Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Recz: Budowy zaplecza sportowego w miejscowości Sokoliniec na działce o Nr ewid. 140/3- II etap Numer ogłoszenia: 123043 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www,bip.recz.pl


Recz: Budowy zaplecza sportowego w miejscowości Sokoliniec na działce o Nr ewid. 140/3- II etap
Numer ogłoszenia: 123043 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: MGOKiS - jednostka kutury i sportu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowy zaplecza sportowego w miejscowości Sokoliniec na działce o Nr ewid. 140/3- II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Opis przedmiotu zamówienia : Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: a) budowa parterowej wiaty o powierzchni zabudowy 25,00 m2 w tym ; - fundamenty, - ściany, - posadzki bet. - konstrukcja dachowa drewniana krokwiowa wraz z pokryciem blacha trapezowa powlekana, - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, - stolarka drzwiowa i okienna, - izolacje przeciwwilgociowe, - tynki wew. i zewn. b) posadzki w istniejącym budynku szatni: - posadzki ceramiczne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej - 62,0 m2 , - cokoliki ceramiczne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej - 62 ,0 m. c) stolarka w istniejącym budynku szatni: - stolarka drzwiowa wew. i zewn. wraz z podokiennikami i obróbkami blacharskimi. d) elewacja istniejącego budynku szatni: - ocieplenie budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm na zaprawie klejowej i kołki, wykonanie podłoża pod wyprawę elewacyjna - 120,00 m2 , - wykonanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki w kolorze pastelowym - 120,00 m2 , - licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - 14,93 m2 . e) urządzenie placu zabaw : - huśtawki jednostanowiskowe - 4 szt. , - zjeżdżalnia - 1 szt., - wieża ze ślizgiem - 1 zestaw, - piaskownica - 1 szt. , - ławki z siedziskiem drewnianym i oparciem - 4 szt., - konik na sprężynie - 2 szt., - ścianka wspinaczkowa - 1 szt. - ogrodzenie drewniane (przęsła ze sztachetek ) i słupki drewniane montowane w szklance bet. - 60 m. f) roboty wykończeniowe wew. w budynku istniejącej szatni; - roboty izolacyjne, - roboty malarskie zewnętrzne farbą emulsyjna, g) zakup mebli : - biurka drew typowe w kolorze olchy o szer. min. 1,10 m - szt. 2, - krzesła tapicerskie obrotowe do biurek - szt. 2, - szafa drewniana o wym. szer. 1,00, gł. 0,60 , i wys. min. 2,00 m,- szt. 1 - regał drewniany w kolorze olchy o szer. 1,50 , gł.. 0,40 i wysok. 1,50 m, - szt. 2, - drukarka laserowa kolorowa - szt. 1, - lampy wiszące o mocy 40 W każda - 10 szt., - ławka drewniana z oparciem na stelażu stalowym o dl. min. 2,00 m - 1 szt. h) instalacja c.o.; - montaż kotła stalowego na paliwo stale z regulowanym nadmuchem powietrza o mocy 15 kW wraz z niezbędnym osprzętem, w tym ( rura spalinowa, kolano, rozeta, naczynie wzbiorcze otwarte do 30 dm3 , zawory kulowe zwrotne, przelotowe, zaporowe, pompa obiegowa, manometr, termometr, filtr osadnikowym, filtr dyskowy, zawór bezpieczeństwa SYR2115Dn 15/20, zawór różnicowy, uruchomienie kotła), - stopa żelbetowa oz C35 o wym. 60x60x80 z obramowaniem zamkniętym, - komin wolnostojący dwupłaszczowy stalowy o śr. 200 mm z izolacją termiczna i wysokości 4,20m, - grzejniki stalowe dwupłytowe 22 VK o mocy 1200 W - 3 szt. każdy, - grzejniki stalowy dwupłytowy 22VK - o mocy 750 W - 1 szt., - grzejnik stalowy typu łazienkowego o mocy 750 W - 1 szt. - zawory grzejnikowe o śr. 15 mm - termoregulacyjne - 4 szt., - zawory powrotne o śr. 15 mm - 4 szt., - zawór odcinający o śr. 15 mm - 1 szt. - rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr zew. od 28 do 15 mm - ok. 85,00 m - złączki kielichowe - 6 szt. - płukanie instalacji, - próba szczelności, - sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco. i) roboty instalacyjne: - montaż podgrzewacza - urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 - 3 kpl. - montaż kabin natryskowych do kąpieli trzyściennych, kwadratowe z szybami z płyt poliestrowych wraz z dwoma bateriami natryskowymi- 2 kpl. - montaż baterii natryskowych - szt. 2. j) instalacja elektryczna; - montaż