Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA RECZ

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Recza Nr 35/2007 oraz 36/2007 z dnia 17 kwietnia 2007r.

Burmistrz Recza

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych na terenie miasta Recz z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące mieszkalnictwu.

I. Działka o nr ewidencyjnym 100/37 o pow. 985 m 2 , udział w nieruchomości

1/1, położona przy ul. Jana Kochanowskiego.

II. Działka o nr ewidencyjnym 161/2 o pow. 1023 m 2 , udział w nieruchomości

1/1, położona przy ul. Śrebrnej

Wyżej opisane nieruchomości w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były pod tereny mieszkaniowe i usługi towarzyszące mieszkalnictwu, treny zieleni parkowej i izolacyjnej i swego przeznaczenia nie zmieniły, zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi zbiorczą księgę wieczystą KW 4006A

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj.

- pozycja nr 1 ? wadium wynosi 1.800,00 zł(jeden tysiąc osiemset złotych)

- pozycja nr 2 ? wadium wynosi 1.300,00 zł(jeden tysiąc trzysta złotych)

na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz w terminie do dnia 26 czerwca2007roku do godz. 14 00

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi uczestnika który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Cena wywoławcza na pozycję nr 1 wynosi: 17.500,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 180,00 zł

Cena wywoławcza na pozycję nr 2 wynosi: 12.510,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2007 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 ? Sala Narad.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 7564461 wew. 35.

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 29 maja 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-05-2007 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:11