Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 100511 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu /pożyczki w kwocie w wysokości 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.2. Kredyt,/pożyczkę zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża kredytodawcy. 1.3. Na cenę kredytu/pożyczki składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3 M powiększonej o marżę kredytodawcy (wyrażone w procentach oraz wyrażone wartościowo w PLN w całym okresie kredytowania), b) prowizji przygotowawczej kredytodawcy/pożyczkodawcy (kwota wyrażona w PLN). 1. 4. W związku z podjętą w dniu 21 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVI/144/12 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2013 rok oraz uchwały Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 maja 2013 Nr XXX/182/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.5. Spłatę kredytu/ pożyczki planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 31.01. 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. 1.6. Kredyt/pożyczka spłacany będzie w ratach miesięcznych z terminami spłaty kapitału przypadającymi na ostatni dzień miesiąc. 1.7. Źródłem spłat będą dochody własne budżetu Gminy. 1.8. Dla obliczenia odsetek od kredytu/ pożyczki należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. 1.9. Dla obliczenia odsetek od kredytu,/pożyczki należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 14 czerwca 2013 r. - powiększoną o marżę kredytodawcy/pożyczkodawcy (wyrażona w procentach oraz wyrażoną w wartości PLN dla całego okresu kredytowania). 1.10. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu/pożyczki nastąpi w 2 transzach, w terminie do: Transza 1 - do 25.06.2013r. - w wysokości 1 000 000,00 zł, Transza 2 - do 28.08.2013 r. - w wysokości 1 000 000,00 zł, 1.11. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu/pożyczki następować będzie miesięcznie, na 30 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt, pożyczka zostanie uruchomiony/a. 1.12. Zabezpieczenie kredytu/pożyczki: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 1.13. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu, pożyczki); b) brak opłat dodatkowych za nie wykorzystanie kredytu/pożyczki w całości, c) możliwość sfinansowania zobowiązań - wydatków poniesionych przed dniem podpisania umowy, d) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: oprocentowanie kredytu, pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 14 czerwca 2013 r.) powiększonej o kwotę marży kredytodawcy (wyrażoną w procentach), marża kredytodawcy/pożyczkodawcy jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu/pożyczki w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową (wyrażoną w procentach). Wykonawca określi wartość odsetek wyrażonych kwotowo w PLN w całym okresie kredytowania wysokość prowizji przygotowawczej liczonej jako % od całej kwoty kredytu, pożyczki (wyrażoną w PLN). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu/pożyczki. 1.14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w formie pożyczki przez instytucje nie będące bankami. Możliwe jest również zamienne stosowanie określeń pożyczka i kredyt w zależności od podmiotu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.00.00.00-0, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 25.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z dołączoną symulacją spłaty odsetek w poszczególnych miesiącach okresu kredytowania; b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. c) Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy kredytowej (wypełniony i zaparafowany projekt umowy). Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 7- 210 Recz,pok.22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 7- 210 Recz,pok.Nr 1 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100511-2013 z dnia 2013-06-05 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Recz
Zamówienie obejmuje: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu /pożyczki w kwocie w wysokości 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie: - spłatę...
Termin składania ofert: 2013-06-18


Numer ogłoszenia: 106993 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:100511 - 2013 data 05.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, fax. 95 7654461.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.4.

·                  W ogłoszeniu jest:1.5. Spłatę kredytu/ pożyczki planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 31.01. 2015 r. do 31 grudnia 2020 r..

·                  W ogłoszeniu powinno być:1.5. Spłatę kredytu/ pożyczki planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 31.01. 2015 r. do 31 grudnia 2021 r..


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100511-2013 z dnia 2013-06-05 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Recz
Zamówienie obejmuje: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu /pożyczki w kwocie w wysokości 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie: - spłatę...
Termin składania ofert: 2013-06-18


Numer ogłoszenia: 111761 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:100511 - 2013 data 05.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, fax. 95 7654461.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.4.

·                  W ogłoszeniu jest:b) prowizji przygotowawczej kredytodawcy/pożyczkodawcy (kwota wyrażona w PLN)..

·                  W ogłoszeniu powinno być:Prowizji przygotowawczej kredytodawcy pożyczkodawcy ( kwota wyrażona w PLN) nie może przekroczyć 15 000,00 zł (słownie; piętnaście tysięcy złotych) , tj. 0,75 procent od kwoty kredytu..

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.06.2013.13.12.47_ogloszenie.pdf 2013-06-05 13:12:47 215,1KB
2 11.06.2013.12.39.37_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zamowienia.pdf 2013-06-11 12:39:37 155,8KB
3 14.06.2013.08.29.28_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_Nr_2.pdf 2013-06-14 08:29:28 154,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.06.2013.13.12.47_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-06-05 13:12:47 78,6KB 148 razy
2 uchwala.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-05 13:19:10 12,0MB 165 razy
3 1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-06-05 13:19:40 228,4KB 128 razy
4 2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-06-05 13:19:40 240,8KB 131 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.06.2013.10.57.48_odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 10:57:48 158,5KB
2 11.06.2013.12.11.48_odpowiedzi_na_wnioski.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:11:48 123,1KB
3 11.06.2013.12.12.37_uchwala_rady_miejskiej.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:12:37 234,6KB
4 11.06.2013.12.40.33_modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:40:33 183,1KB
5 11.06.2013.12.44.35_skan_budzet_2011.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:44:35 649,3KB
6 11.06.2013.12.44.56_Zmiana_wieloletniej_prognozy_finansowej.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:44:56 882,2KB
7 11.06.2013.12.45.20_uchwaly.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 12:45:20 2,9MB
8 12.06.2013.08.15.10_modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 08:15:10 183,1KB
9 12.06.2013.13.16.44_odpowiedz_nr_2_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 13:16:44 235,3KB
10 14.06.2013.08.25.35_Modyfikacja_nr_3_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-14 08:25:35 155,3KB
11 14.06.2013.08.51.45_odpowiedz_na_pytania_14_06_2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-14 08:51:45 154,8KB
Wynik postępowania
1 18.06.2013.15.08.29_zawiadomienie.pdf 2013-06-18 15:08:29 718,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 05-06-2013 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 28-06-2013 13:59