot zamówienia.
  > wypełniony załącznik nr 6 (warunkiem uznania oferty jest udział kadry technicznej oraz pracowników mających doświadczenie w kierowaniu i realizacji w zamówieniu o podobnym charakterze w okresie ostatniego roku, w ilości dającej podstawę i gwarancję należytego wykonania zamówienia. Winien zapewnić i przekonać Komisję Przetargową dokonującej oceny pod względem formalnym o należytym wykonaniu zamówienia w ocenie spełnia lub nie spełnia.
  Wymagane jest zatrudnienie pod realizacje zamówienia n/w:
  - kierowcy samochodów dostawczych - 2,
  - operatorzy posiadający uprawnienia na koparko -spycharki i koparko- ładowarki - 2,
  - operator posiadający uprawnienia równiarki drogowej - 1,
  - operator posiadający uprawnienia na walec drogowy - 1,
  - pracownicy drogowi - 4

  17.10 wypełniony załącznik nr 7 (wykaz posiadanego sprzętu oraz rodzaj technologii przewidzianej (proponowanej) do realizacji zamówienia z podaniem adresu zleceniodawców u których już wdrożono taką technologię wraz z opiniami i referencjami), warunkiem uznania oferty jest udział sprzętu oraz przewidzianej technologii realizacji zamówienia w ilości dającej podstawę i gwarancję należytego wykonania zamówienia. Winien zapewnić i przekonać Komisję Przetargową dokonującej ocen formalnej o należytym wykonaniu zamówienia w ocenie spełnia lub nie spełnia.
  Wykaz min. wymaganego sprzętu pod realizację zamówienia winien zawierać:
  - samochód dostawczy o ład. 15 ton - szt. 2
  - koparko ładowarka - szt.1
  - spycharko - ładowarka - szt.1
  - równiarka drogowa - szt. 1,
  - walec drogowy - szt. 1,
  - zagęszczarka drogowa - szt.1

  17.11. aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.4 i 8 ustawy.
  17.12. oświadczenie wykonawcy, że wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia będą odpowiadały określonym normom i jakości,
  17.13. sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
  17.14.informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  17.15. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pokój nr 1..

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pokój nr 1.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Copyright ? 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2008-06-05 13:22:30 58KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-05 13:22:30 206,5KB 50 razy
Wynik postępowania
1 Nowe_skanowanie-20080717105916-00001.JPG 2008-07-17 13:24:29 46,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-06-2008 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 17-07-2008 13:24