Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Recz: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum
Numer ogłoszenia: 409058 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla uczniów gimnazjum w Reczu (łącznie 2475 godzin dydaktycznych po 45 minut każda). Zajęcia i ilość godzin: a) matematyka: 690 godzin; b) fizyka: 405 godzin; c) korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce (w zakres tych zajęć wchodzą między innymi: zasady ortograficzne, interpretacja tekstów, wykorzystywanie umiejętności z zakresu geografii, biologii, języka polskiego, bibliotekoznawstwa w praktyce): 405 godzin; d) język angielski: 525 godzin; e) zajęcia sportowe: 450 godzin; Łączna ilość godzin: 2475..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 12.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że, dysponuje przynajmniej 15 osobami, będącymi nauczycielami dyplomowanymi, mianowanymi lub kontraktowymi - każda z doświadczeniem zawodowym minimum 5 lat, w tym: - z zajęć sportowych - co najmniej 2 osobami, - z fizyki - co najmniej 2 osobami, - z matematyki - co najmniej 3 osobami, - z języka angielskiego - co najmniej 2 osobami, - z geografii - co najmniej 2 osobami, - z języka polskiego - co najmniej 2 osobami, - z bibliotekoznawstwa - co najmniej 1 osobą, - z biologii - co najmniej 1 osobą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana miejsca wykonania Umowy jest możliwa w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy. 2. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1 niniejszego rozdziału, w związku z czym Umowa nie zostanie wykonana w miejscu, określonym w rozdziale IX siwz, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, podając jednocześnie adres innego miejsca w którym będzie wykonywane zamówienie. 3. W czasie trwania umowy muszą zostać przeprowadzone wszystkie 2475 godziny zajęć, choćby miało odbyć się to przy wydłużeniu terminu wykonania umowy. 4. Zmiana terminu wykonania Umowy jest możliwa w przypadku trudności organizacyjnych (w szczególności z powodu niemożliwości uczestniczenia w zajęciach części uczniów z powodu choroby, utrudnień w dotarciu na zajęcia części uczniów z powodu trudnych warunków meteorologicznych, wyjazdów części uczniów w czasie roku szkolnego, i innych okoliczności). W takim przypadku czas trwania umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody utrudniającej wykonanie umowy w terminie określonym w Rozdziale IX siwz. 5. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 4, w związku z czym Umowa nie zostanie wykonana w terminie, określonym w Rozdziale IX siwz, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, podając jednocześnie termin wykonania umowy. 6. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zmiany osób zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie (w załączniku nr 4), o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2) siwz, pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody Zamawiającego na taką zamianę. W przypadku zmiany osób/osoby Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innych/ej osób/osoby o takich samych lub lepszych kwalifikacjach jak osoby/osoba zamieniane/na. 7. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA RECZ, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, pokój nr 1, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. Edukacja dla każdego. Osobą do kontaktów w trakcie toczącego się potępowania jest p. Luiza Marach, e-mail: oswiata@recz.pl..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:17:45 900,1KB 157 razy
2 zal._nr_1_do_siwz_oferta_cenowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:18:03 704,8KB 195 razy
3 zal._nr_2_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:18:03 505,8KB 149 razy
4 zal._nr_3_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:18:03 506,3KB 136 razy
5 zal._nr_4_do_siwz_wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:18:03 608,7KB 148 razy
6 zal._nr_5_do_siwz_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 15:18:03 641,5KB 170 razy
Wynik postępowania
1 wynik_przetargu.pdf 2012-11-05 13:48:15 228,2KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-12-20 14:58:02 139,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 19-10-2012 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 20-12-2012 14:58