herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu.kt - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:55:49
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:50:40
Informacja dotycząca stanu dróg na terenie gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:49:04
Informacja dotycząca wykonanych zadań w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Recz a Akademią Rolniczą w Szczecinie - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:44:59
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 września 2004 r. Paweł Kozina 2004-10-20 13:52:19
Uchwała Nr XXII/139/04 w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych Paweł Kozina 2004-10-20 13:42:42
Uchwała Nr XXII/138/04 w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu Paweł Kozina 2004-10-20 13:38:55
Uchwała Nr XXII/137/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Paweł Kozina 2004-10-20 13:37:00
Uchwała Nr XXII/136/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesie Paweł Kozina 2004-10-20 13:34:15
Uchwała Nr XXII/135/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza złożonej przez mieszkańców ulicy Chyżej w Reczu dotyczącej złej nawierzchni ulicy oraz zlikwidowania uciążliwości spowodowanej Paweł Kozina 2004-10-20 13:33:19
Uchwała Nr XXII/134/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza złożonej przez Pana Jana Żurawskiego dotyczącej wejścia urzędnika na teren prywatny Paweł Kozina 2004-10-20 13:31:44
Sesja XXII 2004 r. Paweł Kozina 2004-10-20 13:29:20
Sesje 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-20 12:36:13
Sesje 2003 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-20 12:35:32
Sesje 2002 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-20 12:35:01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni z tłucznia kamiennego -na odcinku Pomień – Żeliszewo dł. 2,05 km.” Paweł Kozina 2004-10-18 16:55:12
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości niezbudowanej na działce o numerze ewidencyjnym 247/3 Paweł Kozina 2004-10-18 16:52:17
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Paweł Kozina 2004-10-12 07:50:52
Dyrektor Gimnazjum Paweł Kozina 2004-10-12 07:47:42
Prezes ZUH Komunalnik sp. z o.o. Paweł Kozina 2004-10-12 07:46:59
Dyrektor Gimnazjum Paweł Kozina 2004-10-11 19:35:02
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Paweł Kozina 2004-10-11 19:29:30
Osoby odchodzące ze stanowisk Paweł Kozina 2004-10-11 18:53:23
Otwieram własną działalność gospodarczą Paweł Kozina 2004-10-08 09:58:45
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nętkowo, gmina Recz” Paweł Kozina 2004-10-05 13:35:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Recz” Paweł Kozina 2004-10-04 14:24:52
Sekretarz Paweł Kozina 2004-09-26 22:32:47
Henryk Cybulski Paweł Kozina 2004-09-26 22:30:05
Grzegorz Adamiak Paweł Kozina 2004-09-26 22:27:21
Rozkład Jazdy Pociągów - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-09-09 09:24:44
Ogłoszenie Starosty Choszczeńskiego Paweł Kozina 2004-08-30 18:43:04
”Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej ul. Trzebiń, Szumin, Choszczeńska, Promenada, Stargardzka wraz z modernizacją istniejąc Paweł Kozina 2004-08-30 12:58:35
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec – Sicko - Recz” wraz z pozwoleniem na budowę Paweł Kozina 2004-08-30 12:57:49
Wykonanie remontu dachu budynku socjalno mieszkalnego Suliborek 5 Paweł Kozina 2004-08-30 12:56:51
Protokół z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 13 lipca 2004 r. Paweł Kozina 2004-07-24 20:24:34
UCHWAŁA Nr XXI/133/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Paweł Kozina 2004-07-24 20:21:32
UCHWAŁA NR XXI/132/04 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Recz do spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Poznaniu i objęcia części udziałów Spółki Paweł Kozina 2004-07-24 20:20:27
UCHWAŁA Nr XXI/131/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu Paweł Kozina 2004-07-24 20:19:37
UCHWAŁA NR XXI/130/04 w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz Paweł Kozina 2004-07-24 20:18:51
UCHWAŁA Nr XXI/129/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-07-24 20:17:58