Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, pożyczki w kwocie 1 342 000,0 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, pożyczki w kwocie 1 342 000,0 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 70307 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, pożyczki w kwocie 1 342 000,0 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu, pożyczki w kwocie w wysokości 1 342 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.2. Kredyt, pożyczkę zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża kredytodawcy, pożyczkodawcy. 1.3. Na cenę kredytu, pożyczki składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3 M powiększonej o marżę kredytodawcy, pożyczkodawcy (wyrażone w procentach oraz wyrażone wartościowo w PLN w całym okresie kredytowania), b) prowizji przygotowawczej kredytodawcy, pożyczkodawcy (kwota wyrażona w PLN). 1. 4. W związku z podjętą w dniu 29 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XV/86/11 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2012 rok. 1.5. Spłatę kredytu, pożyczki planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 31.03. 2015 r. do 30 kwietnia 2019 r. 1.6. Kredyt, pożyczka spłacany będzie w ratach miesięcznych z terminami spłaty kapitału przypadającymi na 30 dzień miesiąca kończącego poprzedni miesiąc. 1.7. Źródłem spłat będzie dochody własne budżetu Gminy. 1.8. Dla obliczenia odsetek od kredytu, pożyczki należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. 1.9. Dla obliczenia odsetek od kredytu, pożyczki należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 31 marca 2012 r. - powiększoną o marżę kredytodawcy, pożyczkodawcy (wyrażona w procentach oraz wyrażoną w wartości PLN dla całego okresu kredytowania). 1.10. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu, pożyczki nastąpi w 3 transzach, w terminie do: Transza 1 - do 30.04.2012 r. - w wysokości 600 000,00 zł, Transza 2 - do 31.05.2012 r. - w wysokości 342 000,00 zł, Transza 3 - do 31.07.2012 r. - w wysokości 300 000,00 zł, 1.11. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu, pożyczki następować będzie miesięcznie, na 30 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt, pożyczka zostanie uruchomiony/a. 1.12. Zabezpieczenie kredytu, pożyczki: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 1.13. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, pożyczki bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu, pożyczki); b) brak opłat dodatkowych za nie wykorzystanie kredytu, pożyczki w całości, c) możliwość sfinansowania zobowiązań - wydatków poniesionych przed dniem podpisania umowy, d) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: oprocentowanie kredytu, pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 31 marca 2012 r.) powiększonej o kwotę marży kredytodawcy (wyrażoną w procentach), marża kredytodawcy jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu, pożyczki w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową (wyrażoną w procentach). Wykonawca określi wartość odsetek wyrażonych kwotowo w PLN w całym okresie kredytowania wysokość prowizji przygotowawczej liczonej jako % od całej kwoty kredytu, pożyczki (wyrażoną w PLN). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu, pożyczki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.00.00.00-0, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 16.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z dołączoną symulacją spłaty odsetek w poszczególnych miesiącach okresu kredytowania; b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. c) Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy kredytowej (wypełniony i zaparafowany projekt umowy). Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub w przypadku możliwości wcześniejszej spłaty kredytu lub innych okoliczności których nie można było przewidzieć w okresie prowadzenia postępowania przetargowego, a będą one korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 1 Biuro obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-03-27 15:29:51 193,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:29:51 370,4KB 96 razy
2 rb-27s.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:36:01 8,1MB 101 razy
3 rb-28s.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:36:01 20,0MB 47 razy
4 rb-nds.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:36:01 357,0KB 95 razy
5 rb-z.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:36:01 1,4MB 106 razy
6 uchwaly.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-27 15:36:01 5,5MB 203 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogA_oszenie.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 13:13:17 498,0KB
2 4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 13:13:40 749,9KB
3 5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 13:14:00 840,6KB
4 6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 13:14:22 543,8KB
5 7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 15:27:03 499,8KB
6 8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-02 15:27:18 184,3KB
7 9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-04-03 14:12:32 458,9KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.PDF 2012-04-11 10:08:10 549,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.PDF 2012-04-18 12:01:47 582,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 27-03-2012 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 18-04-2012 12:01