Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 406, 409, 410/1, 410/2


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 406, 409, 410/1 i 410/2 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz

 

BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki:

406, 409, 410/1 i 410/2 położonych w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601 i 1600, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz dla nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MJ, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Natura 2000 „Dolina Iny k. Recza” PLH-320004, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Chyża - Choszczeńska, oznaczone numerem ewidencyjnym działek:

 

1) 406 o pow. 100 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

wadium wynosi - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 100,00 zł (sto złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ PsIV”

2) 409 o pow. 820 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 27 700,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

wadium wynosi - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ PsIV”

3) 410/1 i 410/2 o pow. 1219 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 40 250,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

wadium wynosi - 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „RV”

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dla przedmiotowych nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4006A.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 1 lipca 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

 

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 04 lipca 2008r. o godzinie 1200.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758), jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości, określonym terminie i miejscu oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

05 czerwca 2008r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-06-2008 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 05-06-2008 14:27