Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowożenie dzieci i uczniów z terenu Gminy Recz do Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2013 - 27.06.2014, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Dowożenie dzieci i uczniów z terenu Gminy Recz do Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2013 - 27.06.2014, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa.
Numer ogłoszenia: 454798 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowożenie dzieci i uczniów z terenu Gminy Recz do Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2013 - 27.06.2014, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów z terenu Gminy Recz uczęszczających do następujących placówek: a) Szkoła Podstawowa w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz b) Gimnazjum w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz c) Przedszkole Miejskie w Reczu - ul. Srebrna 5, 73-210 Recz d) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie - Lubieniów 28, 73-210 Recz e) Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu - ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży - na podstawie imiennych biletów miesięcznych, wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów i kierownika ww. placówek. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola i Środowiskowego Domu Samopomocy (zgodnie z zał. Nr 9) w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. Wykonawca szczególnie zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek i opiekunów. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół, przedszkola i Środowiskowego Domu Samopomocy i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami oraz kierownikiem ww. placówek i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. Zamówienie obejmuje również dowożenie dzieci samochodem osobowym lub małym samochodem terenowym (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) o średnim kilometrażu w miesiącu ok. 500 km z przysiółków Witosław, Lestnica i Rybnica (drogi częściowo gruntowe) do Lubieniowa i z powrotem. 2) Ilość dowożonych uczniów z terenu gminy do szkól, przedszkola oraz Środowiskowego Domu Samopomocy : L.p. Nazwa miejscowości Ilość dowożonych dzieci oraz uczestników ŚDS w Reczu 2012/2013: 1. Jarostowo -3, Pamięcin - 9, Żeliszewo - 16 + 1 ŚDS, Rajsko - 5, Lubieniów - 11+1 ŚDS,Grabowiec - 15, Nętkowo - 57+6 ŚDS, ul. Lubanowska - 4, Rybnica - 1, Witosław - 2 (transport regularny specjalny, Sicko - 21, Sicko kolonia - 1, Sokoliniec - 43+ 1 ŚDS, Rybaki - 23, Suliborek - 7, Suliborek Ferma - 4, Sulibórz - 16, Głębokie - 3, Słutowo - 9, Wielgoszcz - 2, PKP Recz - 4, Trzebiń - 7, Pomień - 42 + 1 ŚDS, Recz ul. Leśna - 6 = Razem 309 osób +2 osoby dowożone transportem regularnym specjalnym. 2013/2014: Jarostowo-3, Pamięcin - 10, Żeliszewo - 17 + 1 ŚDS, Rajsko 5, Lubieniów 11 + 1 ŚDS, Grabowiec 14, Nętkowo 52 + 6 ŚDS, ul. Lubanowska 2, Rybnica 2, Witosław 3 (transport regularny specjalny), Sicko 20, Sicko kolonia 1, Sokoliniec 42 + 1 ŚDS, Rybaki 23, Suliborek 7, Suliborek ferma 3, Sulibórz 17, Głębokie 3, Słutowo 10, Wielgoszcz 2, PKP Recz 3, Trzebiń 6, Pomień 44 + 1 ŚDS, Recz ul. Leśna 6 = Razem 303+3 osoby dowożone transp. regularnym specjalnym 3) Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 15%. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy. 5) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 6) Początkowy planowany rozkład jazdy przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego. 8) Wykaz przystanków oraz odległości między przystankami określa załącznik nr 10 do SIWZ. 9) Przewidywane godziny przewozu od 6:00 do 16:30, w tym przerwa ok. 2 godz. (ok. 9:15 do 11:15). Najdalej oddalone miejsce dowozu dzieci do szkół - ok. 15 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiada lub będą posiadać stosowne certyfikaty kompetencji zawodowej w transporcie drogowym osób, b) posiadają lub będą posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na okres objęty zamówieniem ( art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), c) dysponują lub będą dysponować kadrą posiadającą uprawnienia wynikające z art. 39a - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu uczniów do szkoły (na podstawie biletów miesięcznym w transporcie regularnym albo na podstawie transportu regularnego specjalnego). Usługa powinna być wykonywana przynajmniej przez okres jednego roku szkolnego, a wartość usługi nie powinna być niższa niż 150 000,00 zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - w celu spełnienia tego warunku wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim taborem do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej oraz uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, w tym: - trzy autobusy po minimum 50 miejsc siedzących do bieżącej realizacji zamówienia każdy, plus jeden rezerwowy oraz - jeden samochód osobowy lub mały samochód terenowy. Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Dodatkowo Wykonawca zapewni dla każdego kursu opiekuna, i do oferty dołączy oświadczenie, że opiekunowie są w dobrym stanie psychofizycznym i mogą sprawować opiekę nad dziećmi.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 zł. Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające opłatę polisy. Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena jednostkowa za 1 bilet miesięczny oraz za przejazd 1 km samochodu osobowego lub małego samochodu terenowego, określona w umowie, może podlegać zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2012-11-16 14:59:26 191,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dowozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-16 14:59:26 434,0KB 145 razy
2 mapa_do_przetargu.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-16 15:00:22 199,9KB 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 12:08:18 571,8KB
Wynik postępowania
1 wynik.PDF 2012-11-30 13:27:50 762,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-11-2012 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 07-12-2012 11:58