przewodów elektrycznych pojedynczych , - montaż gniazd wtyczkowych , - badania instalacji, - montaż opraw oświetleniowych na suficie - kpl. 6 k) boisko - montaż kompletnych piłkowchwytów na wysięgnikach (za bramkami) - 366 m2 , - -wykonanie boksów typowych z siedziskami o długości 3,00m, szerokości min. 1,50 m, i wysokości min. 2,60 m - szt. 2, Uwaga: Zamawiający dopuszcza; a) wykonanie w technologii tradycyjnej murowanej z zadaszeniem blachą blachówkopodobną, b) typowa wiata np. przystankowa o konstrukcji stalowej wypełnionej poliwęglanem przezroczystym lub przyciemnionym. - montaż ławek ( siedzisk) - 140 m, - wykonanie ogrodzenia - barierki stalowe z profila o wysokości 1,0 m osadzone w gniazdach betonowych - 260 m, - montaż szlabanu stalowego o dl. 3,60 m wraz ze słupem podstawowym i slupem gniazdowym - 1 szt. l) zakup sprzętu do utrzymywania boiska sportowego; - kosiarka do trawy - spalinowej bez napędu, o mocy 6 kM z koszem o pojemności kosza od 50 - 70 l i o szerokości roboczej od 50 - 60 cm - 1 szt. Podane wielkości w pkt. 2 lit a do l należy traktować jako b. zbliżone. 3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w STWiOR, w przedmiarze robót, rysunku do zgłoszenia i stanowią załączniki do SIWZ, a w szczególności : 3.1.Przedmiar robót - zał. Nr 1 3.2.STWiOR - zał. Nr 2 3.3. Rysunek - zał. Nr 3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  1.1. W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu i przedmiaru robót, STWiOR tj. robót odkrytych podczas robót ziemnych i rozbiórkowych, warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, np. duże głazy, niewybuchy, znacznych rozmiarów systemy korzeniowe drzew, pozostałości fundamentów byłych budynków, wewnętrzne instalacje infrastruktury nieuwidocznione na mapach zasadniczych zasobu oraz inne przeszkody ukryte pod ziemią lub w sytuacji losowej, np. nawałnica powodująca zalanie i podmycie wykonanych już robót i nie były one opisane w cenach jednostkowych w kosztorysie ofertowym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe z wolnej reki. W takim przypadku będzie spisany protokół konieczności, ustalone i zatwierdzone przez zamawiającego ceny jednostkowe i sprawdzony kosztorys ofertowy przez zamawiającego na ten zakres. Na zakres ten zostanie zawarta umowa dodatkowa.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.20.00-6, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.33.00.00-9, 45.26.12.10-9, 45.23.21.41-2, 45.34.20.00-6, 45.31.00.00-3, 31.52.72.00-8, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-6, 45.31.43.10-7, 45.30.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.31.12.00-2, 16.31.10.00-8, 16.31.11.00-9, 39.10.00.00-3, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie (podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - branży budowlanej konstrukcyjnej, - sanitarnej. - elektrycznej Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ww. uprawnienia. Wykonawca może już na etapie składania oferty załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień i ich przynależność do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykaz robót budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje, protokoły odbioru lub inne) , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie muszą być wykazane roboty budowlane spełniające następujące warunki: 2.1.Warunek Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 3 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem remontów budynków kubaturowych, budowy nowych budynków zakresie wznoszenie ścian, wykonania konstrukcji dachowej, ocieplenia budynku, wykonania wew. instalacji elektrycznej, wew. instalacji sanitarnej o wartości min. 300 tys. zł dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem ww. robót budowlanych ( odrębnie dla robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wykazując łączną wartość 900 tys. zł, przy czym musi być zachowana zależność; a) roboty budowlane - 70 % wartości ( 630 tys. zł), b) roboty sanitarne - 20 % wartości (180 tys. zł), c) roboty elektryczne - 10 % wartości (90 tys. zł). Zamawiający uzna również za spełniony warunek wykonanie mniejszych ilości zadań np. jednego o wartości min. 900 tys. zł lub dwóch opacznej wartości 900 tys. zł. Jednakże należy wykazać wykonanie wartości poszczególnych branż w kwotach 9wartościach0 wymienionych w podpunktach a-c. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 6 do SIWZ

