Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10

Recz: Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10
Numer ogłoszenia: 348655 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie byłego budynku administracyjnego na 7 lokali mieszkalnych i świetlicę wiejską. Ogólna powierzchnia użytkowa, powstała po wykonaniu remontu wynosi 711,44 m2 , w tym powierzchnia użytkowa lokali 574,41 m2 , świetlicy wiejskiej 82,70 m2 , pomieszczeń przynależnych do lokali i świetlicy - 82.02 m2 . Zakres robot obejmuje w szczególności: - Roboty rozbiórkowe ścian , stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, - Montaż stolarki okiennej dachowej i drzwi, - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, - Roboty murarskie i betonowe, - Roboty ocieplające ściany, stropy i stropodachy, - Wykonanie wyprawy elewacyjne na warstwie ocieplającej - tynk , - Wykonanie wyprawy tynkowej (tynki) wewnątrz obiektu na ścianach i sufitach, - Malowanie akrylowe, wyłożenie ścian płytkami klinkierowymi oraz elewacyjnymi, - Wymiana wew. instalacji c.o. i grzejników, instalacji sanitarne wod. - kanal, elektrycznej, oświetleniowej , - Wymiana obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych, -- Roboty ciesielskie związane z drewnianą konstrukcją dachu, - Roboty przyłącza elektrycznego, - Wykonanie wyposażenia lokali i świetlicy w kotły grzewcze, kuchnie czteropalnikowe z piekarnikiem, reduktorem i kuchnią gazową 11 kg na propan - butan, wanny, umywalki, zlewozmywaki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe. 3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej , STWiOR oraz w przedmiarze robót i stanowią załączniki do SIWZ, a w szczególności : 1. Projekt budowlany - architektura i konstrukcja - zał. Nr 1, 2. Projekt budowlany - wew. instalacji elektrycznej - zał. Nr 2 3. Projekt wymiany wewnętrznych instalacji sanitarnych - zał. Nr 3 4. Przedmiar robót dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej - zał. Nr 4 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - zał. Nr 5.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.21.13.41-1, 45.21.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.44.30.00-7, 45.30.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie (podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym bez ograniczeń i do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej lub równoważnych w zakresie ocieplenia ścian, stropów stropodachów, , montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wew. instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, pokrycia dachu, wymiany wew. instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłączy wodno - kanalizacyjnych, energetycznych i c.o. z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp. muszą szczegółowo określać zakres robót) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie nie mniej niż 3 przedsięwzięć porównywalnych z zakresem rzeczowym (rodzaje robót porównywalne do charakteru zamówienia) przedmiotu zamówienia. W załączonych referencjach musi to być szczegółowo opisane. Przy czym każde z tych trzech zadań musi opiewać na wartość min. 400 tys. (zał. Nr 6.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Informacja dotycząca wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, środków transportu którymi dysponuje wykonawca lub którymi będzie dysponował wykonawca do wykonania zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego min.; (zał. Nr 7B) - samochód dostawczy o ładowności min. 5 T, - szt. 1, - dźwig o wysięgniku do10 m - 1 szt. - zestaw rusztowań o wysokości do 10 m - 1 zestaw, - narzędzia budowlane ( wiertarki - 2 szt., pilarki - 2 szt.. i inne (wymienić), - betoniarka - min. 150 l - 1 szt.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 7) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej urządzeń cieplnych i wodno - kanalizacyjnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 8) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych na umowę o pracę w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający za spełnienie warunku uzna zatrudnienie min. 15 osób poza kadrą techniczną robotników budowlanych . (zał. Nr 7) 4) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę osobami do wykonania zamówienia z podaniem , min.; (zał. Nr 7A) - Kadra techniczna z uprawnieniami, - branży konstrukcyjnej - 1, sanitarnej - 1 i elektrycznej - 1, ( może być umowa - zlecenie) - robotnicy budowlani - murarze - 6 osoby, - robotnicy branży sanitarnej - instalatorzy c.o., wod.- kanal. - 3 osoby, - elektryk - 2 osoba, - dekarz - 1 osoba - pomocnicy budowlani - 3

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN. 2). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN. 3). Informację z banku o sytuacji finansowej - informacja poświadczająca zdolność kredytową Wykonawcy/Wykonawców oraz wysokość posiadanych środków finansowych na koncie. Wymagane min. 500 tys. zł łącznie. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia. 4). Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających c obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, chyba że wystąpią niżej wymienione przesłanki; a) Zmiana stawki podatku VAT 2.1). wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającego ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego (na dzień wystawienia faktury), b) Sytuacje na udzielenie robót dodatkowych ; 2.2). sytuacja losowa - klęska żywiołowa, 2.3). katastrofa budowlana, 2.4). przeszkoda znajdująca się w ziemi, niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania np. duże głazy kamienne, wysoki poziom wód gruntowych lub inne przeszkody nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, w szczególności przy robotach pomieszczeniach piwnicznych, 2.5). odkryte roboty, po wykonaniu rozbiórek na obiekcie administracyjnym adaptowanym na lokale i świetlicę (zwłaszcza elementy konstrukcyjne) warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie finansowane z budżetu Gminy w ltach 2011 i 2012 oraz w ramach dofinansowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nba dof. tworzenia lokali socjalnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 13:45:48 3,9MB 558 razy
2 SIWZ_LubieniA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 13:58:35 37KB 315 razy
3 zal._nr_4_-__przedmiary.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 14:00:23 516,5KB 329 razy
4 zal.__nr_1,2,3_-_dokumentacja_budowlana,sanitarna,_elektryczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 14:00:23 28,0MB 322 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_i_odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-12 23:08:58 12,7KB
2 wyjasnienia_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-20 08:13:20 162,1KB
3 tablice.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-12-20 10:10:13 200,9KB
4 Okna_i_drzwi_zestawienie_LubieniA_w_Recz__Model__(1_).pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-20 12:35:16 192,3KB
5 rysunki_instalacji.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-12-21 09:00:05 3,8MB
6 wyjaA_nienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-21 09:01:30 17,1KB
7 wyjaA_nienia_na_BIP_na_zapytanie_Nr_3,4,5.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-21 15:23:31 16,7KB
8 wyjaA_nienia_na_BIP_na_zapytanie_Nr_7,8,9.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-23 13:18:52 16,8KB
9 wyjaA_nienia_na_BIP_na_zapytanie_Nr_10.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-27 13:35:03 17,0KB
10 wyjaA_nienia_na_BIP_na_zapytanie_Nr_11.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-12-27 14:11:54 15,4KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_na_stronA__bip..doc 2011-03-04 10:44:56 75KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2011-03-16 11:34:14 15,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 06-12-2010 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 16-03-2011 11:34