Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 247/6 i 247/7 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Burmistrz Recza informuje, ze przetarg nieograniczony na działkę nr 247/6 i 247/7 przy ul. Środkowej stał się skuteczny dnia 04.07.2008r., kandydatem na nabywcę stała się Spółka z o.o. „INWEST DOM” z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 103.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działek: 247/6 i 247/7 położonej w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Środkowej.

 

BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działek:

247/6 i 247/7 położonej w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Środkowej, oznaczona numerem ewidencyjnym działek 247/6 i 247/7 o powierzchni ogólnej 968 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 4006.

W ewidencji gruntów nieruchomość o nr działki 247/6 zapisana jest pod symbolem B - tereny zurbanizowane zabudowane a działka 247/7 zapisana jest pod symbolem Bi - inne tereny zurbanizowane.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umowa dzierżawy, której rozwiązanie nastąpi w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Recz dla nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 38 600,00 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

 

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)

 

Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 12 miesięcy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 36 miesięcy.

Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Za rozpoczęcie budowy uważa się wykonanie fundamentów budynku na podstawie projektu wykonawczego.

W przypadku nie dotrzymania przynajmniej jednego z wyżej wymienionych terminów Gmina Recz naliczy, a Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 47 600,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych). Zapłata kary umownej nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia wezwania przez Gminę Recz do zapłaty kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w wyżej wymienionym terminie wg zasad określonych w art. 594 kodeksu cywilnego.

 

Wadium wynosi 20% wartości działki tj. 7 720,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy (3) dni przed przetargiem tj. do dnia 1 lipca 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 04 lipca 2008r. o godzinie 1100.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758), jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości, określonym terminie i miejscu oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowych informacji o przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

05 czerwca 2008r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-06-2008 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 18-07-2008 15:26