Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usunięcie awarii na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Choszczeńska - Chyża w Reczu Numer ogłoszenia: 63478 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

Recz: Usunięcie awarii na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Choszczeńska - Chyża w Reczu
Numer ogłoszenia: 63478 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usunięcie awarii na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Choszczeńska - Chyża w Reczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych ok. 85 m2, - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, - Roboty drogowe - przywrócenie nawierzchni ok. 85 m2 - Roboty branży sanitarnej w zakresie budowy sieci sanitarnej grawitacyjnej o śr. 500 mm z rur PCV- 25 mb, - Budowa studni rewizyjnych o śr. 1200 mm, - Pompowanie zestawem igłofiltrów, - Zajęcia pasów drogowych i innych nieruchomości w celu wykonania robót, - Roboty geodezyjne związane z obsługą geodezyjną, - Próby szczelności, - Roboty transportowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.13.88-8, 45.23.24.10-9, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 8.2. Dysponują wykwalifikowaną kadrą własną lub udostępnioną na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży: a) kierownik budowy (robót sanitarnych i technologicznych) z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ciepłowniczych oraz stażem, co najmniej 3- letnim na stanowisku kierownika robót. b) kierownik robót budowlanych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz stażem, co najmniej 3 - letnim na stanowisku kierownika robót.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 8.1. Wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej: a. / robotę budowlaną (inwestycję/ inwestycje) obejmującą wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 300 mm o długości nie mniejszej niż 100 mb i wartości min. 100 000 zł. - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 9.1. oraz dokumentów wymienionych w pkt . 9.7. SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 8.3. Wykaz potencjału technicznego , którym wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 9.8. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o wielkości średniego rocznego zatrudnienia i oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć, posiadają wymagane uprawnienia- według wzoru stanowiącego załącznik 4 (wykaz podstawowej kadry technicznej). Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 8.2 SIWZ w wykazie osób należy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi Wykonawca lub wykonawcy składający wspólną ofertę dysponują lub będzie dysponować na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych; a także złożyć oświadczenie o przeciętnym rocznym zatrudnieniu w latach 2008, 2009 i 2010. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają jeden taki dokument. Zamawiający wymaga zatrudnienie lub dysponowanie 5 osobami z przygotowaniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. - Wykonawca wypełnia zał. Nr 5
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 8.4. Uzyskali przychód ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy ( proporcjonalnie do okresu) w tym okresie 500 000,00 zł brutto w każdym roku. - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 9.1. i dokumentów wymienionych w pkt. 9.10 SIWZ 8.5. Posiadają środki finansowe w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 9.11 SIWZ 8.6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 5 i 12 wzoru umowy zawartego w rozdziale III niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem podawanych warunków wprowadzenia jako roboty dodatkowe lub uzupełniające warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego art. 67 ust.1 pkt.5 i 6 Pzp), tj. 1) wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego (na dzień wystawienia faktury), 2) sytuacja losowa - klęska żywiołowa, 3) katastrofa budowlana, 4) przeszkoda znajdująca się w ziemi, niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania np. duże głazy kamienne, wysoki poziom wód gruntowych lub inne przeszkody nie ujęte w przedmiarze, 5) inne odkryte roboty, po wykonaniu rozbiórek, odkrywek na obiektach objętych przedsięwzięciem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 mapa_awaria_ul._ChoszczaA_ska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 13:21:31 456,2KB
2 profil_awaria_ul._ChoszczaA_ska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 13:21:47 43,2KB
3 RECZ_AWARIAp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 13:22:06 24,4KB
4 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 13:22:22 304,5KB
5 wyjasnienie_na_pytanie_pn._usuniA_cie_awarii.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 13:01:50 22KB
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu_-_usuniecie_awarii.doc 2011-04-19 13:29:00 27KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2011-05-06 15:35:17 14,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 04-04-2011 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 06-05-2011 15:35