Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług zapłaconego przez Gminę Recz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług zapłaconego przez Gminę Recz
Numer ogłoszenia: 52550 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług zapłaconego przez Gminę Recz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług (zwanego dalej podatkiem VAT) zapłaconego przez Gminę Recz, poprzedzone kompleksowym przeglądem podatkowym podatku VAT i wskazaniem obszarów optymalizacji rozliczeń podatku VAT przez Zamawiającego (zwanych dalej Usługami), obejmujące m.in.: 1) sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej oceny zasadności wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo - administracyjnego oraz wskazania sposobu postępowania w celu rozliczenia i odzyskania podatku VAT, 2) opracowanie dokumentacji w zakresie podatku VAT, w tym opracowanie deklaracji podatkowych, faktur i korekt faktur, niezbędnych do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym, 3) przygotowanie oraz złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, 4) w przypadku nieuznania stanowiska zaprezentowanego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych - przygotowanie środków odwoławczych do odpowiednich organów 5) reprezentowanie Gminy oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. 2.2. Usługi będą dotyczyć także jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje zdarzenia i transakcje Zamawiającego, które: a) miały miejsce w przeszłości: szacunkowa kwota podatku VAT do odzyskania: 1 599 868,11 zł b) są dokonywane obecnie i do końca 2014 r. włącznie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach: 3.1. Pierwszy etap-faza diagnostyczna 3.1.1. W pierwszym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona kompleksowego przeglądu podatkowego podatku VAT, który będzie obejmował w szczególności: 1) Badanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług: deklaracje podatkowe, ewidencja podatkowa, dokumenty źródłowe (m.in. faktury, faktury korygujące, noty korygujące, faktury wewnętrzne, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na istnienie lub zakres obowiązku podatkowego) 2) Dokonanie analizy strumieni przychodów uzyskiwanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, wraz z odniesieniem tych przychodów do odpowiednich przepisów prawa oraz ustalenie, które przychody powinny być rozpoznawane jako czynności objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT, tj. obowiązkiem wykazania w deklaracji jako opodatkowanych lub zwolnionych. 3) Ocenę skutków przeprowadzanych transakcji w świetle podatku VAT (m.in. właściwe przyporządkowanie stawek podatku i zastosowanych zwolnień, terminy wystawiania faktur, prawidłowość ujęcia w ewidencji faktur itp.), 4) Szczegółową weryfikację i kalkulację kwot podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług mającą na celu ustalenie prawidłowości ujęcia lub braku ujęcia tych kwot w rejestrach przygotowywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne. 5) Ustalenie potencjalnych obszarów optymalizacji podatku VAT w zakresie dotychczas niestosowanym przez Zamawiającego, wskazanie podstaw prawnych (interpretacji podatkowych, orzeczeń sądów), oszacowanie wartości podatku VAT do odzyskania, 6) Zbadanie możliwości wprowadzenia proporcjonalnego odliczenia podatku VAT i wskazanie rozwiązań w tym zakresie, a u podatników rozliczających VAT na zasadzie struktury sprzedaży ocena ustalonego współczynnika proporcji, 7) Oszacowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych oraz wskazanie prawdopodobieństwa sukcesu 8) Inne czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. 3.1.2. Zamawiający nie określi progu istotności, poniżej którego dokumenty nie byłyby weryfikowane. 3.1.3. Wykonawca zidentyfikuje najważniejsze, w jego ocenie, obszary możliwej optymalizacji rozliczeń podatku VAT i możliwości osiągnięcia oszczędności podatkowych z tego tytułu, które następnie będą przedmiotem usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług, zapłaconego przez Gminę Recz. 3.1.4. Wykonawca, po udzieleniu mu przez Zamawiającego stosownych pełnomocnictw, przystąpi do realizacji fazy diagnostycznej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą poprzez między innymi udzielanie informacji i zapewnienie dostępu do dokumentów niezbędnych Wykonawcy do należytego wykonania Usługi. 3.1.5. Faza diagnostyczna zostanie zakończona przedstawieniem Zamawiającemu zwięzłego pisemnego raportu (zwanego dalej: Raportem) w terminie maksymalnie 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca przedstawi wstępną wersję Raportu w możliwie jak najszybszym terminie od momentu uzyskania od Zamawiającego wszystkich informacji wymaganych przez Wykonawcę. 3.1.6. W raporcie będzie znajdować się zarówno ocena istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT, jak i rekomendacje, które powinny umożliwić Zamawiającemu podjęcie decyzji o wdrożeniu zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. 