Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 48 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.08.2010 do 15.07.2014


Recz: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 48 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.08.2010 do 15.07.2014

Numer ogłoszenia: 167714 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 48 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.08.2010 do 15.07.2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
1) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000,00 zł na inwestycje związane z termomodernizacją, planowane do remontu ,a ujęte w planie budżetu 2008 roku.
2) Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.
3) Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu).
4) Gotowość do udzielenia kredytu od 09 sierpnia 2008 r.
5) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu
6) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M.
7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób:
- Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 28 lipca 2008 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
- Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.
8) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.
9) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
10) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 09.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie wymagań określonych w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni, akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
  4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.
  5. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust.1 pkt. 3.
  6. Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i złożoną ofertą.
  7. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ i ze złożoną ofertą).
  8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają
  2 odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
  9. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania.
  10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 9..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2008 godzina 11:00, miejsce: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 bzp-ogA_oszenie_z_numerem.doc 2008-07-22 13:25:09 36,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-22 13:25:09 16KB 57 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wykonawcA_w_o_wyborze_oferty..doc 2008-07-31 11:26:38 56KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 22-07-2008 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 31-07-2008 11:27