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   3.1.wykaz narzędzi, sprzętu i wyposażenia dysponują lub będą dostępne dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie nw. sprzętem: - koparka (0,60 m3 ) - szt.1, - spawarka - 1 szt., - betoniarka 150 l - 1 szt. - samochód skrzyniowy do 5 t- 1 szt., Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 7 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami min. wymienionym powyżej sprzętem.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   . oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach prze upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Zamawiający uzna za spełnienie warunku - złożenie takiego oświadczenia.(zal. 9 do SIWZ) 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 8 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie minimum; 1) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność elektrycznej - jedna osoba, 2) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność sanitarnej wewnętrznej - jedna osoba, 3) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność budownictwa ogólnego - jedna osoba, 4) murarz - 3 osób, 5) robotnik fizyczny - 4 osób, 6) operator sprzętu - 1 osoba, 7) instalator sanitarny - 1 osoba, 8) elektryk - 1 osoba, 9) spawacz - 1 osoba, 10) kierowca samochodu o ładowności 5t - 1 osoba.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 300 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

osoba fizyczna składa oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.1. W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu i przedmiaru robót, STWiOR tj. robót odkrytych podczas robót ziemnych i rozbiórkowych, warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, np. duże głazy, niewybuchy, znacznych rozmiarów systemy korzeniowe drzew, pozostałości fundamentów byłych budynków, wewnętrzne instalacje infrastruktury nieuwidocznione na mapach zasadniczych zasobu oraz inne przeszkody ukryte pod ziemią lub w sytuacji losowej, np. nawałnica powodująca zalanie i podmycie wykonanych już robót i nie były one opisane w cenach jednostkowych w kosztorysie ofertowym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe z wolnej reki. W takim przypadku będzie spisany protokół konieczności, ustalone i zatwierdzone przez zamawiającego ceny jednostkowe i sprawdzony kosztorys ofertowy przez zamawiającego na ten zakres. Na zakres ten zostanie zawarta umowa dodatkowa.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ. 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie: 2.1. Ceny - w przypadkach opisanych w Rozdziale XVII SIWZ - opis sposobu obliczania ceny i wynagrodzenia. 2.2 Terminu - w przypadku zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego lub konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert - termin może ulec przesunięciu. 2.3. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki należnego podatku VAT, stawka wysokości należnego podatku VAT obowiązywać będzie na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 1 (Biuro Obslugi Interesanta).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Budżet gminy w roku 2010 oraz przyznanej pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-06-04 15:10:34 212,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-04 15:10:46 610,5KB 177 razy
2 zal._nr_1_przedmiar_na_zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-04 15:10:46 75,8KB 181 razy
3 zalacznik_nr3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-04 15:10:46 390,2KB 131 razy
4 zal_nr_2_stwior_zaplecze_sokoliniec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-04 15:10:46 10,1MB 193 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf 2012-06-26 14:32:44 2,2MB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-06-29 15:33:41 187,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 04-06-2012 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 29-06-2012 15:33