Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r
Numer ogłoszenia: 259491 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN, II.2.2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszona o marżę banku, II.2.3. Możliwość automatycznego lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 50.000,00 zł w formie lokat terminowych według następujących zasad: a) codziennie na lokaty 1 -dniowe(nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym, b) w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2 ,3 ,4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym, II.2.4. Możliwość lokowania wolnych środków na okresy dłuższe niż w pkt. 3 według dyspozycji, II.2.5. Możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, II.2.6. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku, II.2.7. Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków, II.2.8. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, II.2.9. Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej: instalacja oprogramowania niezbędnego do obsługi systemy bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, przekazywania i instalacja wersji aktualizacyjnych, oraz świadczenie serwisu oprogramowania, II.2.10. Przyjmowania wpłat i dokonywanie wpłat gotówkowych, II.2.11. Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych opłat należnym Gminie Recz od mieszkańców Gminy Recz bez opłat, II.2.12. Generowanie wyciągów bankowych, II.2.13. Wydawanie blankietów czeków, II.2.14. Wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługa prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego, II.2.15. Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych, II.2.16. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gmina Recz na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek organizacyjnych, II.2.17. Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca poprzez obciążenie rachunków bankowych - odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, II.2.18. Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu otwarcia prowadzenia i likwidacji rachunków bankowych na potrzeby realizacji zadań finansowych z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych, II.2.19. Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Recz, II.2.20. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy, II.2.21. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w corocznej uchwale budżetowej, II.2.22. Wyłączenie do wyliczenia ceny - kosztów obsługi bankowej należy przyjąć: a) cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego [zł/miesięcznej] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy)1 rachunek podstawowy, b) Cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego [zł/miesięcznie] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy) 20 rachunków pomocniczych, c) Cena jednego przelewu wewnętrznego (zł/szt.) Ilość szacunkowa (rocznie) 1000, d) Cena jednego przelewu wewnętrznego (zł/szt) Ilość szacunkowa (rocznie) 10.000, e) Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku [%] Wartość szacunkowa wpłat (rocznie) 3.000.000,00 zł, f) Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku [%] Wartość szacunkowa wypłat (rocznie) 2.000.000,00 zł, g) Cena za korzystanie systemu Home Banking lub innego tożsamego systemu w jednej jednostce [zł/miesięcznie] 12 miesięcy (okres obowiązywania umowy). Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty: a) Ilość rachunków bankowych: - podstawowych - 2 szt. pomocniczych - ok. 15 szt. b) Ilość podległych jednostek organizacyjnych - 8 c) Ilość przelewów (średnio w roku )- 20.000 szt. d) Szacowana wielkość środków podlegających obsłudze w 2013 r. - około 30.000.000,00 zł. II.3. Zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej: a. instalacja systemu, b. obsługa systemu, c. przeszkolenie pracowników. II.4. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku. b) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku (m). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku (m). II.5. Zamówieniem niniejszym/warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki; a) Urząd Miejski w Reczu b) Przedszkole Miejskie w Reczu, c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, d) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, e) Szkoła Podstawowa w Reczu, f) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie, g) Gimnazjum w Reczu h) Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie (podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadają zezwolenie na utworzenie banku i wykonywania czynności bankowych(zezwolenie. licencja, koncesja).b) Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 - Prawo bankowe art. 128 ust. 1 pkt 3.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz usług, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 usługi o podobnym charakterze , usługi z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje, opinie lub inne), że usługi zostały wykonane zgodnie z SIWZ i procedurami bankowymi. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 2 do SIWZ

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaz narzędzi, sprzętu i wyposażenia dysponują lub będą dostępne dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją co do warunków lokalowych (np. obiekty z siedziba banku, kasy itp.) ilości posiadanego sprzętu, urządzeń i innych o podstawie dysponowania tymi zasobami, Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 5 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.2. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach prze upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Zamawiający uzna za spełnienie warunku - złożenie takiego oświadczenia.(zal. 4 do SIWZ) 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie usługą, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 5 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją podstawie dysponowania tymi zasobami.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. b) Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 - Prawo bankowe art. 128 ust. 1 pkt 3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-12-07 12:33:58 201,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-07 12:33:58 350,5KB 141 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 08:09:55 151,8KB
Wynik postępowania
1 wynik.pdf 2012-12-19 13:37:11 505,1KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2013-01-03 18:22:30 168,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-12-2012 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 03-01-2013 18:22