Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowy kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Recz ul. Murarska, na działkach o nr ewid. 196/1, 197/7, 197/9, 197/10, 215/2, 215/3 i 217


Recz: Budowy kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Recz ul. Murarska, na działkach o nr ewid. 196/1, 197/7, 197/9, 197/10, 215/2, 215/3 i 217
Numer ogłoszenia: 225336 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowy kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Recz ul. Murarska, na działkach o nr ewid. 196/1, 197/7, 197/9, 197/10, 215/2, 215/3 i 217.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wymiana i wzmocnienie podłoża: Przyjęto jednolite na całym terenie pod boiskiem powierzchniowe wzmocnienie podłoża geosyntykami przy użyciu tekturowej i perforowanej geosiatki komórkowej NEOWEBTM-NWS o małych Komorkach, ułożonej na kruszynowym materacu wzmacniającym i filtrujaco - separacyjnym, zbrojonym geotkaniną TERRALYS-LF. Wymiana gruntu 3730 m3. 2.2. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 32,10 m x 62,0m o pow. całkowitej 1990,20m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa - piłkochwyty Minimalne parametry techniczne nawierzchni: Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen(kolor zielony, gęstość pęczków 5.600 - 8400 /m2 ,ciężar całkowity nawierzchni 2.600 gr/m2 ,wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy - min. 36N 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - Wyposażenie- urządzenia - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,00 x 31,90 m o powierzchni 606,10 m2 (pole do gry 15,00 x 28,00 m) -Podbudowa: Podbudowa z kruszywa kamiennego, na której instaluje się warstwę stabilizującą typu ET o grubości 35 mm. Następnie układa się nawierzchnię sportową. Dolna warstwa gr. 10-11 mm wykonana a granulatu SBR, Gorana warstwa w formie natrysku (mieszanka EPDM zmieszana z PU) grubości 2-3 mm. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). - Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) -Technologie układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. - Wyposażenie (urządzenia) do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach -2 sztuki - Wyposażenie (urządzenia) do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 szt. 2.4. Rozbudowa, przebudowa istniejącego obiektu na budynek szatniowo - przebieralniowy o ogólnej powierzchni użytkowej po rozbudowie - 116 m2 i kubaturze 620,6 m3 Zakres rozbudowy 15,00 m2 . W zakres robot budowlanych wejdą roboty rozbiórkowo - wyburzeniowe oraz nowe roboty budowlane. A w szczególności : - wykonanie law żelbetowych, podbicie starych fundamentów, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych scianek działowych i nośnych, murowanych , - wykonanie nowych nadproży, wieńców, - wykonanie nowej klatki schodowej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej posadzek, stopu i dachu, - wymiana pokrycia dachowego z częściowym wzmocnieniem drewnianej konstrukcji dachowe, - roboty wykończeniowe w zakresie wypraw ścian masą szpachlowa i gładzią, płytkami glazurowymi, roboty malarskie, - wykonanie przewodów kominowych, - roboty dekarskie i blacharskie wykonanie nowych obróbek, nowego pokrycia dachowego z papy, rynny i rury spustowe, - roboty posadzkowe i obłożenie ich płytkami terakotowymi, - wymiana wew. instalacji elektrycznej, wod. - kanalizacyjnej wraz z przyłączami, - wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z przyłączem, - montaż białej armatury i osprzętu elektrycznego. 2.5. Ogrodzenie terenu; - ogrodzenie boisk ( piłki nożnej i wielofunkcyjne), - ogrodzenie terenu kompleksu od pozostałych gruntów przylegających (istniejące ogrody warzywne i terenu MKS REMOR. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.6. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9m i slupów parkowych o wysokości 5 m . Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.7. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 8,0 i 6,0 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). 2.8. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Przebudować istniejąca sieć kanalizacji deszczowej ( przenieść kanalizację z terenu na którym lokalizowane są boiska i przystosować do odbioru wód płynących cieku podstawowego i odwodnienia terenu). Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). 2.9. Roboty rozbiórkowo - wyburzeniowe: - rozebranie powierzchni asfaltowej 1151 m2 na podbudowie z tłucznia kamiennego, - rozebranie nawierzchni z płytek i płyt betonowych, kostki bet. - 240,00 m2 , - wywiezienie gruzu 155,00 m3 , -rozbiórka kanalizacji deszczowej fi 200 dł. 140 mb, - rozbiórka krawężników drogowych, trybun, elementów betonowych, - utylizacja odpadu. 2.10 Zagospodarowanie zieleni i małej architektury : - zagospodarowanie zieleni na powierzchnię trawiastą na drobnymi nasadzeniami - pow. 0,70 ha, - elementy malej architektury - ławeczki - 10 szt. - kosze parkowe 10 szt. 2.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. Ratuszowa 17, 73- 210 Recz w sekretariacie pok. 10 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. min 1500 m2 każde i dwóch boiska z nawierzchnią poliuretanową o min,. pow. 550 m2 każde (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1),w tym: w dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. min 1500 m2 każde i dwóch boiska z nawierzchnią poliuretanową o min,. pow. 550 m2 każde, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN. 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamierzenie w części dofinansowane ze środków Ministra Sportu oraz budżetu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_w_BZP.doc 2009-07-07 13:19:49 60,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ORLIK.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 13:19:49 331,5KB 54 razy
2 zalaczniki_orlik.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-08 11:04:33 49,1MB 46 razy
3 projekt_dwa_etapy.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-22 15:21:42 48,0MB 21 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Opis_Przedmiar_RobA_t_Orlik_Recz_instalacje_elektryczne_-_1_ETAP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:53:59 60,6KB
2 Orlik_Recz_Kosztorys_A_lepy_sanitarny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:54:11 50,2KB
3 Orlik_Recz_Zagospodarowanie_KOSZTORYS_A_LEPY__I_ETAP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:54:20 81,5KB
4 Orlik_Recz_Zagospodarowanie_PRZEDMIAR__I_ETAP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:54:39 70,1KB
5 Przedmiar_RobA_t_Orlik_Recz_instalacje_elektryczne_-_1_ETAP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:54:49 93,7KB
6 Specyfikacje.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-20 08:55:23 1,0MB
7 zapytanie_do_SIWZ_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-23 08:31:23 20KB
8 zapytania_do_SIWZ_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-27 09:07:18 33,5KB
Wynik postępowania
1 Kopia_Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu_do_BIP.doc 2009-07-30 14:26:40 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 07-07-2009 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 03-08-2009 11:45