Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE III przetarg na zbycie - działka120.11 Recz


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA  

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ PRZY UL. STARGARDZKIEJ  

Zbycie działki nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).  

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest działka o nr ewidencyjnym 120/11 o pow. 5046 m 2, z udziałem w nieruchomości 1/1, położona w obrębie 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Stargardzkiej. W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: R kl. V 0,2539 ha, Lz-R kl. V 0,0181 ha, PS kl. V 0,2326 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.500,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

w tym: cena gruntu 4.100,00 zł

cena drzewostanu 7.400,00 zł

wysokość wadium: 2.300,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej działki odbyły się w dniach:

06 września 2007r. - I przetarg ustny nieograniczony,

30 listopada 2007r. - II przetarg ustny nieograniczony, i zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nie został wyłoniony nabywca.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2.170,00 zł.  

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami nieaktualnego już planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz działka znajduje się w jednostce: RZ - użytki zielone.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi zbiorczą księgę wieczystą KW 4006A.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej działki, należy ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 120/10 do drogi publicznej nr działki 120/8.  

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędą się w dniu 12 lutego 2008r. o godz. 11 00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 08 lutego 2008r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz .  

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.  

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości, bez możliwości rozłożenia na raty.  

W wypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.  

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.  

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.  

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 7564461 wew. 35.  

Podano do publicznej wiadomości:

w dniu 11 stycznia 2008r.  

1  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 11-01-2008 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:26