Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 570 000,00 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Numer ogłoszenia: 87518 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 570 000,00 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 87518 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 570 000,00 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotowego w kwocie w wysokości 2 570 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . 1.2. Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża banku. 1.3. Na cenę kredytu składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3 M powiększonej o marżę Banku kredytodawcy (wyrażone w procentach oraz wyrażone wartościowo w PLN w całym okresie kredytowania), b) prowizji przygotowawczej banku (kwota wyrażona w PLN). 1. 4. W związku z podjętą w dniu 28 lutego 2011 r. Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2011 rok - § 1 ustalający limity zaciągania kredytów i 12 upoważniający Zarząd (Burmistrza) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych. 1. 4.1 Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2011 - 2021. 1.5. Spłatę kredytu planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 30.01.2013 r. do 30 grudnia 2017 r. 1.6. Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych z terminami spłaty kapitału przypadającymi na 30 dzień miesiąca kończącego poprzedni miesiąc. 1.7. Źródłem spłat będą dochody własne budżetu Gminy oraz zwrot środków z funduszy unijnych 1.8. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. 1.9. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 27 kwietnia 2011 r. r. - powiększoną o marżę Banku-kredytodawcy (wyrażoną w procentach oraz wyrażoną w wartości PLN dla całego okresu kredytowania). 1.10. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach, w terminie do: - I transza do 15.05.2011 r. w wysokości 1 500 000,00 zł, - II transza do 15 lipca 2011 r. w wysokości 1 070 000,00 zł. 1.11. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na 30 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. 1.12. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 1.13. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) brak opłat dodatkowych za nie wykorzystanie kredytu w całości, c) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 27 kwietnia 2011 r.) powiększonej o kwotę marży Banku (wyrażoną w procentach), marża Banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową (wyrażoną w procentach). Wykonawca określi wartość odsetek wyrażonych kwotowo w PLN w całym okresie kredytowania wysokość prowizji przygotowawczej liczonej jako % od całej kwoty kredytu (wyrażoną w PLN). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegolnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegolnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegolnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegolnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegolnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z dołączoną symulacją spłaty odsetek w poszczególnych miesiącach okresu kredytowania; b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. c) Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy kredytowej. Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub w przypadku możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx 2011-04-21 15:20:18 19,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dokumenty.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 15:30:21 20,7MB 94 razy
2 siwz.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 15:31:27 79,6KB 123 razy
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu_na_bip.doc 2011-05-04 14:40:05 27,5KB
2 zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_na_BIP.doc 2011-09-07 15:23:10 53,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 21-04-2011 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 07-09-2011 15:23