Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych


Recz: Zakup, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych
Numer ogłoszenia: 60099 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem zamówienia objęte są następujące zakupy, dostawy i montaż niżej wymienionego sprzętu ; 1. Jednostka główna (komputer) - 10 szt. a. Komputer firmowy (nie może być tzw. składakiem) b. Dysk 250GB c. Procesor: intel core duo lub athlon x2 d. Pamięć 2GB e. Nagrywarka DVD f. Karta graficzna, dźwiękowa i sieciowa (dopuszczalna zintegrowana na płycie głównej) g. Gwarancja minimum 12 miesięcy typu ON-SITE 2. Oprogramowanie: - szt. 13 a. Windows XP lub Vista b. MS Office SB 2007 3. Monitor -LCD 19 z głośnikami - szt. 13 a. Powłoka przeciwodblaskowa b. Jasność minimalna min 300 cd/m2 c. regulacja pochylenia d. Wyposażenie: komplet kabli 4. UPS - szt. 13 a. moc pozorna min 600 VA, b. maksymalny czas przełączenia na baterie: 6ms c. min 1xGniazdo typy SCHUKO d. automatyczna regulacja napięcia e. ochrona przed: i. całkowitym rozładowaniem akumulatora, ii. przeciążeniami, iii. przepięciami (minimum na 1 gnieździe) 5. Notebook - szt. 3 a. Matryca min 15,4WUXGA b. Dysk twardy min 120GB c. RAM 2048 MB d. Karta graficzna i dźwiękowa - mogą być zintegrowane e. Karta sieci bezprzewodowej - 802.11 b/g f. Karta sieci przewodowej 10/100 Mbps g. Bluetooth - wumagany h. Czytnik Kart 5w1 i. Nagrywarka DVD j. Gwarancja minimum 12 miesięcy ON-SITE k. Oprogramowanie: i. System operacyjny: Windows XP lub VISTA ii. Komplet sterowników na płycie CD l. Torba 6. Serwer - szt. 3 a. Jednolita platforma sprzętowa b. Procesor dedykowany do pracy w serwerach: Intel Xeon minimum 2 rdzeniowy c. Dyski twarde dedykowane do pracy w serwerach i. 2x minimum 100GB ii. 2x minimum 500GB d. Płyta główna - dedykowana do pracy w serwerach e. RAM - minimum 2GB, buforowane ECC f. Nagrywarka DVD g. Karta Sieciowa 2x 10/100/1000Mbps h. Karta graficzna i dźwiękowa - zintegrowana i. Gwarancja 3 lata ON-SITE j. System operacyjny LINUX 7. Niszczarki - szt. 6 a. minimalna ilość niszczonych kartek papieru:6 b. wymagane niszczenie zszywaczy 8. Drukarka kolor: - szt. 4 a. Typ: Laserowa b. Czas oczekiwania na 1 stronę max 10s c. Interface USB 9. Drukarka czarnobiała: - szt. 6 a. Typ: laserowa b. Czas oczekiwania na 1 stronę max 10s c. Interface USB 10. Zestaw klawiatura + mysz: - szt. 13 a. Typ myszy: optyczna b. Zestaw USB c. Przewodowy 11. Skaner - szt. 4 a. Płaski stolikowy b. 2400x2400dpi c. Skanowanie zdjęć d. Skanowanie do PDF e. Interface USB 12. Antena - szt. 2 a. Panelowa b. Wzmocnienie minimum 20 dbi 13. Switch: - szt. a. Minimum 8 portowy b. 10/100 Mbps c. Jeden ze switchy 10/100/1000Mbps 14. Router - szt. 2 a. NAT b. AntyDOS c. Firewall d. Konfiguracja przez WWW e. Minimum 4 porty LAN.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.12.50-4, 30.23.21.10-8, 30.23.00.00-0, 30.23.74.60-1, 30.10.00.00-0, 30.19.14.00-8, 48.31.00.00-4, 32.41.31.00-2, 32.41.21.20-1, 32.41.80.00-6, 30.26.00.00-9, 45.31.43.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp, 2) posiadają odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw sprzętu i urządzeń podobnych charakterem do przedmiotu zamówienia lub porównywalnych (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Zamawiający dopuszcza pisemne zobowiązanie innych podmiotów, przewidzianych do wykonania zamówienia przez Wykonawcę do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. b) dysponują odpowiednią kadrą techniczną oraz osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę do wykonania przedmiotu zamówienia, w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniali na umowę o prace min. 1 osoba, c) dysponują lub będą dysponować narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (samochody dostawcze), 3). Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają własne środki i zdolność kredytową; a) sprawozdanie finansowe albo jego część lub innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat, b) informacji z banku lub kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, w którym wykonawca posiada rachunek, c) polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej Zamawiający dopuszcza również Wykonawców - osoby fizyczne - (składa oświadczenie). 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Oświadczenie, że Wykonawca - osoba fizyczna nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (lub, że urzędujący członek organu zarządzającego - osoby prawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) - potwierdzić aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego równoważnego zaświadczenia organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty). 5) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne i kwalifikacje w zakresie informatycznej (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem), 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o udzielenie zamówienia. 7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt.2- Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2, 3 do niniejszej SIWZ. 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy sprzętu i urządzeń podobnych charakterem do przedmiotu zamówienia lub porównywalnych (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie nie mniej niż 20 dostaw o średniej wartości nie mniejszej niż 5 tys. zł. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dostawy oddzielnie na poszczególne dostawy urządzeń(monitor , komputer, drukarki, niszczarki, i inne z przedmiotu zamówienia). Jednakże wartość wszystkich zadań za wymagany okres nie może być niższa niż 300 tys. zł razem. Jeżeli okres działalności jest krótszy warunek ten będzie oceniany przez Zamawiającego proporcjonalnie. Zamawiający jednak wymaga, aby łączny zakres rzeczowy dla wszystkich dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wynosiła nie mniej; - komputer ilość - 100 szt., - monitory - 100 szt. - drukarski - 50 szt. - niszczarki 50 szt. 2) Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych na umowę o pracę w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający za spełnienie warunku uzna zatrudnieni min. 1 osoba. 3) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę osobami do wykonania zamówienia z podaniem , min.; -osoba posiadająca kwalifikacji o kierunku informatycznym - 1 osoba, 4). Informacja dotycząca wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, środków transportu którymi dysponuje wykonawca lub którymi będzie dysponował wykonawca do wykonania zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego min.; - samochód dostawczy o ładowności min. 3,5 T, - szt. 1, 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN. 2). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN. 3). Informację z banku o sytuacji finansowej - informacja poświadczająca zdolność kredytową Wykonawcy/Wykonawców oraz wysokość posiadanych środków finansowych na koncie. Wymagane min. 150 tys. zł łącznie. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia. 4). Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających c obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 733-210 Recz pok. Nr 8 i 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 733-210 Recz pok. Nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych Nr projektu Z/2.32/I/1.5/486/05 dofinansowane w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ..

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_w_BZP..doc 2009-04-08 12:56:02 58KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_najnowsza_termomodernizacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-08 12:56:02 393,5KB 39 razy
2 zaA_.Nr_do_SIWZ_zestawienie_sprzA_tu.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-08 12:56:12 33KB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_ogloszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-15 13:07:51 43KB
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu.doc 2009-04-28 12:24:00 24KB
2 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_przetargu.doc 2009-04-28 12:24:14 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-04-2009 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 28-04-2009 12:25