Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 192/29, 192/34, 192/35, 192/36 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki:

192/29, 192/34, 192/35, 192/36 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601 i 1600, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Kolejowej, oznaczone numerem ewidencyjnym działek:

1) 192/29 o pow. 798 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 12 500,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 300,00 zł (trzysta złotych)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp-RIVb” - tereny

zurbanizowane na roli - 119 m2 , Bp-N - zurbanizowane tereny niezabudowane na nieużytkach - 679 m2

2) 192/34 o pow. 751 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 12 900,00 zł

(słownie: dwanascie tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp-RIVb” - tereny

zurbanizowane na roli - 510 m2, N - nieużytki - 241 m2

3) 192/35 o pow. 453 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 7 800,00 zł

(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp-RIVb” - tereny

zurbanizowane na roli - 434 m2 , N - nieużytki - 19 m2

4) 192/36 o pow. 493 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 8 400,00 zł

(słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 200,00 zł (słownie:dwieście złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp-RIVb” - tereny

zurbanizowane na roli - 493 m2.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dla przedmiotowych nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4006A.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 14 kwietnia 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z ustaleniami nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. Oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego “ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Recz” uchwalonego przez Radę Miejską w Reczu, uchwała Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. Oznaczone są symbolem MJ, U - tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług towarzyszacych mieszkalnictwu.

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 16 kwietnia 2008r. od godziny 11 00 według kolejności począwszy od pozycji nr 1 ogłoszenia.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758), jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości, określonym terminie i miejscu oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957564461 wew. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

18 marca 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 18-03-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2008 14:00