Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont nawierzchni dróg osiedlowych, przejętych na mienie gminne od ANR O/ Szczecin Nr działek 52 i 70 w miejscowości Nętkowo

Recz: Remont nawierzchni dróg osiedlowych, przejętych na mienie gminne od ANR O/ Szczecin Nr działek 52 i 70 w miejscowości Nętkowo
Numer ogłoszenia: 246689 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont nawierzchni dróg osiedlowych, przejętych na mienie gminne od ANR O/ Szczecin Nr działek 52 i 70 w miejscowości Nętkowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakresem zamówienia obejmuje roboty budowlane branży drogowej na drogach będących własnością Gminy Recz w miejscowości Nętkowo (drogi przejęte na mienie gminne od ANR o Szczecin). 2.1. Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: 1. Mechaniczne roboty ziemne koparką i transportem- 444 m 3 2. Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej. 3. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1900 m2, 4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 1065 m2, 5. Warstwy odsączające gr. 15 cm - 2960 m2 , 6. Wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie katy. III i głębokości koryta 30 cm- 2960 m2 , 7. Skropienie asfaltem podbudowy - 5920 m2 , 8. Zaklinowanie podbudowy - 55 ton, 9. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm - 1900 m2 , 10. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm - 2960 m2 , 11. Montaż krawężnika drogowego - 445 mb, 12. Montaż obrzeży chodnikowych - 445 mb, 13. Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm ( szara 75 %, kolorowa 25%) - 430 m2 , 14. Wykonanie przykanalika z rur betonowych o średnicy 300 mm - 20 mb, 15. Regulacja pokryw studzienek kanalizacyjnych - szt. 20, 16. Plantowanie skarp, nasypów wraz z obsianiem trawy - 1900 m2 . 3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w STWiOR oraz w przedmiarze robót i stanowią załączniki do SIWZ, a w szczególności : 1. Dokumentacja, Przedmiar robot, kosztorys ofertowy - zał. Nr 1, 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla branży drogowej- zał. Nr 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę osobami do wykonania zamówienia z podaniem , min.; - Kadra techniczna z uprawnieniami, - branży drogowej - 1, - robotnicy budowlani - drogowi - - 6 osoby, - pomocnicy budowlani - 4 - operatorzy sprzętu ( walca, rozkładarki mas bit.) - 2 osoby
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na remoncie dróg, wykonaniu napraw nawierzchni asfaltowej dróg z jednoczesnym wykonaniem podbudowy tłucznia łamanego lub budowy nowej drogi na podbudowie z tłucznia łamanego o nawierzchni z masy asfaltowej, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie nie mniej niż 2 przedsięwzięcia o zakresie i wartości porównywalnych z zakresem przedmiotu zamówienia, przy wartości min. 350 tys. każde zadanie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Informacja dotycząca wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, środków transportu, którymi dysponuje wykonawca lub którymi będzie dysponował wykonawca do wykonania zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego min.; - samochód dostawczy (środki transportu) o ładowności min. 15 T, - szt. 3, -szczotka mechaniczna do czyszczenia nawierzchni drogi - 1 szt. - ciągnik kołowy min. 37 kW/50 KM - 1 szt. - frezarka min. 0,5 m - 1 szt., - walec statyczny samojezdny 7 T - 1 szt., - walec samojezdny statyczny 9 T - 1 szt., - walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 T - 1 szt., - piła spalinowa do cięcia nawierzchni drogi - 1 szt., - skrapiarka do bitumicznych mas przewoźna - 1 szt. , - rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt. 5) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem do wykonywania robót związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zgodnie z Rozp.. MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649 ze zm.) przy realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę osobami do wykonania zamówienia z podaniem , min.; - Kadra techniczna z uprawnieniami, - branży drogowej - 1, - robotnicy budowlani - drogowi - - 6 osoby, - pomocnicy budowlani - 4 - operatorzy sprzętu ( walca, rozkładarki mas bit.) - 2 osoby
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5). Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN. 6). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN. 7). Informację z banku o sytuacji finansowej - informacja poświadczająca zdolność kredytową Wykonawcy/Wykonawców oraz wysokość posiadanych środków finansowych na koncie. Wymagane min. 350 tys. zł łącznie. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia. 8). Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających c obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli; a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamowienie współfinansowane środkami ANR O/Szczecin w wysokości do 80 % wartosci zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2010-09-09 21:43:00 71,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_drogA_.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:43:00 436,5KB 136 razy
2 Dokumentacja_budowlana_-_Przebudowa_drA_g_w_NA_tkowie.DOC Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:46:45 128,5KB 302 razy
3 Kosztorys_ofertowy_-_Przebudowa_drA_g_w_NA_tkowie.DOC Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:47:16 106,5KB 130 razy
4 Plan_orientacyjny_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:47:50 276,1KB 140 razy
5 Plan_sytuacyjny_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:48:57 541,9KB 168 razy
6 PrzekrA_j_normalny_1_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:49:20 14,9KB 118 razy
7 PrzekrA_j_normalny_2_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:49:48 14,1KB 120 razy
8 PrzekrA_j_normalny_3_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:50:16 14,0KB 119 razy
9 PrzekrA_j_normalny_4_Przebudowa_drA_g_NA_tkowo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:50:36 11,1KB 118 razy
10 zaA_._Nr_2_Netkowo_-_Specyfikacje_techniczne.DOC Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 21:51:10 25KB 121 razy
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu_na__bip_doc.doc 2010-09-27 13:25:33 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 09-09-2010 21:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 27-09-2010 13:25