Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6


Recz: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6

Numer ogłoszenia: 167610 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Zakres obejmuje wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki na blachę dachówkopodobną, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, ocieplenie kominów, docieplenie ścian ogniomurów, wykonanie instalacji odgromowej.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.13.00-7.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  A. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :
  1.Dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które będą wyznaczone na stanowiska :
  a)Kierownika Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.
  Kierownik budowy musi posiadać : stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2.Wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych każda - min. 2,
  3.W okresie ostatnich trzech lat tj. 2007r, 2006r, 2005r zatrudniali nie mniej niż 4 osób,
  4.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilościach nie mniejszych niż podane w tabeli :
  Lp. Rodzaj sprzętu Ilość (szt.)
  1. Rusztowania składane - 2kpl
  2. Podnośniki przyścienne - 1 szt.
  3. Środki transportu dostawcze - 1 szt.

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 100.000 zł,
  2.osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 200 tys. zł rocznie.
  3.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 80.000,00 zł,
  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.
  B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.
  2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia.
  8.Posiadają możliwość sfinansowania wykonanych robót .
  9.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ds. ogólnobudowlani - 2 osoby, dekarze - 2 osoby.

  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  Ocenie będą podlegać :
  ilość wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 każda - min. 2 robót,
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej.
  Musza posiadać na koncie lub możliwość kredytowa w wysokości 100 tys. zł
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.
  3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.
  4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  5.Informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
  6.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł.
  7.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  8.Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
  10.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  11.Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata obrotowe 2005, 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata obrotowe 2005, 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu. ul. Ratuszowa 17, pok. nr 9, tel. 095 765 44 61 (wew. 30)..

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17 (pokój nr 1)..

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_bzp.doc 2008-07-22 12:52:58 51,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-_na_wybor_wykonawcy_robA_t-_wersja_II_-_kosztorysowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-22 12:52:58 26KB 45 razy
2 Specyfikacja_-_remont_pokrycia_dachowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-22 12:55:02 296,0KB 31 razy
3 Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-22 13:07:19 241,4KB 53 razy
Wynik postępowania
1 1.jpg 2008-08-13 08:57:50 53,1KB
2 2.jpg 2008-08-13 08:57:59 74,7KB
3 3.jpg 2008-08-13 08:58:10 40,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 22-07-2008 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 13-08-2008 08:58