Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia do SUW i dalej w ul. Kolejowa i Słoneczna wraz z budową przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Reczu


Recz: Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia do SUW i dalej w ul. Kolejowa i Słoneczna wraz z budową przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Reczu

Numer ogłoszenia: 179165 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia do SUW i dalej w ul. Kolejowa i Słoneczna wraz z budową przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Reczu.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a następnie umożliwienie uzyskanie decyzji na użytkowanie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Zakres obejmuje wykonanie:
Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i chodników,
Roboty demontażowe elementów odcinków sieci i przyłączy,
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie,
Roboty transportowe mas ziemi z urobku,
Budowa sieci wodociągowej,
Budowa przyłączy wodociągowych,
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
Budowa studni wodomierzowych,
Zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Przywrócenie nawierzchni jezdni i chodnika

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: 20.000 zł wnoszone przed składaniem ofert zgodnie z art.45..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Opis warunków udziału w postępowaniu

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :
  1.dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które będą wyznaczone na stanowiska :
  a)kierownika Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia,
  b) kierownik budowy musi posiadać : stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie sieci wodociągowych o przekroju min. ? 200 mm o wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 złotych każda - min. 3 roboty,
  3.w okresie ostatnich trzech lat tj. 2007r., 2006r., 2005r. zatrudniali nie mniej niż 15 osób,
  4.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w ilościach nie mniejszych niż podane poniżej :

  Lp. Rodzaj sprzętu Ilość (szt.)
  1. Koparka jezdna kołowa - 0,25 m3 - 1 szt.
  2. Koparka gąsienicowa - 0,6 m3 - 1 szt.
  3. Koparko - spycharka - 1 szt.
  4. Żuraw samochodowy 5-6 t lub dźwig o udźwigu min. 5 t 1 (może być podnajem) - 1 szt.
  5. Samochód samowyładowczy 6 t - 2 szt.,
  6. Zagęszczarka wibracyjna - 2 szt.,

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1000.000,00 zł,
  2.osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 3 mln zł rocznie.
  3.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł,
  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

  B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.
  2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia.
  8.Posiadają możliwość sfinansowania wykonanych robót .
  9.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ds. ogólnobudowlanych 5 osób, instalatorzy sieci zewnętrznych wodno - kanalizacyjnych 5 osób
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  Ocenie będą podlegać :
  ilość wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - wykonanie sieci wodociągowych o przekroju min. ? 200 mm o wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł każda - min. 3 roboty,
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej.
  Musza posiadać na koncie lub możliwość kredytowa w wysokości 1000 000,00 tys. zł
  Sposób oceny spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.
  3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.
  4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  5.Informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
  6.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
  7.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca lub ma zawartą umowę na wynajem.
  8.Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
  10.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  11.Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata obrotowe 2005, 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata obrotowe 2005, 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
  Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: p. Krzysztof Lipka Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17, pok. nr 9.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Reczu (pok. nr 1).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_z_numerem_bzp.doc 2008-08-01 14:49:17 52KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-_na_wybor_wykonawcy_robA_t-_wersja_II_-_kosztorysowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:49:17 28KB 69 razy
2 specyfikacja_techniczna_-_przyA_A_cza.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:49:43 16KB 2271 razy
3 specyfikacja_techniczna_-_roboty_drogowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:49:59 11KB 126 razy
4 specyfikacja_techniczna_-_roboty_ziemne.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:50:45 12KB 852 razy
5 spis_treA_ci_-_specyfikacje.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:51:04 11KB 82 razy
6 strona_tytuA_owa_-_specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:52:53 66,5KB 70 razy
7 STWiOR.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:53:16 16KB 88 razy
8 projekt_przyA_A_czy_w_ulicy_Kolejowej.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:53:50 155,5KB 237 razy
9 DEST2356.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:55:25 549,2KB 90 razy
10 DEST2357.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:55:38 182,3KB 54 razy
11 DEST2358.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:56:01 127,9KB 60 razy
12 002-04-22R_Przedmiar_Recz.xls Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:57:20 28KB 98 razy
13 PRZEDMIAR_Wod_SUW_ulKolejowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 14:57:44 133,2KB 84 razy
14 przylacza_wodociagowe_na_odcinku_stacja_uzdatniania_wody_-_ul._kolejowa-lubanowska_w_m._recz-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-01 15:29:10 13,2MB 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 siec_kanalizacja.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-08-18 14:47:23 78,3KB
2 pytania_i_odp.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-08-19 09:51:48 90,3KB
3 zaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-19 09:53:39 1,0MB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_-_kolejowa.doc 2008-08-22 14:44:17 57,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 01-08-2008 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 22-08-2008 14:50