Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ograniczonym - dz. 814 Recz


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

Burmistrz Recza

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Recz z przeznaczeniem pod produkcje rolną o nr ewidencyjnym 814 o pow. 3567 m 2 .

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: R kl. IVa.

Wyżej opisana nieruchomości w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006r.obszar, na którym znajduje się ww. nieruchomość oznaczona jest symbolem: 33ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r. z późn. zm.) podlega ona przepisom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592) a Agencji Nieruchomości Rolnych działających na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu. Celem udowodnienia, że zachodzą okoliczności wyłączające prawo pierwokupu nabywca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu wymienionego w art. 7 ust. 1-5 lub do złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 wyżej cytowanej ustawy.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW 4352A.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości, które graniczą bezpośrednio z działką nr 814 i posiadają dostęp do drogi publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium, które wynosi:

wadium 600,00 zł(słownie: sześćset złotych),

które należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz w terminie do dnia 17 marca 2008roku oraz udokumentują fakt bezpośredniego graniczenia z działką 814 w terminie siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj do dnia 14 marca 2008r.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na dwa dni przed terminem organizowanego przetargu. Osoby te winny wpłacić wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 600,00 zł

(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi: 100,00 zł

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 marca 2008 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 - Sala Narad.

W przetargu ograniczonym mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi uczestnika, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrzowi Recza przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2,

tel.95 7564461 wew. 35.

Podano do publicznej wiadomości:

dnia 21 lutego 2008r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 21-02-2008 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 21-02-2008 10:33