Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby realizacji projektu systemowego - Nauka przez zabawę szansą na sukces, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do Szkoły Podstawowej w Reczu i Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w Gminie Recz Numer ogłoszenia: 331811 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl, zakladka zamówienia publiczne


Recz: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby realizacji projektu systemowego - Nauka przez zabawę szansą na sukces, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do Szkoły Podstawowej w Reczu i Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w Gminie Recz
Numer ogłoszenia: 331811 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby realizacji projektu systemowego - Nauka przez zabawę szansą na sukces, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do Szkoły Podstawowej w Reczu i Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w Gminie Recz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby realizacji projektu systemowego - Nauka przez zabawę szansą na sukces, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do Szkoły Podstawowej w Reczu i Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w Gminie Recz. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do dostarczenia produktów o wymaganiach(parametrach) określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podany zakres dostaw do wykonania oraz materiały i urządzenia, ich parametry techniczne, jakościowe, są sztywno określone i nie przewiduje się ich zmian przez oferentów pod rygorem unieważnienia oferty. W przypadku podania nazw własnych można zastosować asortyment równoważny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu produkty posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, bez wad i usterek o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do wysokosci środków jakie zabezpieczył Zamawiajacy na sfinansowanie zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.20.00-5, 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.22.00-7, 32.00.00.00-3, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 32.30.00.00-6, 32.32.12.00-1, 37.42.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W swoim zakresie dzialalnosci posiadają uprawnienia do dostaw objetych przedmiotem zamówienia. Wynikac to winno z treści KRS lub zaswiadczenia o wpisie do dzialalnosci gospodrczej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że dostawy i usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien wykazać się dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych netto każda). Wzór wykazu wykonanych dostaw i usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), ważny na dzień otwarcia ofert. Sumę gwarancyjną podaną w obcej walucie zamawiający przeliczy na złote, zgodnie ze średnim kursem tej waluty ogłoszonym przez NBP, obowiązującym w dniu otwarcia ofert, Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokosci 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
  • inne dokumenty

Wszystkie przrządy i sprzęt powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa B

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionej okoliczności wymienionych w § 2 pkt.4 wzoru umowy załączonej do SIWZ. 1) wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego (na dzień wystawienia faktury).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl, zakladka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17. pok. nr 22 lub 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17. pok. nr 1 ( Biuro Obslugi Interesanta).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie finansowane w ramach programu Operacyjnego kapital Ludzki współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego . Środki europejskie w wysokości 85 % oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 15 % wartości zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_w_BZP.doc 2011-12-15 14:56:47 70KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKA_WZAMA_WIENIA-1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:56:48 24KB 95 razy
2 wzor_umowy_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 13KB 81 razy
3 zalacznik_nr_1wykaz_sprzetu_i_pomocy_dydaktycznych__stanowiacych_wyposazenie_nowej_szkoly.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 746,5KB 1158 razy
4 zalacznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 115,5KB 75 razy
5 zalacznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 114,5KB 86 razy
6 zalacznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 10KB 78 razy
7 zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 10KB 84 razy
8 zalacznik_nr_7_formularz_cenowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-15 14:59:26 70KB 187 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Nowy_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-20 13:25:43 115,5KB
2 zmiana_str_15_w_SPECYFIKACJI_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-12-20 13:26:03 13,5KB
3 zmiany_do_SIWZ_ogA_oszonego__przetargu.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-21 09:20:32 111,5KB
4 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-21 09:23:18 28KB
5 Pytania_i_odpowiedzi_do_wiadomoA_ci_wszystkich_zainteresowanych_postA_powaniem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-27 15:13:34 319,2KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP.doc 2011-12-21 09:23:27 28KB
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu.pdf 2011-12-29 11:15:02 115,6KB
2 zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy.pdf 2011-12-29 11:15:24 253,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 15-12-2011 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 29-12-2011 11:15