3.1.7. Raport będzie zawierał w szczególności: a. propozycje zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT przez zamawiającego oraz jego jednostki organizacyjne, b) praktyczne sposoby wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. a, c) prezentację obszarów optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, d) wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania kwoty podatku VAT, e) propozycję rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie dotychczas niestosowanym przez zamawiającego, f) oszacowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych oraz wskazanie prawdopodobieństwa sukcesu, g) wskazanie praktycznych działań zmierzających do wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych, h) wskazanie praktycznych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i wdrożonych rozwiązań optymalizacyjnych, i) przedstawienie procedury umożliwiającej uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach. 3.1.8. W razie przedstawienia przez Zamawiającego uwag do Raportu, Wykonawca skoryguje raport w ciągu 20 dni kalendarzowych od ich przedstawienia. 3.1.9. Wykonawca dokona uzupełnienia Raportu, jeżeli stwierdzi kolejne możliwości optymalizacji rozliczeń podatku VAT za okres przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. 3.1.10. Odbiór Raportu (wersja pisemna) nastąpi w formie protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. Wersja elektroniczna zostanie dostarczona na skrzynkę e-mail Skarbnika Gminy Recz. 3.2. Drugi etap-faza wdrożeniowa 3.2.1. W ramach fazy wdrożeniowej Strony będą prowadziły działania zmierzające do zrealizowania oszczędności we wskazanych w Raporcie obszarach rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez Zamawiającego, tj. do odzyskania kwot podatku VAT w ramach odpowiedniej procedury. 3.2.2. Wdrożenie zidentyfikowanych możliwości optymalizacyjnych w ramach fazy wdrożeniowej jest każdorazowo uzależnione od akceptacji Zamawiającego. Po zapoznaniu się z raportem Zamawiający podejmie decyzję o: 1) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Raporcie i pełnej realizacji fazy wdrożeniowej, 2) akceptacji jedynie wybranych rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Raporcie i realizacji fazy wdrożeniowej tylko w wybranych przez Zamawiającego obszarach, 3) rezygnacji z realizacji fazy wdrożeniowej. 3.2.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o decyzji, o której mowa w ust. 1 w formie pisemnej w terminie 14 dni od złożenia raportu. 3.2.4. W ramach fazy wdrożeniowej harmonogram prac będzie każdorazowo ustalany oddzielnie dla poszczególnych obszarów optymalizacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem poniższych zasad: a) przygotowanie przez Wykonawcę wniosków o indywidualną interpretację podatkową - co musi nastąpić w terminie do 4 tygodni od poinformowania Wykonawcy o podjęciu decyzji przez zamawiającego o realizacji danego obszaru optymalizacji. b) dokumenty, dla których złożenia istnieją wskazane prawem terminy, Wykonawca musi złożyć z zachowaniem tych terminów działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa. c) wszelkie inne czynności, do których zobowiązany będzie Wykonawca, należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od dnia poinformowania przez Zamawiającego o realizacji danego obszaru optymalizacji. 3.2.5. Po dokonaniu decyzji o całkowitym lub częściowym wdrożeniu rekomendacji przedstawionych w raporcie przez Zamawiającego rozwiązań optymalizacyjnych, Wykonawca podejmie działania zmierzające do zrealizowania oszczędności we wskazanych obszarach rozliczeń podatku VAT. Zamawiający będzie wdrażał rekomendacje z Wykonawcą. Zamawiający w uzgodnionym przez strony terminie podejmie decyzję o rozpoczęciu fazy wdrożeniowej oraz zakresie tej fazy projektu. 3.2.6. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wdrożenie zmian optymalizacyjnych przedstawionych w raporcie przygotowanym w fazie diagnostycznej, działania Wykonawcy w ramach fazy wdrożeniowej będą obejmować w szczególności: a) przygotowanie korekt przeszłych oraz bieżących rozliczeń podatku VAT, przygotowanie wyjaśnień do korekt deklaracji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty oraz udział w przygotowaniu i weryfikacja przygotowanych bieżących i przyszłych rozliczeń podatku VAT, w związku z przeprowadzana optymalizacją. b) przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. c) przygotowanie środków odwoławczych do organów oraz sądów administracyjnych w przypadku otrzymania niekorzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych, d) reprezentowanie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi (w tym m.in.: przed naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby skarbowej, dyrektorem urzędu kontroli skarbowej) i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami w zakresie jaki okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy oraz przygotowywanie wszelkich niezbędnych pism, wniosków, środków odwoławczych w tym zakresie, przy czym asysta Wykonawcy w tym zakresie zostanie ograniczona do postępowań rozpoczętych w fazie wdrożeniowej. e) udział w trakcie kontroli podatkowych, przygotowywanie uwag do protokołów przy kontrolach podatkowych wynikających z przeprowadzanego procesu optymalizacji podatku VAT. f) w przypadku akceptacji rekomendacji w zakresie ustalenia współczynnika proporcji ustalenie prawidłowego współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT. Weryfikacja rocznej korekty w oparciu o faktyczną proporcję sprzedaży po zakończeniu roku podatkowego w przypadku zastosowania się do rekomendacji Wykonawcy odnośnie rozliczania podatku VAT na zasadzie struktury sprzedaży. g) bieżące doradztwo oraz pomoc we wszystkich sprawach związanych z optymalizacją podatku VAT. h) sprawdzenie, na bazie testowej, poprawności czynności realizowanych przez Zamawiającego (np. przygotowania deklaracji VAT lub ich korekt, analizy materiałów źródłowych (np. faktur zakupowych), mających wpływ na zakres i poprawność rozliczeń podatku VAT)). 