herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:31:03
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:57
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:55
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:32
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:28:11
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:28:04
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:27:36
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sportowego (szatni) na części działki o nr ewid. 146/2 obręb Pomień, gmina Recz Justyna Zając 2018-04-03 13:47:54
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-30 14:32:43
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-30 14:32:16
UCHWAŁA NR XLIV/227/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Recz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:28:39
UCHWAŁA Nr XLIV/226/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:28:17
UCHWAŁA NR XLIV/225/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku". Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:27:54
Sesja XLIV Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:27:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-29 12:09:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 5 marca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności", "Czarnieckiego", "Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami Justyna Zając 2018-03-28 15:38:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji transformatorowych z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV Justyna Zając 2018-03-28 15:34:22
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:16:22
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:16:21
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:15:36
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:14:29
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:33
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:27
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:25
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:12:53
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:12:38
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:58
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:19
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:04
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:10:51
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:54
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:51
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:23
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 12:41:12
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 12:41:04
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:43:00
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:42:02
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017r. Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:41:17
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:40:10
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:39:17