Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dz. 86.2-86.6,86.16 Srebrna


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6 i 86/16 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki:

86/2, 86/3, 86/4, 86/5 i 86/16 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601 i 1600, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz, oznaczone numerem ewidencyjnym działek:

1) 86/2 o pow. 1251 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 30 800,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy osiemset złotych 00/100)

wadium wynosi - 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 400,00 zł

2) 86/3 o pow. 1087 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 26 900,00 zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 300,00 zł

3) 86/4 o pow. 1048 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 25 900,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 2 600,00 (słownie: trzysta złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 300,00 zł

4) 86/5 o pow. 996 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 23.900,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 250,00 zł

5) 86/6 o pow. 749 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 19 100,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych 00/100)

wadium wynosi - 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 200,00 zł

6) 86/16 o pow. 280 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Wadium wynosi - 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 100,00 zł

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dla przedmiotowych nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4006A.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 marca 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Ww. nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem „ R V” - tereny rolne.

Przedmiotowe nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Promenada - Kolejowa - Srebrna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/228/06 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2006r., na którym znajdują się ww. nieruchomości oznaczony jest symbolem 9MJ, U - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i tereny usług.

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 14 marca 2008r. od godziny 11 00 według kolejności począwszy od pozycji nr 1 ogłoszenia.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758), jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości, określonym terminie i miejscu oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957564461 wew. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

12 lutego 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-02-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2008 09:36