3.2.7. Jeżeli uzyskanie przez Zamawiającego kwoty podatku VAT wynikające z zastosowania się do rekomendacji Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową zostaną w przyszłości zakwestionowane przez organy podatkowe, Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w toczących się postępowaniach podatkowych przez cały okres, w którym organy podatkowe mogą zakwestionować wdrożone rozwiązania optymalizacyjne, tj. aż do momentu przedawnienia oraz do realizacji wszelkich czynności zgodnie z umową wynikających z tych postępowań. 3.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy kierowanej do innych podmiotów, aniżeli Zamawiający. 3.2.9. Wykonawca zastrzega sobie wyłączność świadczenia na rzecz Zamawiającego usług będących przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie wdrażania zaproponowanych rozwiązań przedstawionych w Raporcie. Powyższa wyłączność oznacza, iż Zamawiający nie będzie realizował oszczędności w obszarach wskazanych przez Wykonawcę we własnym zakresie lub poprzez współpracę z jakimkolwiek innym podmiotem konkurencyjnym wobec Wykonawcy. 3.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, opłat sądowych, wpisów w związku z prowadzonymi na rzecz Zamawiającego sprawami. 3.2.11. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy poniesionych przez niego kosztów opłat sądowych oraz urzędowych, wpisów w związku z prowadzonymi sprawami na rzecz Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających poniesione koszty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiada doświadczenie wyrażające się tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi z zakresu usług doradztwa w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakończone złożeniem wniosku do organu podatkowego lub sądów administracyjnych o zwrot podatku VAT. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Na podstawie wykazu wykonanych usług oraz - Załączonych dokumentów potwierdzających, że wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym minimum jedna osoba musi posiadać uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie: a) Wykazu osób, który musi zawierać osoby przeznaczone do wykonania zamówienia lub b) Złożonego oświadczenia, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz że osoby te będą posiadać wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać posiadanie aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000,00 zł. Na potwierdzenie aktualnej opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 2. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie: - ustawowej zmiany podatku VAT - terminu wykonania usługi - z uwagi na zwiększony zakres lub okoliczności niezależne od Wykonawcy - zwiększenia do wysokości zezwalających przez ustawę Prawo zamówień publicznych jako usługi dodatkowe uzupełniające do 50% zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2013-02-07 16:37:32 193,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:37:32 286,2KB 122 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:20 25KB 113 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 33KB 99 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 38,5KB 97 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 38KB 91 razy
6 zalacznik_nr_4a.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 27KB 94 razy
7 zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 31,5KB 93 razy
8 zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 16:42:33 30,5KB 98 razy
9 SIWZ_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 07:57:06 315,1KB 92 razy
10 skan.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 08:07:57 286,5KB 49 razy
11 skan_001.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 08:07:57 76,1KB 41 razy
12 skan_002.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 08:07:57 250,6KB 40 razy
13 zalacznik_nr_7__wzor_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-12 08:11:09 94KB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiany_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 08:35:45 119,2KB
2 uzupelnienie_przetarg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-13 14:15:23 303,4KB
Wynik postępowania
1 28.03.2013.12.52.58_wynik_postepowania.pdf 2013-03-28 12:52:58 1,1MB
Udzielenie zamówienia
1 05.04.2013.14.54.08_udzielenie_zamowienia.pdf 2013-04-05 14:54:08 193,6KB
2 05.04.2013.14.54.33_przetarg_-_skan.pdf 2013-04-05 14:54:33 382,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-02-2013 16:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 08-04-2015 12:29