Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708) oraz zarządzenia Burmistrza Recza Nr 53/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r.

 

Burmistrz Recza

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Recz z przeznaczeniem pod produkcje rolną.

.

Działka o nr ewidencyjnym 120/11 o pow. 5046 m 2 , udział w nieruchomości 1/1, położona przy ul. Stargardzkiej. W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: R kl. V 0,2539 ha, Lz-R kl. V 0,0181 ha, PS kl. V 0,2326 ha.

Wyżej opisana nieruchomości w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego Nr 10, poz. 76 z dnia 01 sierpnia 1994r., który utracił ważność oraz zgodnie z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego przez Radę Miejską Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość była i jest oznaczona symbolem RZ - użytki zielone i przeznaczenia swojego nie zmieniła. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r. z późn. zm.) podlega ona przepisom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592) a Agencji Nieruchomości Rolnych działających na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu. Celem udowodnienia, że zachodzą okoliczności wyłączające prawo pierwokupu nabywca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu wymienionego w art. 7 ust. 1-5 lub do złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 wyżej cytowanej ustawy.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi zbiorczą księgę wieczystą KW 4006A.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej działki, należy ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 120/10 do drogi publicznej nr działki 120/8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj.

 

wadium wynosi 1.500,00 zł(jeden tysiąc pięćset złotych),

które należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz w terminie do dnia 03 września 2007roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi uczestnika, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14.200,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi: 150,00 zł

W skład ceny wywoławczej nieruchomości wchodzi wartość gruntu w wysokości 5.000,00 zł oraz wartość drzewostanu w wysokości 9.200,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2.170,00 zł.

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 06 września 2007 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 - Sala Narad.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Burmistrzowi Recza przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2,

tel.95 7564461 wew. 35.

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości:

od dnia 09 września 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 09-08-2007 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:14