Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVI/250/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

UCHWAŁA Nr XXXVI/250/06

Rady Miejskiej w Reczu

 

z dnia 22 czerwca 2006r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 i Dz.U. z 2004r. Nr 281 poz. 2782 i Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087 i Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459) uchwala się, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

§2. Bonifikata, o której mowa w § 1 wynosić będzie:

1)     90% od opłaty ustalonej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku uiszczenia opłaty w drodze jednorazowej;

2)   60% od opłaty ustalonej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku uiszczenia opłaty w ratach.

 

         §3.1. Na wniosek nabywcy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty. Spłata pełnej kwoty opłaty w ratach nie może trwać dłużej niż 5 lat.

2.         Pierwsza rata stanowić będzie 8% ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3.         Pozostała do spłaty z tytułu przekształcenia kwota podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski ustalonej na dzień wpłaty raty.

4.         Ustalona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega zabezpieczeniu poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej przekształceniem.

5.         Koszty wpisów zabezpieczenia hipotetycznego ponoszą nabywcy.

 

§4. Traci moc uchwała Nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Aktualnie obowiązuje uchwała Nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, która opierała się na ustawie z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1299, zm. Dz. U. 2002r. Nr 113, poz. 984), która w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) straciła moc prawną.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stwierdza, iż organ właściwy, w tym przypadku Burmistrz Recza, ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rada Miejska może ustalić bonifikaty, zgodnie z art. 67 ust 1., art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 i Dz.U. z 2004r. Nr 281 poz. 2782 i Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087 i Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459).

Dnia 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wobec tego należy zaktualizować stan prawny, ponieważ zmianie uległa podstawa prawna przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Warunki udzielania bonifikat i rozkładania należności na raty nakreślone w poprzedniej uchwale pozostają bez zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 31-07-2006 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2006 13:24